Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Методика аудиту з оплати праціЗміст

ВСТУП 3
1. Загальна характеристика заробітної плати 6
2. Аудиторська перевірка заробітної плати. Планування та організація перевірки рахунків. 11
3. Особливості нормативної бази аудиту розрахунків з оплати праці. 15
4. Нарахування заробітної плати та її аудит. 20
5. Аудит утримань із заробітної плати. 22
6. Методи аналізу та аудит розрахунків з працівниками по заробітній платі. 25
7. Вдосконалення аудиту з використанням ПЕОМ. 31
8. Порядок складання аудиторського звіту та аудиторського висновку. 34
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ВСТУП

В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни у оплаті, яка ставиться у залежність не тільки від результатів праці робітників, але й від ефективності діяльності виробничих підрозділів.
На кожному підприємстві, у кожній галузі в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити аудит.
Аудит праці і заробітної плати – одна із найважливіших і складних ділянок роботи, яка потребує точних і оперативних даних, в яких відображуються зміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях робітників і здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів.
Аудиторська перевірка оплати праці забезпечує:
- точний розрахунок заробітної плати кожного працівника відповідно до кількості та якості затраченої праці, форм і систем її оплати, правильний розрахунок утримань із заробітної плати;
- контроль за дисципліною праці, використанням часу;
- своєчасне виявлення резервів подальшого зростання продуктивності праці, витрачання фонду заробітної плати.
Аудит фонду оплати праці повинен надати інформацію для керівництва підприємств для управління витратами на оплату праці з метою пошуку резервів економії цих витрат, що в свою чергу призведе до підвищення прибутку підприємства.
Метою курсової роботи є розгляд питань і проблем аудиту оплати праці і практики ведення аудиту складових фонду оплати праці на основі вивчення діючої нормативно-правової бази, теоретичних основ на методики ведення аудиту складових фонду оплати праці.
Завдання курсової роботи полягають:
- ознайомлення з організаційно-економічною характеристикою базового підприємства;
- вивчення теоретичних основ щодо складових фонду оплати праці;
- дослідження методики аудиту операцій по нарахуванню оплати праці, утримань з неї, розрахунків з працівниками по заробітної праці основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат на основі порівняння діючої методики аудиту фонду оплати праці з методикою застосування її на практиці.
- можливість використання сучасних засобів ПЕОМ для обліку складових фонду оплати праці.
В економічній літературі з контролю і аудиту значне місце приділяється питанню аудиторських перевірок заробітної плати: нарахуванню заробітної плати, її виплати, обліку складових заробітної плати тощо.
Робітники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві.
Колективний договір укладається на основі діючого законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань у цілях регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин і погоджень інтересів працюючих, власників та уповноважених ними органів.
Трудовий договір є згідність між робітниками і власниками підприємства або фізичною особою, по якому робітник зобов’язується виконувати роботу, визначену згодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.
На підприємствах застосовують оплату праці по трудовим узгодженням. Трудові узгодження укладаються між підприємством і робітником.
Підприємства ведуть облік робочого часу. Облік робочого часу і контроль за станом трудової дисципліни на підприємствах здійснюється табельним обліком.
Основними факторами регулювання заробітної плати визначаються форми і системи оплати праці.
На підприємствах існують в основному три форми оплати праці: погодинна, відрядна, акордна.
Є дві системи погодинної форми оплати праці: проста погодинна, погодинно-преміальна.
Керівник підприємства: вибирає форми і системи оплати праці; встановлює робітниками конкретні розміри тарифних ставок.
Держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Оплата праці підрозділяється на: основну заробітну плату, додаткову заробітну плату та інші заохочуючи та компенсаційні виплати.
Джерелами інформації з аудиту складових фонду оплати праці є:
- баланс;
- звіт про фінансові результати;
- журнал-ордер 10;
- табель обліку робочого часу і розрахунково-платіжна відомість;
- особові рахунки працівників підприємства;
- оборотна відомість;
- зведена відомість нарахування заробітної плати та інші.

ВИСНОВКИ

Ринкова економіка обумовлює необхідність активніше використовувати контроль та аудит в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства. В зв’язку з цим в Україні йде процес пошуку оптимальних економічних рішень, виникає необхідність вдосконалювати, коректувати організаційні, методичні і законодавчі нормативи з контролю та аудиту, а зокрема оплати праці.
В процесі розвитку ринкової економіки в Україні йде трансформація виробничих відносин, умов діяльності, що викликає необхідність відповідних змін в системі організації та методології аудиту, придбання професійних знань, навичок і вміння керівниками приймати правильне і ефективне рішення.
Розглянувши ряд програм, можна зробити висновок, що всі вони значно полегшують та прискорюють ведення бухгалтерського обліку й аудиту, зменшують вірогідність допущення помилок.
Найбільш досконалою серед існуючих в даний час бухгалтерських програм є універсальна бухгалтерська програма “1С – Бухгалтерія”. Її можна використовувати як для простого, так і для складного обліку. Саме просте застосування програми – це ведення проводок, отримання оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків, Головної книги, ведення каси, банки, банка, друкування платіжних документів, видача звітів для податкових органів. Повністю ж можливості програми розкриваються при веденні аналітичного, валютного і кількісного обліку.
На даному етапі керівництву підприємства важливо усвідомити, яку величезну роль відіграє удосконалення облікового процесу взагалі та, зокрема, обліку складових фонду оплати праці для оперативного правильного управління діяльністю підприємства.
При вивченні методологічних аспектів проведення аудиторських перевірок розрахунків по оплаті праці розроблені наступні пропозиції щодо вдосконалення обліку складових фонду оплати праці та облікового процесу взагалі:
ـ повсюдне запровадження уніфікованих форм документів, їх подальша універсалізація і централізоване удосконалення стосовно діючих форм обліку;
ـ більш раціональна організація оформлення первинних документів і вибір оптимального варіанту документообороту;
ـ пошук та розробка нового методологічного підходу ведення обліку складових фонду оплати праці із застосуванням ПЕОМ;
ـ підвищення аналітичності і контрольних функцій обліку і головне – інтегрування облікової інформації, що забезпечить при разовому введенні даних одержання розгалуженої інформації для інших підсистем управління;
ـ розробка і застосування прогресивних форм і методів ведення облікового процесу. Для цього необхідно застосувати міжнародні принципи бухгалтерського обліку.
Оскільки заробітна плата є перетвореною формою вартості і ціни товару – робоча сила, то її зміни визначаються насамперед динамікою вартості даного специфічного товару. Коли тенденція до підвищення вартості товару – робоча сила переважає над тенденцією її зниження, реальна заробітна плата зростає. Ця тенденція у розвинутих країнах Заходу спостерігається з початку ХХ століття.
В Україні заробітна плата відірвана від особистого трудового вкладу працівників і кінцевих результатів роботи колективу. Розмір заробітної плати є низький. Освіта, рівень кваліфікації, трудовий стаж, навіть робочий час помітного впливу на рівень заробітної плати не мають. Аналогічні норми застосовуються і до суспільних фондів споживання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про підприємство”, Постанова ВР України №698-12 від 07.02.91 р.
2. Закон України “Про оплату праці”, Постанова ВР України №108-95-ВР від 24.04.95 р.
3. Закон України “Про аудиторську діяльність”, постанова ВР України від 22.04.93 р.
4. Кодекс законів про працю, глава 7.
5. Інструкція зі статистики заробітної плати, наказ Міністерства статистики України №323 від 11.12.95 р.
6. “Про порядок відрахувань середньої заробітної плати”, Постанова КМ України №348 від 16.05.95 р. та доповнення до постанови №185 від 24.02.97 р.
7. Сливак Я.Ю., Шумейко О.В., “Компьютерная бухгалтерия: первые шаги”, Київ, МЧП “Перспектива – ХХІ век”, 1998
8. Завгородній В.П., Савченко В.Я., “Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку”, Київ, “Бліц-Інформ”, Київ, 1997
9. Завгородній В.П., “Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту”, Київ, “А.С.К.”, 1998
10. Смєян Ю.П., “Заробітна плата”, Галицькі контракти, 1998, №41
11. Чернова Н.М. “Заробітна плата та інші виплати: нарахування та джерела утримання”, Галицькі контракти, 1998, №41
12. Андрєєв В.Д., “Практичний аудит”, Москва, Экономика, 1994
13. Кузьмінський А.М. “Аудит”, Київ, 1996

Повна інформація про роботу

курсова робота "Методика аудиту з оплати праці" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 18:41. Автором даного матеріалу є Тхорівська Ірина. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4936 та скачано 282 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Тхорівська Ірина...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали