Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Сутність цивільно-правової відповідальностіЗміст

Вступ 3
1. Особливості цивільно-правової відповідальності 5
1.1. Види і форми цивільно-правової відповідальності 5
1.2. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності 11
2. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності 16
2.1. Відсутність вини 16
2.2. Випадок 17
2.3. Непереборна сила 17
2.4. Форс-мажор. 20
2.5. Вина кредитора 21
2.6. Заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності 22
3. Розмежування понять непереборної сили, випадку, форс-мажорних обставин 23
3.1. Тенденції розмежування непереборної сили і форс-мажорних обставин у цивільному та господарському законодавстві 23
3.2. Наукові підходи до співвідношення понять 26
4. Застосування у законодавстві та договорах понять "форс-мажор" та "непереборна сила" щодо звільнення від цивільної відповідальності 30
Висновки 36
Список використаної літератури 38

Вступ

Оскільки основним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини, посилюється роль і значення інституту юридичної відповідальності, покликанням якого є забезпечення вищезазначених прав і свобод та захист їх від порушень.
Проблеми цивільно-правової відповідальності і пов’язаних із нею аспектів привертають увагу фахівців уже декілька століть. Це стосується не лише суто цивільно-правової відповідальності, але також і всіх категорій, що тісно пов’язані з нею. Дуже великий інтерес останнім часом у зв’язку зі зміною соціально-політичної ситуації в Україні викликає науковий аналіз підстав, що звільняють від юридичної відповідальності, оскільки вирішення цієї проблеми становить не лише науковий, але й практичний інтерес.
В юридичній науці в цілому й окремих її галузях, мабуть, немає більш дискусійного питання, ніж питання про сутність і особливості як юридичної відповідальності взагалі, так і цивільно-правової відповідальності зокрема. Це пояснюється тим, що проблема юридичної відповідальності взагалі є кардинальною для правової теорії.
То ж природним є те, що на всіх етапах розвитку юридичної науки цим питанням приділялася значна увага як у контексті дослідження загальних проблем визначення поняття та встановлення його сутності, так і в тих наукових розвідках, спеціальним предметом яких була власне цивільно-правова відповідальність як правова категорія, співвідношення останньої з іншими видами, функції, підстави виникнення та звільнення від відповідальності. Особливо це стосується підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди, яка посідає особливе місце серед видів цивільно-правової відповідальності.
Що ж до підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності, слід зазначити, що дослідження в цій галузі з’явилися відносно недавно і стосувалися, головним чином, окремих видів таких обставин. Такий стан речей у зазначеній галузі й досі залишається практично незмінним. Крім того, досліджувалися такі підстави на рівні різних галузей права, в основному кримінального. Однак на рівні галузі цивільного права такі дослідження відсутні, що робить необхідним звернення до цих проблем із метою узагальнення положень, що існують щодо зазначеної категорії, у різних галузях права.
Актуальність теми. Необхідність дослідження і всебічного аналізу сутності цивільно-правової відповідальності за завдану шкоду та підстав, що від неї звільняють, зумовлена недостатністю розробленості методологічних проблем такої відповідальності і призводить до порушення прав учасників цивільних відносин. Крім того, слід зазначити, що, попри наявність досліджень у цій сфері, вони були виконані ще за часів чинності радянського права, тому можна зробити висновок про те, що природа відповідних категорій не відповідає сучасному стану речей у цій сфері.
Звернення до теоретичних проблем однієї з найважливіших категорій теорії цивільного права – цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди, аналіз підстав, що звільняють від неї особу, – з радикально нових позицій має прискорити адаптацію вітчизняного права до найкращих його моделей, що склалися у світі.
Мета дослідження полягає в з'ясуванні підстав, що звільняють від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди, встановленні їх правової природи.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
- здійснити аналіз поняття, характерних ознак та функцій цивільно-правової відповідальності на сучасному етапі розвитку цивільного права в Україні;
- дослідити поняття, специфіку та види підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності;
- проаналізувати існуючі підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності та їх розмежування;
- зробити висновки.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються з приводу та внаслідок звільнення від цивільно-правової відповідальності.
Предметом дослідження є підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Висновки

Виходячи з вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
Цивільно-правова відповідальність є негативним для порушника наслідком вчиненого ним правопорушення. Юридичною підставою цивільно-правової відповідальності є закон, а фактичною – склад цивільного правопорушення. Вона настає за наявності таких умов:
- протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи;
- шкідливого результату такої поведінки (шкоди);
- причинного зв'язку між протиправною поведінкою і шкодою;
- вини особи, яка заподіяла шкоду.
Протиправною вважається така поведінка особи, яка порушує приписи закону чи іншого нормативного акта, або виявилася у невиконанні чи неналежному виконанні договірного зобов'язання.
Для притягнення особи до цивільно-правової відповідальності потрібен або повний склад правопорушення, що складається з чотирьох елементів (протиправність, шкода, причинний зв'язок, вина), або у випадках, зазначених у законі чи договорі, – неповний, усічений склад – протиправність і вина (при стягненні неустойки, втраті завдатку тощо). За відсутності хоч би одного з цих елементів (крім випадків безвинної відповідальності) цивільна відповідальність не настає.
Під підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності розуміються обставини, з якими закон або договір пов'язують звільнення особи від застосування до неї санкцій за правопорушення.
Основними підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності є випадок та непереборна сила.
Випадок (казус) має місце тоді, коли психічний стан особи, що порушила зобов'язання, характеризується відсутністю її вини. За відсутності вини немає й відповідальності, якщо тільки законом чи договором не передбачено відповідальності і без вини. Особа визнається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
Непереборна сила – надзвичайна і невідворотна за даних умов подія. Ця подія характеризується, по-перше, як зовнішня до діяльності сторін обставина (наприклад, явища стихійного характеру). По-друге, надзвичайність події, що стає непереборною силою, означає, що це не рядова, ординарна, звичайна обставина, яка також може спричинювати певні труднощі для сторін. По-третє, непереборна сила – це подія, яку не можна було відвернути засобами, наявними у даної особи в конкретних умовах її діяльності. Те, що в одних умовах можна легко подолати, в інших – стає неможливим. Тому при дії непереборної сили теж немає вини боржника.
Форс-мажором визнається обставина (дія чи подія), що спричиняє неможливість виконання договірних зобов'язань у обумовлений сторонами строк. Отже, на відміну від випадку та непереборної сили, форс-мажор є спеціальною підставою звільнення від відповідальності лише за невиконання (неналежне виконання) договірних зобов'язань.
Ще одним випадком звільнення боржника від відповідальності є так звана вина кредитора.
Окремі правила встановлені у випадку заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності.

