Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Сутність, принципи та роль страхуванняУривки

73. Державний наглядовий орган у сфері страхування в Україні, його функції та задачі.
Законом України «Про страхування» визначено єдиний орган дер¬жавної виконавчої влади, що здійснює нагляд за страховою діяльністю – Комітет у спра¬вах нагляду за страховою діяльністю – Укрстрахнагляд, утворений 17 вересня 1993 року Постановою Кабінету міністрів України.
Законом України «Про страхування» визначені такі основні функ¬ції Комітету:
- ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків);
- видача ліцензій на здійснення страхової діяльності;
- контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;
- встановлення правил формування, розміщення та обліку страхо¬вих резервів;
- розробка нормативних і методичних документів з питань стра¬хової діяльності;
- узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку й удосконалення законодавства України про страхову діяльність;
- участь у здійсненні заходів, спрямованих на підвищення квалі¬фікації кадрів для страхової діяльності.

У рамках цих основних функцій Укрстрахнагляд виконує такі кон¬кретні завдання:
• видачу ліцензій страховикам на право здійснювати страхову ді¬яльність та перевірку щодо додержання ними видів страхування і пе¬рестраховування, передбачених ліцензіями;
• перевірку щодо правильності застосування страховиками законо¬давства України про страхову діяльність та достовірності їх звітності;
• методичне забезпечення (згідно зі своєю компетенцією) роботи страховиків;
• розробку проектів актів законодавства з питань страхової діяль¬ності та рекомендацій для захисту фінансових інтересів страховиків і страхувальників;
• прийом нормативних актів з питань страхової діяльності;
• аналіз додержання об'єднаннями страховиків чинного законо¬давства;
• контроль за платоспроможністю страховиків згідно зі взятими страховими зобов'язаннями;
• забезпечення дослідницько-методологічної роботи з питань стра¬хової діяльності та підвищення ефективності державного страхового нагляду;
• встановлення правил формування й розміщення страхових резер¬вів, а також (за погодженням з Мінфіном та Мінстатом) правил їх об¬ліку та показників звітності;
• розробку та подання до Мінфіну і Мінстату пропозицій про впро¬вадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звіт¬ності, а також форм статистичної чвп пості для страховиків;
• аналіз стану і тенденцій розвитку страхової діяльності в Україні, узагальнення практичного досвіду страховиків;
• організацію заходів щодо професійної підготовки та перепід¬готовки фахівців зі страхової діяльності, а також роботи круглих сто¬лів, нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;
• налагодження міжнародного співробітництва в галузі страхової ді¬яльності, виконання міжнародних договорів України з питань страхування;
• інформаційно-роз'яснювальну роботу через пресу, телебачення та інші засоби масової інформаціїз питань страхової діяльності;
• та інші функції.
Укрстрахнагляд у межах своїх повноважень видає на основі та на виконання чинного законодавства накази, організує і контролює їх ви¬конання.
Рішення Укрстрахнагляду з питань страхової діяльності, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральни¬ми і місцевими органами державної виконавчої влади, органами міс¬цевого та регіонального самоврядування, а також підприємствами, ус¬тановами, організаціями та громадянами.

Повна інформація про роботу

лекція "Сутність, принципи та роль страхування" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:05. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 865 та скачано 54 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...