Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Міжнародна економіка

Тести з основ зовнішньоекономічної діяльності (з відповідями)1. Які правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України?
а) національний режим
б) режим найбільшого сприяння
в) спеціальний режим
г) усі перелічені

2. Який правовий режим застосовується до підприємства з іноземними інвестиціями в Україні?
а) режим найбільшого сприяння
б) національний режим
в) спеціальний режим
г) усі перелічені

3. З якого моменту виникає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за чинним законодавством України?
а) у фізичних осіб - з моменту набуття ними цивільної дієздатності і реєстрації їх як підприємців
б) у юридичних осіб - відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи
в) реєстрації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у митних органах
г) усі перелічені умови

4.Як здійснюється облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за чинним законодавством України?
а) поданням відповідної інформації до Державної податкової адміністрації
б) шляхом реєстрації у міністерстві економіки та з питань Європейської інтеграції, а також в уповноважених ним органах
в) поданням певної інформації до органів Державної митної служби
г) усі перелічені

5. Які правові наслідки невиконання вимог щодо обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)?
а) відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій
б) позбавлення права на застосування режиму сприяння зовнішньоекономічної діяльності
в) застосування фінансових санкцій стосовно окремих видів контрактів за певних умов
г) усі перелічені наслідки

6. Який із перелічених засобів правового захисту може використати покупець у разі невиконання продавцем його зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом)?
а) вимагати відшкодування завданих збитків
б) заявити про розірвання договору за наявності певних умов
в) здійснити права стосовно реального виконання зобов’язань продавцем
г) усі перелічені засоби

7. Як законодавство України визначає операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах?
а) операції, у яких сировина замовника становить не менше 20% від загальної вартості готової продукції
б) поставка сировини замовника повинна передувати виготовленню продукції
в) сировина замовника і готова продукція повинні мати різні коди УКТЗЗД
г) усі перелічені ознаки

8. У які терміни товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України?
а) у терміни, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів від дати митного оформлення товарів, що фактично експортовані за бартерним договором
б) не пізніше 150 календарних днів за певних умов
в) не пізніше 60 календарних днів стосовно певних товарів
г) усі перелічені терміни

9. Спеціальні санкції у сфері зовнішньоекономічної діяльності - це:
а) позбавлення права на застосування режиму сприяння зовнішньоекономічної діяльності
б) відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій
в) тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
г) застосування до конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування

10. Які органи розглядають спори між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України і іноземними суб’єктами господарської діяльності?
а) суди загальної юрисдикції
б) господарські суди
в) за згодою сторін спору - арбітражні (третейські) суди
г) усі перелічені органи

11. “Пропозиція про укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) адресована одному або кільком конкретним особам, достатньо визначена і виражає чітко обґрунтовані наміри”. Про який документ йдеться?
а) офіційний запит
б) оферта
в) рекламний проспект
г) попередній контракт

12. Яке з нижченаведених визначень найточніше розкриває зміст терміна зовнішньоекономічного договору (контракту)?
а) угода, згідно з якою продавець зобов’язаний передати майно у власність покупця, а покупець зобов’язаний прийняти майно і сплатити певну грошову суму
б) матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічної діяльності
в) угода, яка містить умови про предмет контракту, його об’єкт, ціну товару, строки його постачання, засіб упакування, умови платежу, порядок приймання-здавання товару за кількістю та якістю, базисні умови постачання, права та обов’язки сторін, санкції за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором, умови звільнення від відповідальності, порядок розв’язання суперечок, мову контракту, застосовуване право, вступу контракту в дію тощо
г) всі відповіді належним чином розкривають зміст зовнішньоекономічного договору (контракту)

13. До тарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності належать:
а) мита, субсидії, квоти
б) мита, квотування, ліцензування
в) мита та тарифні квоти
г) усі перелічені терміни

14. До кількісних методів обмеження зовнішньоекономічної діяльності належать:
а) квотування, ліцензування, правові режими, добровільні обмеження
б) квотування, ліцензування, добровільні обмеження
в) субсидії, кредитування, ліцензування
г) усі вище зазначені пункти

15. За способом стягнення мита бувають:
а) специфічні та адвалорні
б) специфічні, адвалорні, преференційні
в) специфічні, адвалорні, комбіновані
г) антидемпінгові, комбіновані, преференційні

16. За об’єктом обкладання мита бувають:
а) сезонні, антидемпінгові, компенсаційні
б) специфічні, адвалорні, комбіновані
в) імпортні, експортні, антидемпінгові
г) імпортні, експортні, транзитні