Список використаної літератури

1. Конституція України. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 48 с.
2. Кодекс законів про працю України зі змінами до від 23.09.2008 - http://yurist-online.com
3. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 5-6, ст.44
4. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.-№18, № 19-20, № 21-22.-ст.144
5. Кримінальний кодекс України зі змінами до 15.01.2009 - http://yurist-online.com
6. Цивільний кодекс України зі змінами до 25.12.2008 - http://yurist-online.com
7. Цивільний процесуальний кодекс України зі змінами до 22.04.2008 - http://yurist-online.com
8. Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения / Правоведение. — 1958. — №1. – С. 47-53
9. Баранова Л. Поняття „непереборна сила” і „форс-мажор” та їх співвідношення в цивільному праві. Підприємництво, господарство, право. – 1997. - №11. – с. 13
10. Бобовник Г. Податкові борги : щоб не бути в «мінорі» від форс-мажора/ "Бизнес-партнер".- березень 2003.
11. Бондаренко Л. До питання цивільно-правової відповідальності юридичних осіб публічного права / Право України. – 2006. - № 7. – С. 100-103
12. Братель О. Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій. Автореферат дисертації. - Х: 2003/www.lawbook.org.ua/aref/12.00.03/034.shtml
13. Братусь С.Н. Питання теорії права /Радянська держава і право. - 1973.-№4. – С. 13-19
14. Ведєрніков Ю. А., Грекул В. С. Теорія держави та права: Навч. посібн. – 4-е вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
15. Верховець А.А. Співвідношення цивільно-правових заходів оперативного впливу із заходами цивільно-правової відповідальності / Вісник господарського судочинства. – 2006. - № 1. – С. 125-130
16. Зайцев І. Якщо завтра війна// «Контракти».-№37.-12.09.2005
17. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. – М.: «Статут», 2003, - 782 с.
18. Красавчиків О.А. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки. - М., 1976. – 200 с.
19. Красько І. Корпоративне право: вибрані статті. К: 2004. – с. 64
20. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому гражданскому праву. - М.,1981.- 214 с.
21. Лобков А. Підприємницький ризик, форс-мажор і договірні зобовязання/ Деловой еженедельник «Бизнес Путеводитель». - 10.10.2006
22. Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности //Государство и право. 1994. № 6.
23. Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції: Матеріали наукової конференції курсантів, студентів та молодих науковців. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2004.- 255 с.
24. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Статут, 1998. – 276 с.
25. Потапенко В. Форс – мажор : практична дійсність. Юридичний журнал. – 2003. - №2. – с. 26
26. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб. Монографія - К.: Юрiнком, 2007 - 432 с.
27. Скакун О. Ф. Теорія государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.
28. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навч. посібн. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 536 с.
29. Тархов В.А. Ответственность по совeтскому гражданскому праву. — Саратов, 1973. – 455 с.
30. Хлонь О. Форс-мажор та непереборна сила: їх розмежування у цивільному праві. Право України. – 2005. - №1. – с. 112
31. Хохлова Г.В. Понятие гражданско-правовой ответственности//Актуальные прблемы гражданского права. – 2002. - № 5.- С. 64-83
32. Хоменко С. Правові аспекти відповідальності за набуття, збереження майна без достатньої правової підстави / Юридичний журнал. - 2006. - № 7. – С. 38-40
33. Цивільний кодекс України. Міркування з окремих проблем застосування. Науковий збірник / О. А. Підопригора, М. Г. Мельник, О. М. Мельник. – К.: Видавничий дім «Слово», 2005.- 368 с.
34. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар/ За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. - К.: Істина. 2004. - 928 с.
35. Цивільне право України (в запитаннях та відповідях): Навчальний посібник / Є.О. Харитонов, А.І. Дрішлюк, О.М. Калітенко та ін.; За ред. Є.О. Харитонова А.І. Дрішлюка, О.М. Калітенко. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005.— 576 с.
36. Цивільне право України: Посіб. для підготов до іспитів / О. Г. Братель, С. В. Губарєв, В. П. Мироненко. - К.: Вид. Паливода, 2005. - 256 с.
37. Цивільне право України: Підручник: У 3 кн. Кн. 1 /Є. О. Харитонов, Р. О. Стефанчук, А. І. Дрішлюк та ін.; За ред. Є. О. Харитонова, А. І. Дрішлюка. —Одеса: Юридична література, 2005. — 528 с.
38. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С. Д. Русу та ін. ; За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Прецедент, 2005. — 448 с.
39. Шипка А. Форс-мажор // Рабочее время (Приложение к еженедельнику “Финансовая консультация”). – 1999. – №33-36. – С.30-31

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Сутність цивільно-правової відповідальності" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 10:21. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 5427 та скачано 184 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали