Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Облік заробітної платиЗміст

Вступ..…4
1. Економічна сутність оплати праці, види та форми заробітної плати………..7
2.Облік розрахунків з оплати праці готівкою. Облік депонованої заробітної плати………....12
3.Облік натуральної оплати праці... 18
4.Облік видачі заробітної плати через банкомати ….23
5.Порядок складання звітності по розрахунках по заробітній платі……26
6.Особливості розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних засобів комп’ютерної техніки….……..29
Висновки..33
Список використаних джерел……..…..36
Додатки …38

ВСТУП

Помидор - интернет-магазин по продаже семян. Семена цветов Сеньор. Качественные семена от ведущих производителей Украины и других стран по доступным ценам.

Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.
Заробітна плата є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.
В Україні облік заробітної плати регулюється Законом України «Про оплату праці»[7], Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку[5], Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 «Виплати працівникам»[10], а також відомчими положеннями, методичними рекомендаціями, інструкціями.
Дана проблема висвітлюється в наукових працях і літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних науковців: Бутинець Ф.Ф., Голов С. Ф., Грабова Н.Н., Горицька Н.Г., Костюченко В. М., Пушкар М.С., Р.Я Верцман, А.Маргуліс та інші.
Метою курсової роботи є розкриття обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві та його вплив на господарську діяльність.
Завдання роботи - висвітлити економічну сутність оплати праці та характеристика складових фонду оплати праці, види та форми заробітної плати, аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці, облік натуральної оплати праці, облік видачі заробітної плати через банкомати, облік депонованої заробітної плати, порядок складання звітності по розрахунках по заробітній платі, особливості розрахунків з оплати праці в умовах використання комп’ютерної техніки.
Базовим підприємством для написання курсової роботи є філії “Сокирянського райавтодор”, яке займається будівництвом доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд.
Дане підприємство користується правами юридичної особи, має статутний капітал, самостійний баланс, печатку, штамп із зазначенням його найменування, поточний рахунок, веде бухгалтерський облік згідно чинного законодавства. Воно самостійно установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі підприємства. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників, підприємства.
Розрахунки з оплати праці здійснюються в готівковій формі, а видача заробітної плати через касу. Оплата праці проводиться за відпрацьований час чи за виконану роботу [17, с. 529].
На філії “ Сокирянського райавтодор”, облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов'язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку.
У зв'язку з цим на підприємстві організовується оперативний та бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці.

ВИСНОВКИ

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати , якщо не як найважливіших . У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера , пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона , як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок-абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, - пов’язані із заробітною платою. Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ. З іншого боку, - з той обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди. Оплата праці – це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги.
Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.
Урахування праці та заробітної плати займає одне з центральних місць в системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джереом доходів робітників фірм, підприємств.
Заробітна плата – є важливим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування, важливими задачами стали: прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати: точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої праці, що діють формами і системами його оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітки робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витратою фонду заробітної плати (фонду споживання) і т.п.; правильне нарахування і розподіл по напрямках витрат відрахувань на соціальне страхування і відрахувань у Пенсійний фонд України.
Базовим підприємством для написання курсової роботи є філія «Сокирянського райавтодор, яка займається будівництвом доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних доріг ».
Облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов'язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку.
У зв'язку з цим на підприємстві організовується оперативний та бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці.
На філії “Сокирянсьго райавтодор” застосовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну. Погодинна форма оплати праці застосовується до працівників адміністрації, інженерно-технічного персоналу і працівників, що зайняті у обслуговуванні виробництва.
Документом по обліку відпрацьованого часу є табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (ф. П - 12), в якому відображаються дані про кожного працюючого щодо явок і неявок на роботу за кожний день і разом за місяць.
Табельний облік на філії «Сокирянського райавтодор» ведуть пропускним способом (шляхом здачі та видачі пропусків, за допомогою контрольно – пропускних засобів).
Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на основі типових форм, затверджених Наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» на виконання заходів щодо реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики.
Грошові кошти підприємства можуть зберігатися в касі або на рахунках у банку.
На філії підставою для складання проводок з нарахування та утримання із заробітної плати служать підсумкові дані розрахункових відомостей в розрізі цехів, відділів тощо, які необхідно згрупувати в цілому по підприємству.
Підприємство не здійснює розрахунків натуроплатою і виплато заробітної плати проводиться через касу без використання банківських платіжних карток.
На філії “Сокирянського райавтодор” бухгалтерський облік автоматизований за допомогою комп’ютерної програми "1-С Бухгалтерія", яка має комплексну конфігурацію для ведення бухгалтерського обліку на Україні. Деякі дільниці обліку ще ведуться на паперових носіях, тобто здійснюється вручну.
Але на базовому підприємстві планується здійснення повної автоматизації ведення бухгалтерського обліку, контролю і аналізу з застосуванням локальної мережі, що значно покращить процес обробки облікових документів, одержання підсумків облікової роботи, своєчасного здійснення контролю за обліком господарської діяльності підприємства, її аналізу з метою застосування одержаних даних для прийняття правильних управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку - Київ, -2000. -187 с.
2. Бутинець Ф,Ф. Бухгалтерський фінансовий облік – Житомир -ПП Рута-2000,-608с.
3. Ващенко А., Мамченко В. Доплата, надбавки, премії У/Бухгалтерія. Праці та зарплата. -2001.-№35.-С.72-75.
4. Іванов Ю. Оплата праці та прибутковий податок; деякі практичні питання до валових витрат // Бухгалтерія. Праця та зарплата.-2001.-№35.-С. 178-189.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капітали, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30.11.99р. №291// Все про бухгалтерський облік .-2000,- № 1.- С.65-73.
6. Макарченко О. Підприємство і працівник; відносини більше ніж трудові // Бухгалтерія. Праця та зарплата. -2001.-№35.-С.215-225.
7. Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітною платою натурою: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 244.
8. Про оплату праці. Закон України № 108/95-ВР від 24.03.95 //Бухгалтерія. Праці та зарплата, -2001 .-№35.-С,56-61.
9. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (зі змінами і доповненнями) Закон України № 996-ХІV від 16.07.99 р.// Все про бухгалтерський облік .-2000.- № 1.- С.5-9.
10. “Про податок на додану вартість” Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР зі змінами і доповненнями//Все про бухгалтерський облік (спецвипуск). – 2000.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затв, наказом МФУ від 1.03.99 р.№87.// Все про бухгалтерський облік .-2000.- № 1.- С.9-11.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затв. Наказом МФУ від 1.03,99 р.№ 87//Все про бухгалтерський облік .-2000.- №1.-С. 11-16.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затв. наказом МФУ від 1.03.99р. № 87//Все про бухгалтерський облік .-2000.- № 1.- С.16-20.
13.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капітали, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291//Все про бухгалтерський облік .-2000 -№1 ,- С.62-63.
14. Почасово-преміальна система оплати праці//Бухгалтерія. Праця та зарплата.-2001 .-№35.-С. 157-178.
15.Пушкар М. С. Фінансовий Облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628с.
16. Сопко В.В., Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності. – К., 1993 С.38 – 69.
17.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. - С. 529 – 604.
18. Ткаченко І.І Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник. К.:КНЕУ.2000.- С.154.
19. Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в Україні:Навч.посібник. – Львів.: Інтелект – Захід, 2005. – С.285- 315.
20. Шмигель А.Д. Організація бухгалтерського обліку в промисловості. – К.: Вища школа, 1978.-С. 64 -123.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік заробітної плати" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.11.2011 в 00:57. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2942 та скачано 134 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали