Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Економічна теорія

Тести з економічної теорії (з відповідями)Уривки 1. Внаслідок обмеженості економічних ресурсів і необмеженості потреб мікроекономічних суб’єктів перед ними постає:
а) проблема вибору і оцінки альтернативної вартості рішень
б) проблема координації дій всіх учасників ринку
в) проблема справедливого розподілу доходів
г) проблема грошової оцінки ресурсів

Срочно нужно выучить английский язык? На сайте полиглот английский язык, пройдя 16 информативных и интересных уроков Вы уже сможете общаться на бытовые темы по английскому. Никакого скучного чтение - только реально используемые фразы с произношением, после запоминания которых, Вы сможете понимать фильмы в оригинале.

2. Економічне поняття “обмеженість ресурсів” означає:
а) відсутність у країни певних природних ресурсів
б) неможливість задоволення всіх людських потреб
в) стан ресурсів у період економічного спаду
г) високі ціни на товари, які обмежують можливість їх придбання

3. Економісти стверджують, що кожна економічна система стикається з проблемою обмеженості ресурсів. Це означає, що:
а) деякі товари можна купити тільки за дуже високими цінами
б) слаборозвинені країни мають дефіцит певних товарів; для розвинених країн цієї проблеми не існує
в) економічні ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі людські потреби
г) у будь-якій економіці трапляються спади, під час яких виникає нестача певних благ

4. Альтернативна вартість - це вартість товарів чи послуг, яка вимірюється:
а) індексом споживчих цін
б) ціною товару, що купується
в) кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці іншого блага
г) кількістю ресурсів, необхідних для виробництва даного товару

5. Закон попиту описує:
а) обернено-пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту
б) пряму залежність між ціною та обсягом попиту
в) обернену залежність між ціною та обсягом попиту
г) пряму пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту

6. На ринковий попит безпосередньо не впливають:
а) число покупців на ринку
б) ціни ресурсів
в) доходи споживачів
г) ціни товарів-замінників

7. На ринкове пропонування безпосередньо не впливають:
а) ціни ресурсів
б) число фірм
в) доходи споживачів
г) зміни технології виробництва

8. Товари-замінники - це пари товарів, для яких:
а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший
б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший
в) попит зростає зі зростанням доходів споживачів
г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший

9. Ринкові ціни:
а) більше залежать від змін пропонування, ніж від змін попиту
б) більше залежать від змін попиту, ніж від змін пропонування
в) встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропонування
г) змінюються обернено пропорційно величині пропонування

10. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:
а) виникає дефіцит товару
б) з’являється надлишок товару
в) знижується ціна ресурсів
г) у галузь увійдуть нові фірми

11. Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний, викликає:
а) появу надлишку товару
б) скорочення пропонування товару
в) появу дефіциту товару
г) зростання попиту на товар

12. Продавець знизив ціну на свій товар на 5%, внаслідок чого обсяг продажу зріс на 4%. Можна стверджувати, що попит на цей товар:
а) еластичний
б) нееластичний
в) абсолютно еластичний
г) абсолютно нееластичний

13. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною?
а) зменшиться
б) збільшиться
в) не зміниться
г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту

14. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зростання ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною?
а) зменшиться
б) не зміниться
в) збільшиться
г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

15. Закон спадної граничної корисності полягає у тому, що:
а) відношення граничних корисностей благ до їхніх цін повинні бути рівні
б) сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ
в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до нуля за стану повного насичення потреби
г) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується

16. Метою виробника є:
а) максимізація задоволення суспільних потреб у товарах і послугах
б) максимізація економічного прибутку
в) максимізація мінімального прибутку
г) максимізація бухгалтерського прибутку

17. Виробнича функція визначає:
а) витрати, які забезпечують той чи інший обсяг випуску
б) найбільш вигідний для фірми обсяг випуску за даних цін ресурсів
в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення заданих вхідних ресурсів
г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи певну кількість ресурсів

18. Закон спадної віддачі полягає у тому, що:
а) з часом продуктивність землі спадає;
б) всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх продуктивності;
в) скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання інших факторів
г) граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт спадає зі зростанням обсягу випуску

19. Який чинник збільшує постійні витрати фірми?
а) підвищення заробітної плати робітників
б) підвищення цін на сировину та паливо
в) підвищення залізничних тарифів
г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу

20. Посилення тенденції до монополізації в економіці будь-якої країни має наслідком:
а) встановлення вищих цін і менших обсягів виробництва
б) зменшення тиску державного регулювання
в) загострення конкуренції
г) ефективний розподіл і використання ресурсів

21. Економічна система, в якій економічні проблеми частково вирішуються ринковим механізмом, частково - за допомогою державного регулювання, називається:
а) ринковою
б) традиційною
в) змішаною
г) командною

22. Суб’єктами змішаної економіки є:
а) домогосподарства, фірми, держава, закордон
б) закордон, міністерства, фірми, домогосподарства
в) домогосподарства, ринок, держава, фінансові установи
г) ділові підприємства, фінансові установи, бюджетні установи, держава

23. Сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в межах кордонів країни за рік, це:
а) чистий внутрішній продукт
б) валовий внутрішній продукт
в) валовий національний продукт
валовий національний доход

24. Валовий внутрішній продукт відрізняється від валового національного продукту на величину:
а) амортизації
б) чистих факторних доходів
в) чистого експорту
г) валових приватних внутрішніх інвестицій

25. До інвестицій не відноситься:
а) покупка акцій на фондовій біржі
б) покупка фірмами нового обладнання
в) покупка родиною нового будинку
г) збільшення запасів фірм

26. У системі національних рахунків не зараховують до інвестицій:
а) інвестиції у житлове будівництво
б) інвестиції у фізичний капітал
в) інвестиції у створення запасів сировини, комплектуючих виробів, готової продукції
г) інвестиції у людський капітал

27. До чистих інвестицій належить:
а) купівля домогосподарством нового легкового автомобіля
б) будівництво складу готової продукції
в) купівля акцій новоствореного акціонерного товариства
г) заміна зношеного верстата новим

28. Якщо ВНП України перевищує ВВП, то:
а) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП
б) фактичний ВВП перевищує потенційний ВВП
в) іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж українські фактори виробництва за кордоном
г) українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори виробництва в Україні

29. Доходи громадянина України, який працює за вахтовим методом на нафтових розробках в Росії, є складовою:
а) ВНП України та ВНП Росії
б) ВВП України та ВВП Росії
в) ВВП України та ВНП Росії
г) ВНП України та ВВП Росії

30. Якщо людина втратила роботу в зв’язку зі зменшенням попиту на її професію, виникає безробіття:
а) структурне
б) фрикційне
в) природне
г) циклічне

31. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:
а) структурне
б) фрикційне
в) природне
г) циклічне

32. Якщо людина втратила роботу через спад в економіці, то виникає безробіття:
а) структурне
б) фрикційне
в) природне
г) циклічне

33. Інновації призвели до скорочення робітників, зайнятих ручною працею. Безробіття, яке виникло внаслідок цього, відноситься до:
а) структурного
б) фрикційного
в) фактичного
г) циклічного

34. Робоча сила, або економічно активне населення, складається:
а) з двох груп населення - зайнятих і безробітних
б) з трьох груп - зайнятих, безробітних і незайнятих
в) тільки з зайнятих
г) з зайнятих за мінусом безробітних

35. Рівень безробіття визначається як:
а) відношення числа безробітних до чисельності працездатного населення
б) відношення числа безробітних до чисельності робочої сили
в) відношення числа безробітних до числа зайнятих
г) відношення числа зайнятих до чисельності робочої сили

36. Економічний цикл характеризується:
а) скороченням сукупного пропонування
б) зростанням рівня безробіття
в) періодичними підвищеннями і зниженнями загального рівня цін
г) періодичними піднесеннями та падіннями рівня ділової активності на фоні загальної тенденції до зростання

37. У випадку, коли доходи державного бюджету перевищують видатки, говорять про:
а) зростання державного боргу
б) дефіцитний бюджет
в) збалансований бюджет
г) профіцитний бюджет

38. Підвищення податків - це найкращий спосіб фінансування державних видатків, коли:
а) в економіці існує високий рівень безробіття
б) прибутки приватного сектора економіки низькі
в) в економіці спостерігається високий рівень інфляції
г) економіка переживає спад

39. До інструментів фіскальної політики відносяться:
а) зміна норми резервних вимог
б) зміна державних видатків та ставок оподаткування
в) зміна центральним банком облікової ставки
г) купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку

40. Люди, які втратили надію знайти роботу і припинили її пошуки, хоча й мають бажання працювати:
а) не входять до складу робочої сили
б) враховуються у складі структурних безробітних
в) враховуються у складі фрикційних безробітних
г) отримують допомогу у відповідності з законом про мінімальну заробітну плату

41. Стримувальна фіскальна політика передбачає:
а) підвищення норми обов’язкових резервів
б) зниження ставок оподаткування
в) зниження облікової ставки
г) скорочення урядових видатків

42. Який захід не можна використовувати для подолання економічного спаду:
а) підвищення обмінного курсу національної валюти
б) збільшення державних закупівель товарів і послуг
в) підвищення заробітної плати державних службовців
г) зниження рівня оподаткування

43. Повна зайнятість в економіці забезпечується за умов:
а) раціонального розподілу робочої сили
б) повного використання робочої сили за її фахом
в) відсутності циклічного безробіття
г) відсутності безробіття

44. Стимулювальна фіскальна політика передбачає:
а) підвищення норми обов’язкових резервів
б) збільшення урядових видатків
в) підвищення ставки податку
г) продаж державних облігацій

45. У 70-80 рр. найбільш характерним для економічного циклу стало:
а) поєднання спаду виробництва та інфляції
б) поєднання росту реального ВВП зі стабільним безробіттям
в) посилення впливу державної політики на економічну динаміку
г) збільшення тривалості фаз депресії у поєднанні зі скороченням тривалості фаз пожвавлення

46.Який з інструментів монетарної політики найчастіше використовується центральними банками для регулювання грошового пропонування?
а) операції на відкритому ринку
б) зміна облікової ставки
в) зміна норми обов’язкових резервів
г) грошова емісія

47. Інфляція витрат може бути спричинена зростанням:
а) сукупних видатків всіх суб’єктів економіки
б) цін енергоносіїв
в) урядових видатків
г) споживчих видатків домогосподарств

48. Урядова політика в області видатків і оподаткування називається:
а) політикою розподілу доходів
б) політикою регулювання ділової активності
в) монетарною політикою
г) фіскальною політикою

49. Антиінфляційні програми урядів країн, які стикалися з гіперінфляцією, у першу чергу були спрямовані на:
а) приборкання інфляційних очікувань
б) встановлення фіксованого обмінного курсу валюти
в) заморожування цін і заробітної плати
г) індексацію всіх номінальних змінних

50. Найвищі темпи інфляції спостерігаються під час:
а) гіперінфляції
б) галопуючої інфляції
в) помірної інфляції
г) інфляції витрат

51. За темпами розрізняють наступні види інфляції:
а) інфляція попиту, інфляція витрат, відкрита інфляція
б) помірна, пригнічена, галопуюча
в) помірна, галопуюча, гіперінфляція
г) помірна, очікувана, неочікувана

52. Інфляція витрат може виникнути внаслідок:
а) зростання дефіциту державного бюджету
б) підвищення ставок заробітної плати
в) зростання дефіциту платіжного балансу країни
г) зростання чистого експорту

53. Поєднання інфляції попиту та інфляції витрат:
а) призводить до гіперінфляції
б) призводить до дефляції
в) створює інфляційну спіраль
г) відображається кривою Філліпса

54. Який з наступних чинників може спричинити інфляцію попиту?
а) зниження граничної схильності до споживання
б) підвищення цін світового ринку на нафту
в) зростання дефіциту державного бюджету
г) підвищення ставок прибуткового податку з громадян

55. Підвищення рівня цін, що супроводжується скороченням реального обсягу виробництва, називається:
а) девальвацією
б) депресією
в) стагфляцією
г) рецесією

56. Для збільшення грошового пропонування центральний банк повинен:
а) продавати державні облігації
б) підвищити резервну норму
в) підвищити облікову ставку
г) знизити резервну норму

57. Стимулювальна монетарна політика передбачає:
а) зниження облікової ставки
б) підвищення норми обов’язкових резервів
в) зниження ставок оподаткування
г) збільшення державних видатків

58. Центральному банкові складно уповільнити темпи зростання грошової маси, якщо:
а) зростають обсяги особистих заощаджень
б) центральний банк не може знизити норму резервування
в) домогосподарства і фірми прагнуть купити державні облігації на значну суму
г) комерційні банки володіють значними надлишковими резервами

59. Уряд, прагнучи подолати економічний спад, повинен:
а) збільшити державні видатки і податки
б) скоротити як податки, так і державні видатки
в) скоротити державні видатки та збільшити податки
г) збільшити державні видатки та скоротити податки

60. Операції центрального банку з купівлі-продажу іноземної валюти з метою впливу на курс національної валюти називаються:
а) валютною дипломатією
б) валютною монополією
в) валютними інтервенціями
г) валютними спекуляціями

Відповіді до тестів доступні після скачування...

  

Повна інформація про роботу

тести "Тести з економічної теорії (з відповідями)" з предмету "Економічна теорія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.09.2010 в 00:51. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 42741 та скачано 2092 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...