17. Види ліцензій:
а) генеральні, глобальні, разові
б) автоматичні, генеральні, глобальні, разові
в) генеральні, глобальні, індивідуальні, колективні, тимчасові
г) генеральні, глобальні, індивідуальні, постійні

18. Компенсаційне мито - це:
а) захід у відповідь на тариф, який застосовував торговий партнер
б) податок, введений проти напливу субсидування закордонного експорту
в) захід у відповідь на демпінг
г) усі вищезазначені пункти

19. Мито - це:
а) продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва (собівартості цих товарів) для отримання конкурентних переваг в експорті на тому чи іншому ринку
б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за допомогою використання тарифних і нетарифних інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності
в) плата за товар, який перетинає митний кордон
г) перелік податкових ставок, які встановлюються в порядку збільшення

20. Резиденти - це:
а) усі інституційні одиниці, які функціонують на території певної країни, незалежно від належності капіталу
б) усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території певної країни, незалежно від громадянства або належності капіталу
в) усі інституційні одиниці, які тимчасово знаходяться на території певної країни, незалежно від громадянства або належності капіталу
г) усі інституційні одиниці, які знаходяться на території іноземної держави більше 30 днів

21. Хто більше за всіх виграє від вільної зовнішньої торгівлі?
а) споживачі
б) галузі, які конкурують з імпортом
в) країни, що розвиваються
г) молоді галузі виробництва

22. Валюта національна - це:
а) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись на національному ринку
б) законний платіжний засіб на території країни, що її випускає
в) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від’ємного сальдо платіжного балансу
г) платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни

23. Валюта тверда - це:
а) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами
б) законний платіжний засіб на території країни, що її випускає
в) валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується на головних валютних ринках
г) валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних закономірностей

24. Валютний обмінний курс - це:
а) ціна одиниці іноземної валюти, виражена в одиницях національної валюти
б) ціна одиниці твердої валюти, виражена в одиницях національної валюти
в) ціна одиниці національної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти
усі відповіді неправильні

25. Система управління зовнішньоекономічної діяльності України представлена:
а) міжнародним і державним рівнями управління зовнішньоекономічної діяльності
б) міжнародним, державним і регіональним рівнем управління зовнішньоекономічної діяльності
в) міжнародним, державним, регіональним і мінірівнями управління зовнішньоекономічної діяльності
г) державним, регіональним і міні рівнями управління зовнішньоекономічної діяльності

26. Термін відрядження за кордон не повинен перевищувати:
а) 6 місяців
б) 60 календарних днів
в) 30 календарних днів
г) 90 календарних днів

27. Види іноземних інвестицій:
а) будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов’язані з ним майнові права; права інтелектуальної власності; права на здійснення господарської діяльності; конвертована іноземна валюта; валюта України; цінні папери та корпоративні права; грошові вимоги та права на них
б) часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами; створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам; придбання не забороненого законами України рухомого і нерухомого майна; придбання прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України
в) всі відповіді правильні
г) всі відповіді неправильні

28. Державні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні:
а) Президент, Верховна рада, Кабінет Міністрів
б) комерційні банки; товарні, фондові, валютні біржі; торгово-промислові палати; регіональні асоціації “ЄАН-Україна”
в) обласні управління зовнішньоекономічних зв’язків, торгівлі і побутового обслуговування; регіональні митниці, регіональні відділення НБУ тощо
г) усі відповіді вірні
29. Принципи зовнішньоекономічної діяльності в Україні:
а) принцип суверенітету народу України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; принцип свободи зовнішньоекономічного підприємства; принцип юридичної рівності і недискримінації
б) принцип верховенства закону; принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
в) принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезені товарів
г) “а”, “б” і “в” разом

30. Які суб’єкти господарської діяльності мають право займатись в Україні зовнішньоекономічною діяльністю?
а) юридичні особи з моменту набуття ними правоздатності незалежно від форм і видів власності та фізичні особи при умові набуття ними цивільної дієздатності
б) тільки юридичні особи незалежно від форм і видів діяльності
в) юридичні і фізичні особи, крім іноземних суб’єктів господарської діяльності
г) всі відповіді вірні

Повна інформація про роботу

тести "Тести з основ зовнішньоекономічної діяльності (з відповідями)" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.09.2010 в 00:56. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 6957 та скачано 371 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...