Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік вексельних операційЗміст

Вступ 3
1. Види і форми розрахунків. 5
1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств…... 5
1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки…... 7
2. Вексель як засіб розрахунку….. 11
2.1. Історія виникнення векселю… 11
2.2. Сутність вексельних розрахунків… 13
2.3. Види векселів…. 14
3. Нормативно-правова база обігу векселів в Україні.. 20
3.1. Правові засади обігу векселів... 20
3.2. Основні вимоги оформлення векселів…. 23
4. Облік розрахунків векселями….. 29
4.1. Загальні принципи обліку векселів.. 29
4.2. Облік розрахунків простими та переказними векселями….. 31
Висновок… 36
Список використаної літератури… 37
Додатки

Вступ

Якщо заглянути в історію, то можна відмітити, що вексель – це перша форма цінного паперу в господарському житті суспільства. Вексель відвіку застосовувався як зручний засіб для оформлення розрахункових стосунків, як засіб платежу, а також як засіб отримання кредиту, що надається продавцем покупцеві в товарній формі у вигляді відстрочення сплати грошей за продані товари. Тому вексель є дієвим ринковим інструментом, що забезпечує виконання зобов'язань і своєчасне повернення боргів.
Спочатку відношення між учасниками вексельних операцій були засновані на довірі, але з часом набули характеру юридичних зобов'язань. З розвитком і ускладненням товарно-грошових стосунків, вексель поступово перетворювався на універсальний кредитово-розрахунковий інструмент, за допомогою якого оформляються різні кредитні стосунки: він виконує функцію кредитних грошей, засобу платежу, об'єкту здійснення різних операцій (купівлі-продажу, обліку, застави і так далі).
У колишньому СРСР вексель набув широкого поширення в період НЕПу. У подальші роки використання векселя було обмежене через ряд об'єктивних і суб'єктивних причин: монополії державної власності на засоби виробництва, адміністративно-планової економіки, цільового фінансування народного господарства. У подальшому, при проведенні фінансово-кредитної реформи вексель взагалі був практично виключений з товарно-грошового обігу. Наприкінці 80-х років в умовах реформ, викликаних перебудовою в СРСР, у процесі виникнення різних форм власності, розвитку підприємницької діяльності, становлення системи комерційних кредитних установ і інших фінансових інститутів використання векселя стало реальною необхідністю.
В умовах переходу до ринкової економіки виникла об'єктивна необхідність формування професійного вексельного ринку в Україні. Векселі кредитних установ, фінансових і страхових компаній, великих підприємств стають об'єктами біржових торгів. За допомогою вексельних програм здійснюються спроби розв'язання проблеми неплатежів, здійснення взаємозаліків заборгованості, а також розробляються і здійснюються інші фінансові програми.
Властивості векселя як цінного паперу дозволяють максимально прискорити процеси приватизації, причому, насамперед, за рахунок нерентабельних підприємств-боржників. Юридична конструкція векселя як цінного паперу наділяє його можливостями більш ефективного виконання фінансових зобов'язань порівняно з іншими цивільними зобов'язаннями. За наявності досить конструктивного механізму переходу від фінансової відповідальності до майнової створюються умови, за яких векселі стають одним з дійових інструментів ринкової економіки.
Актуальність теми курсової роботи визначається тим, що повернення векселя до економіки України має велике значення. Нині його використання в основному здійснюється в рамках кредитно-розрахункових операцій. Однак за допомогою векселя можна вирішувати більш важливі задачі і, зокрема, задачу реформування відносин власності. Учасниками вексельного обігу стають підприємства, організації і громадяни, які не мають спеціальних знань і досвіду в цій галузі. У світі цього, не менш важливим постає питання обліку операцій з векселями. Широкому запровадженню в Україні вексельного обігу перешкоджає недосконалість діючої системи обліку вексельних операцій.
Мета курсової роботи полягає у висвітленні теоретичних та практичних питань стосовно обліку вексельних операцій.
Для досягнення поставленої мети треба виконати наступні завдання:
- визначити загальну сутність грошових розрахунків, їх види й форми;
- розглянути види, форми й способи вексельних розрахунків;
- зробити огляд нормативно-правової бази щодо обігу векселів;
- розглянути та проаналізувати особливості обліку векселів, а також основні вимоги щодо їх оформлення;
- зробити висновки.

