Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Бюджетна система

Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в УкраїніПродажа новых домов в городе Винница. Дома Винница. Купи дом своей мечты в Виннице недорого.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………… 3
1. Бюджет та бюджетна система України……………………………… 4
1.1 Поняття та складові бюджету України ………………………... 4
1.2. Принципи та економічний зміст бюджету України…………… 6
1.3. Бюджетна класифікація…………………………………………. 9
2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини……………………... 14
3. Бюджетні права та повноваження…………………………………… 20
3.1. Бюджетні права як правовий інститут…………………………. 20
3.2. Бюджетні повноваження України……………………………… 22
3.3. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування... 26
4. Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в Україні. 31
Висновки…………………………………………………………………. 34
Список використаної літератури……………………………………….. 36

Вступ

Державний бюджет є найдійовішим механізмом здійснення фінансової політики держави. У доходах бюджету відображається податкова політика держави, а у видатках – пріоритетні напрями вкладень коштів.
Держава використовує бюджет для здійснення територіального, внутрішньо і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування ринкових відносин бюджетна система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту населення.
Економічний зміст бюджетної системи розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях – від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджетної системи в управлінні економікою.
Конституція України надає право на власний бюджет як матеріально-фінансову базу функціонування державі і органам місцевого самоврядування всіх рівнів. Загальне право на бюджет містить низку повноважень для кожного суб’єкта бюджетних правовідносин, що визначаються чинним законодавством. Оскільки бюджет для органу державної влади і органу місцевого самоврядування є основним централізованим фондом грошових коштів, без якого неможливе його існування, всі відносини, що виникають у галузі бюджетної діяльності, регулюються нормами фінансового (бюджетного) права.

Висновки

Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
В економічному розумінні: бюджет – це сукупність грошових відносин між державою та іншими суб’єктами бюджетних правовідносин з приводу формування та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів завдяки яким держава виконує свої завдання та функції.
За формою прояву бюджет – це основний фінансовий план держави, в якому відображається фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування.
Державний бюджет затверджується законом про Державний бюджет України.
Закон про Державний бюджет України – закон, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.
Місцеві бюджети затверджуються рішеннями відповідних місцевих рад.
Бюджетне право – це сукупність правових інститутів, які містять фінансово-правові норми, що регулюють відносини, які виникають, змінюються і припиняються у зв’язку з бюджетною діяльністю.
Бюджетні правовідносини – це суспільні відносини, врегульовані бюджетно-правовими нормами, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів коштів, що акумульовані бюджетною системою країни.
Зміст бюджетних правовідносин – взаємні права та обов’язків учасників бюджетних правовідносин.
Бюджетне законодавство:
1. Конституція України;
2. Бюджетний Кодекс;
3. закон про Державний бюджет України;
4. інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини;
5. нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу та інших законів України;
6. нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;
7. рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до Бюджетного Кодексу, нормативно-правових актів, передбачених вище.
Особливості бюджетного законодавства:
- при здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Конституції України, Бюджетного Кодексу та закону про Державний бюджет України.
- якщо міжнародним договором України, поданим на ратифікацію, встановлено інші положення, ніж у відповідних нормах бюджетного законодавства України, такі положення приймаються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі положення передбачені.
- розгляд законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, здійснюється за особливою процедурою, що визначається Бюджетним Кодексом.

Список використаної літератури

1. Конституція України. – 1996 р. // http://www.rada.gov.ua
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №37-38. – Ст. 189.
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170.
4. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст. 238.
5. Про структуру бюджетної класифікації: Постанова Верховної Ради України від 12.07.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №42. – Ст. 208.
6. Порядок використання коштів резервного фонду бюджету: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – №14. – Ст. 734.
7. Наказ Міністерства фінансів України "Про упорядкування розпорядників коштів державного бюджету" від 13 березня 2000 р. №47 // Офіц. вісн. України. – 2000. – №13. – Ст. 254.
8. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. – Київ: Знання-Прес, 2004, – 615 с.
9. Базилюк Г.О. Бюджетний менеджмент. – Київ: Атіка, 2003, – 265 с.
10. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – Київ: Атіка, 2002, – 368 с.
11. Батрименко Б.Б. Проблема фінансування дефіциту державного бюджету України // Наукові праці НДФІ, № 1-2, 2004р. – с.15-19
12. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Всуп до фінансової науки. – Київ: Либідь, 2000, – 654 с.
13. Василик О.Д. Теорія фінансів. – Київ: НІОС, 2001, – 416 с.
14. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. – Київ: ЦУЛ, 2003, – 608 с.
15. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
16. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. – Київ: Вища школа, 1998, – 544 с.
17. Дзюбик С.Д. Фіскальна політика. – Київ: УАДУ, 1998, – 64 с.
18. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Київ: "Знання-Прес",– 2000, – 209 с.
19. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д`яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – Київ: Наукова думка, 1999, – 304 с.
20. Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. Державні фінанси в транзитивній економіці. – Київ: Кондор, 2003, – 220 с.
21. Кваша О.О. Парадигмальний підхід до прогнозування доходів зведеного бюджету України // Наукові праці НДФІ, № 5, 2004р. – с.10-12
22. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. – Київ: Вища школа – Знання, 2004, – 743 с.
23. Кудряшов В.П. Фінанси. – Херсон: Олді-плюс, 2002, – 352 с.
24. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины / Кол. авт.: Г, В. Бех, Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко и др.; Под общ. ред. д. ю. н., проф. Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Одиссей, 2005 – 600 с.
25. Фінансове право України: Підручник / П В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М. П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. –- 320 с.
26. Щзика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в Україні" з предмету "Бюджетна система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 19:42. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 5119 та скачано 199 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали