Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Словник термінів з дисципліни "Економіка підприємства"Уривки

Акціонерне товариство – підприємство, яке створене на засадах угоди юридичними та фізичними особами шляхом об’єднання їхнього майна з метою здійснення господарської діяльності, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

Акцизний збір – це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що включається в їхню ціну.Він обчислюється у % до обороту або у твердих сумах з одиниці реалізованої продукції за єдиними на всій території україни ставками.

Акція – цінний папер без визначеного терміну обігу засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому та право на участь в управлінні таким товариством і одержання частини прибуткуу вигляді девідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерноготовариства.

Актив балансу – перша частина бухгалтерського балансу підприємства, в якій відображено майно за складом і розміщенням.

Амортизація – процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів на вартість продукції, що виробляється, з метою її повного відшкодування.

Асоціація – форма договірного об’єднання підприємств та інших підприємницьких структур з метою постійної координації підприємницької діяльності.

Авансований капітал— це грошова сума, яку власник вкладає у певне підприємство (підприємницьку діяльність)^метойодержання зиску (прибутку). Він витрачається на придбання засобів виробництва і наймання робочої сили. Ці дві різноспрямовані частини авансованих грошових коштів в економічній теорії заведено називати відповідно постійним і змінним капіталом. У свою чергу, постійний капітал з урахуванням цілеспрямованості використання й характеру кругообороту розподіляється на основний та оборотний.

Агентування- форма господарювання, за якої агент(поесредник) діє від імені та в інтересах виробника чи споживача.

Амортизація основних фондів – це процес перенесення раніше авансованої вартості засобів праці на вартість виготовленої продукції з метою її повного відшкодування.

Асортимент – сукупність різновидів продукції кожного найменування, що відрізняються відповідниим техніко-економічними показниками.

Банк міжнародних розрахунків(БМР) – сприяння співробітництву центральних банків світу і здійсненню міжнародних фінансових операцій.

Баланс нетто – бухгалтерський баланс, який не включає регулюючі статті.

Баланс-брутто – бухгалтерський баланс, який включає регулюючі статті.

Балансовий прибуток – загальна сума прибутку підприємства за всіма видами діяльності, яка відображається в його балансі.

Банкрутство – неспроможність юридичної особи – суб’єкта підриємницької діяльності, повя‘зана з недостатністю активів у ліквідній формі, задовольнити у встановлений для цього строк пред’явлені з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.Банкрутство є неодмінною властивістю ринкових відносин і характеризує настання періоду в діяльності суб’єкта господарювання, коли той стає повністю неплатоспроможним.
Базою даних заведено називати сукупність даних, матеріалів чи творів, систематизованих у формі, яку «читає» машина Усі бази даних охороняються авторським правом. Проте правова охорона не поширюється на ідеї та принципи, що їх покладено в основу бази даних.

Бізнес- будь-яка діяльність за умов ринкової економіки, яка задовольняє потреби споживачів і забезпечує прибуток суб’єктутакої діяльності.

Бізнес-план – письмовий документ, в якому викладено сутність і способи реалізації підприємницької ідеї, охарактеризовано ринкові, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу й особливості управління ним.

Брокер – посередникза укладення угоди.Головним завданням брокера є зведення продавця з покупцем і допомога в досягненні між ними необхідної домовленості.

Бартерні операції (бартер) — форма реалізації укладеної угоди про попередньо узгоджені номенклатуру і пропорції обмінюваних товарів, а також строків обопільних поставок продукції.

Валова виручка – повна сума грошових надходжень від реалізації продукції, робіт, послуг і матеріальних цінностей.

Валова продукція – вартісний показник, який характеризує загальний показник промислово- виробничої діяльності підприємства. До її складу включають: готову продукцію; напівфабрикати, які відпускаються на сторону; вартість промислових робіт та послуг; залишки незавершиного виробництва, інструментів і приладів.

Валовий прибуток – різниця між сукупністю доходів і видатків фірми до сплати податків.

Валові капітальні вкладення – це загальна сума одночасних витрат капіталу на просте й розширене відтворення
виробничих основних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури.

Відділ Технічного Контролю – його головне завдання полягає в тім, щоб постійно забезпечувати необхідний рівень якості, зафіксований у нормативних документах, через безпосередню перевірку кожного виробу та цілеспрямований вплив на умови і чинники, що визначабть якість продукції.

Внутрішній лізинг за своєю сутністю і масштабами поширення може бути суб'єктним або загальнодержавним. Вітчизняні суб'єкти лізингу можуть практично здійснювати дві його форми — зворотну та пайову. Зворотний лізинг передбачає придбання лізингодавцем майна у власника (виробника) і передачу цього майна йому ж у лізинг. За пайовим лізингом оренда засобів праці здійснюється за участю суб'єктів лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного чи кількох кредиторів. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів не може перевищувати 80% вартості придбаного для лізингу майна.

Велике підприємство – суб’єкт господарювання, який виробляє або велику частку загального обсягу виробництва галузі, або вважається великим за розміром (кількість зайнятих робітників чи акціонерів, обсяг реалізації, розмір активів, прибуток), або якому притаманні обидві ознаки.

Виробнича інфраструктура підприємства – сукупність підрозділів, що безпосередньо не беруть участь у вир-ві основної продукції підприємства, але своєю діяльність сприяють роботі основних цехів, створюючи необхідні для цього умови.

Виробнича потужність – максимально можливий випуск продукції у номенклатурі та асортименті при повному використанні виробничого обладнання та виробничих площ з урахуванням застосування передової техніки виробництва і наукової організації праці.

Виробничий процес – сукупність взаємопов’язаних процесів праці та природних процесів, у результаті яких вихідні матеріали та напівфабрикати перетворюються на готову продукцію.

Виробничі фонди – сукупність засобів виробництва, які має підприємство для здійснення процесу виробництва. До складу виробничих фондів входять основні та оборотні фонди.

Внутрішня норма дохідної інвестиції – дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід дорівнює нулю.

Внутрішньовиробничий (комерційний) економічний ефект, що розраховується на окремих стадіях відтво-рювального циклу «наука — виробництво — експлуатація (споживання)», дає змогу оцінювати ефективність технічних нововведень (новин) з урахуванням ринкових економічних інтересів окремо науково-дослідних (проектно-конструкторських) установ, підприємств-виробників і споживачів.

Виробнича діяльність — обґрунтування обсягу випуску продукції згідно з потребами ринку, узгодження програми випуску виробів (виробничої програми) і виробничої потужності підприємства, забезпечення виробництва необхідними ресурсами, дотримання оперативно-календарних графіків виготовлення продукції.

Вексель – особливий вид цінних паперів, який звсвідчує безумовне гррошове забов’язання юоржника повернути пісял настання строку певну суму грошей власнику векселя.РОзрізняють простий і переказний вексель. Останній містить письмовий наказ платнику повернути третій особі певну суму грошей в обумолений термін.

Висококваліфіковані робітники — робітники з терміном фахової підготовки понад 2—3 роки та великим практичним досвідом, які можуть виконувати найскладніші та найвідповідальніші роботи.
Відновна вартість основних фондів— вартість відтворення основних фондів за сучасних умов виробництва. Вона враховує ті самі витрати, що й первинна вартість, але за сучасними цінами. Для забезпечення порівнянності вартісної оцінки основних фондів періодично проводиться їхня переоцінка за відновною вартістю;
Видова структура основних фондів – співвідношення окремих їх видів , виражене у відсотках до загального обсягу на підприємстві. За інших однакових умов технологічна структура основних фондів тим прогресивніша та ефективніша, чим більша в їхньому складі питома вага активної частини.

Винахід — це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології. Об'єктами винаходу можуть бути продукти (пристрій, речовина, штам) і способи (дії над матеріальними об'єктами за допомогою інших матеріальних об'єктів). Для визначення патентоспроможності винаходу використовують конкретні критерії: а) новизна винаходу, б) наявність винахідницького рівня; в) промислова придатність винаходу.

Виробничі запаси — запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів, господарського приладдя та інших подібних предметів, що швидко спрацьовуються;

Витрати майбутніх періодів — це грошові витрати, які здійснено в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у наступні періоди; до них належать витрати на підготовку вир-ва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію і винахідництво, придбання науково-технічної інформації, передплату періодичних видань тощо.

Виробничо-технічна структура оборотних фондів- співвідношення окремих елементів і стадій функціонування цих фондів. У структурі оборотних фондів переважають виробничі запаси.

Внутрішня ставка доходу – відображає дисконтну ставку, за якої теперішня вартість грошових потоків і початкові інвестиції є приблизно однаковими за величиною.

  

Повна інформація про роботу

словник термінів "Словник термінів з дисципліни "Економіка підприємства"" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.07.2010 в 17:20. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3046 та скачано 186 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...