Висновок

Сьогодні вексель виступає складним розрахунково-кредитним інструментом, що здатний виконувати функції як засобу платежу і кредитних грошей, так і функції цінного паперу, і сам, як цінний папір, може виступати об’єктом різних угод (застави, міни, купівлі-продажу тощо). Це потребує розробки конкретних облікових методик для різноманітних трансакцій.
На порядок відображення векселів у бухгалтерському обліку впливає подвійність векселя, що визначається як: 1) подвійність у видах векселів – існують переказний і простий векселі; 2) подвійність класичної конструкції цінного паперу (векселя), що включає в себе два основних елементи: речовий і зобов’язальний (формальний і змістовний).
Вексель, як об’єкт бухгалтерського обліку – це цінний папір в документарній формі, що представляє собою безумовне, абстрактне та складене за суворо встановленою формою одностороннє зобов’язання векселедавця (простий вексель) чи його пропозицію третій особі (переказний вексель) сплатити векселедержателю після настання строку визначену суму грошей в обумовлений термін.
Особливості векселя: абстрактність, формальність, односторонність, безумовність, оборотність, грошовість, право чи можливість протесту, солідарна відповідальність.
Для організації бухгалтерського обліку вексельних класифікацію векселів доцільно проводити за наступними ознаками: відповідністю формі векселя; залежністю від змісту векселя; видом валюти, в якій виражено вексельне зобов’язання; строком платежу; умовами формування предмету вексельного зобов’язання; ознакою власності.
Вексельні операції підприємства необхідно обліковувати на окремих синтетичних рахунках «Векселі одержані» та «Векселі видані і акцептовані», на яких повинен відображатися обіг простих і переказних векселів. На рахунках векселів виданих повинні обліковуватись не лише видані прості та переказні, а й акцептовані переказні векселі.

Список використаної літератури

Нормативно-правова база
1. Уніфікований закон о переказних та простих векселях», додаток 1 до Женевської Конвенції 1930 р. від 07.06.30 р. № 358.
2. Закон України «Про обіг векселів на Україні» від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – N 7. – с. 63.
3. Указ Президента України «Про розширення сфери обігу векселів», від 26 07.1995, № 658/95
4. Указ Президента України «Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України» від 14.09.1994. // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992. – N 35. – с.516.
5. Закон України «О цінних паперах та фондовому ринку», від 18.06.91 р. № 1201-ХІІ
6. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 р.
7. Постанова ВВР «Про застосування векселів у господарському обороті», 17,06,1992, № 2470/ХІІ
8. Постанова НБУ «Порядок розрахунків між підприємствами» від 11 жовтня 1998 р. № 473
9. Постанова НБУ «Про затвердження правил виготовлення і використання вексельних бланків», 10,09,1992. № 528.
10. Накази, листи та роз’яснення Міністерства Фінансів України «Про бухгалтерський облік вексельного обігу», від 12.08.92. № 18-4116
11. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ,затверджена наказом Міністерства фінансів України N 291 від 30 листопада 1999 р.
12. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р. // Юрист-плюс.
13. «Загальні вимоги до фінансової звітності» Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000р.
15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 р.

Навчальна та періодична література
1. Алпатова Н. Придбання вексельних бланків: податковий і бухгалтерський облік // Все про бухгалтерський облік, 2002. – № 109. – С. 44 – 48.
2. Алпатова Н. Що таке вексель (із прикладами заповнення простого та переказного векселів) // Все про бухгалтерський облік, 2002. – № 109. – С. 36 – 41.
3. Базась М. Ф. Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Базась, Є. М. Базась, М. М. Матюха. — К.: МАУП, 2006. — 182 с.
4. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: 2000. - 692 с.
5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів./ За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
6. Волохов А. В., Єфимова Л. Г. і ін. Вексель і вексельне обертання в Україні. – К. – 1996. – 256 с.
7. Костюченко В. Бухгалтерський облік вексельних операцій // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. – № 10. – С. 54 – 62.
8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 254 с.
9. Малюк В.М. Вексель в Україні. – К.. – 2001. – 330 с.
10. Мошенський С.З. Трактування векселя в обліково-економічній літературі // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 147-153.
11. Мошенський С.З. Вексельний обіг та його облік в Україні: історичний аспект // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 3 (25). – С. 148-158.
12. Мошенський С.З. Облікова політика відображення операцій з векселями // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 173-178.
13. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
14. Симов’ян С.В. Вексель и акцептний кредит. – Харків: Основа. – 2003. – 210 с.
15. Рижов В. Вексельний обіг // Урядовий кур’єр, 1994. – № 150-151. – 29 вересня.
16. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різною формою власності: Навчальний посібник. – К.: А.С.К, 2004. – 784с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік вексельних операцій" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 22:05. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1309 та скачано 63 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...