Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Урожайність зернових культурЗміст

Вступ 2
Розділ 1. Теоретична суть і показники урожайності зернових культур 4
1.1. Поняття про урожай і урожайність. Показники урожаю і урожайності 4
1.2. Джерела даних по урожаю і урожайності 6
1.3. Проведення статистичного спостереження 8
Розділ 2. Досягнутий рівень урожайності зернових культур в господарствах Новоград-Волинського району 10
2.1. Оцінка досягнутого рівня урожайності зернових культур 10
2.2. Групування господарств за урожайністю зернових культур 13
2.3. Вплив урожайності на ефективність виробництва зернових культур та її залежність від умов виробництва 18
2.4. Аналіз впливу основних факторів на урожайність зернових культур 19
2.5. Аналіз економічної ефективності зернових культур 25
Розділ 3. Кореляційно-регресійний аналіз урожайності зернових культур 28
3.1. Визначення показників зв’язку при прямій парній залежності 28
3.2. Множинний кореляційно-регресійний аналіз, зв’язок урожайності з факторами виробництва 32
Розділ 4. Динаміка і прогнозування урожайності зернових культур в господарствах Новоград-Волинського району 36
Висновки і пропозиції 40
Список використаної літератури 42
Додатки 43

Вступ

Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України. На жаль, економічні можливості аграрного сектору України використовується не повністю. Економічні реформи проводяться непослідовно і поки що не забезпечили підвищення ефективності і продуктивності праці.
Однією з першочергових проблем, що стоять перед працівниками агропромислового виробництва є покращення забезпечення населення країни продуктами харчування, особливо рослинного походження.
Зернові культури являються основною рослинною продукцією та мають найбільшу питому вагу в структурі посівних площ і валових зборів сільськогосподарських культур, що пояснюється їх винятковим значенням та різнобічним використанням.
Розвиток зернових культур потребує чіткої економічної оцінки кожного підприємства, яке пов’язане з технологією вирощування зерна, післязбиральної обробки, якості і реалізації зернових.
Урожайність – найважливіший показник, що відображає рівень інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Від правильного планування і прогнозування рівня урожайності сільськогосподарських культур багато в чому залежить якість планового економічного рівня таких економічних категорій, як: собівартість, продуктивність праці, рентабельність і інші економічні показники. Таким чином, урожайність культур в кожному господарстві грає одну з перших ролей, і виробник сільськогосподарської продукції повинен прагнути до постійного підвищення урожайності всіх культур.
Зернові культури грають найважливішу роль серед усіх сільськогосподарських культур, тому темою даного курсового проекту є урожайність зернових культур. Адже, насамперед, це – хліб, продукти харчування і корм для худоби. Отже, головне завдання роботи – дослідити фактори, які впливають на урожайність зернових культур.
Статичний аналіз і прогнозування урожайності зернових культур є досить актуальним, оскільки є важливою умовою подальшого планування виробництва зерна.
Метою написання даного курсового проекту є дослідження урожайності зернових культур і прогнозування її.
Основними завданнями та цілями мого курсового проекту є:
• вивчення показників врожаю і урожайності;
• дослідження досягнутого рівня урожайності зернових культур в господарствах Володар – Волинського району Житомирської області;
• проведення кореляційно-регресійного аналізу урожайності зернових культур в даному районі;
• прогнозування урожайності в перспективі.
В курсовому проекті були використані такі методи дослідження:
• статистичне спостереження;
• зведення та групування даних;
• ряди динаміки;
• вибірковий метод;
• дисперсійний метод ;
• кореляційно-регресійний;
• графічний;
• табличний;
• математичний;
• розрахунково-конструктивний.
Об’єктом дослідження є статистичний аналіз урожайності зернових культур, а предметом даного дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем підвищення урожайності та її прогнозування. Суб’єктами даного курсового проекту є сукупність із 29 господарств Володар – Волинського району Житомирської області.

Висновки і пропозиції

На основі проведення статистичних досліджень урожайності зернових культур 29 господарств Володар – Волинськьго району Житомирської області можна зробити ряд висновків.
За допомогою побудови ранжируваного ряду господарств по урожайності, можна спостерігати досягнутий рівень урожайності та визначити, що середня урожайність зернових культур по району становить 10,6 ц/га.
Простежила, що урожайність залежить від таких факторів виробництва, як :
• якість ґрунту;
• доз внесених мінеральних добрив на 1 ц;
• фондозабезпеченості.
А при комбінаційному групуванні чітко прослідковується закономірність : з підвищенням якості ґрунту і збільшенням доз добрив економічна ефективність виробництва зернових культур підвищується від групи до групи і від підгрупи до підгрупи (урожайність зростає, а собівартість і затрати праці на 1 ц знижуються).
При розрахунках кореляційного аналізу отримала такі показники: коефіцієнт регресії b = 0,6379 показує, що з підвищенням якості ґрунту на один бал урожайність зернових культур у середньому для даної сукупності господарств зростає на 0,6379 ц/га;
коефіцієнт кореляції r = 0,1461 показує, що між урожайністю та якістю ґрунту спостерігається слабкий зв'язок;
коефіцієнт детермінації r2=0,14612=0,1731показує, що 17,31% загального варіювання врожайності зумовлена відмінностями в якості ґрунту, а решта 82,69 % - іншими неврахованими факторами.
У розрахованій мною моделі найбільші можливості збільшення урожайності закладено в якості ґрунту (β1=0,9620), тому що при зміні на одне середньоквадратичне відхилення якості ґрунту урожайність змінюється на 0,9620 свого середнього квадратичного відхилення. Далі за ступенем впливу трудозабезпеченість, чол.. (β3=0,1148) та кількість внесених мінеральних добрив (β2=0,0132).
На підставі обчислених значень коефіцієнтів еластичності:
Е1=2,3042;
Е2=0,0124;
Е3=0,1552
можна зробити висновок, що збільшення на 1% якості ґрунту веде до збільшення відповідно урожайності зернових культур на 2,3042 %, мінеральних добрив - на 0,0124%, трудозабезпеченість,чол., на 0,1552%.
Також у даному проекті був зроблений прогноз урожайності зернових культур в господарствах Володар - Волинського району, що становить: на 2009 рік 14,05 ц/га; на 2010 рік 14,38 ц/га; на 2011 рік 14,71ц/га зернових культур, що показує подальше збільшення урожайності.
Можна зробити висновок, що вирощування зернових культур в господарствах Володар - Волинського району стає більш економічно ефективним та зростає кількість реалізованої продукції.
На мою думку, ці прирости можливо досягти, але лише за умови, якщо вміло і раціонально використовувати наявні земельни ресурси, економічно вигідно з точки зору агротехнології вносити мінеральні добрива, своєчасно проводити оранку, посів та збирання урожаю.

Список використаної літератури

1. Горкавий В.К. Статистика: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 415 с.
2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики, – М.:финанси и статистика,2001.– 368с.
3. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344с.
4. Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 264с.
5. Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392с.
6. Мармоза А.Т., Чугаєвська С.В. Методичні рекомендації щодо застосування кореляційно-регресійного аналізу в курсовому та дипломному проектуванні та наукових дослідженнях. – Житомир-2004р.
7. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 416с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Урожайність зернових культур" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 17.03.2011 в 16:16. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 5304 та скачано 111 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...