Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Тести з організації праці менеджера (з відповідями)1. Які групи якостей характеризують сучасного менеджера?
а) особисті, адміністративні, професійні
б) професійні, особисті, ділові
в) ділові, психологічні, професійні
г) особисті, ділові, адміністративні

2. До основних задач наукової організації праці відносять:
а) соціальні, психологічні, науково-технічні
б) економічні, психофізіологічні, суспільні
в) економічні, соціальні, психофізіологічні
г) фізіологічні, соціальні, економічні

3. Технологічний розподіл управлінської праці - це:
а) виділення функцій управління, закріплення їх за працівниками чи підрозділами
б) диференціація процесу управління на операції зі збору, передання, збереження і перетворення інформації, що виконується певними категоріями управлінських працівників і технологічно спеціалізованих підрозділів
в) розподіл робіт відповідно до кваліфікації, стажу роботи, здібностей
г) розподіл робіт відповідно до компетенції

4. Розпорядчий вплив - це:
а) пряма адміністративна вказівка, яка має обов’язковий характер і адресується керованим об’єктам або особам
б) адміністративна вказівка, яка не має обов’язкового характеру і адресується керованим об’єктам або особам
в) розпорядчий документ, виданий керівником підприємства з метою вирішення основних і оперативних завдань
г) письмова вимога керівника до підлеглих виконати визначене завдання

5. Процес планування праці керівника повинен починатись з:
а) розробки плану визначений проміжок часу
б) визначення найважливіших завдань
в) аналізу використання робочого часу
г) вибору особистих цілей

6. Яку частину робочого часу менеджера доцільно використовувати на вирішення запланованих справ?
а) 50%
б) 60%
в) 80%
г) 40%

7. Делегування повноважень - це:
а) передача підлеглому виконання завдання або діяльності зі сфери дій керівника
б) чіткий та ефективний розподіл обов’язків, прав і відповідальності
в) розширення обсягу функцій і завдань, що виконує організація
г) підвищення оперативності та поліпшення якості управлінських рішень

8. До факторів, що перешкоджають активному делегуванню повноважень відносять:
а) об’єктивна оцінка здібностей підлеглих
б) відсутність бажання керівника самому брати участь у розв’язанні усіх конфліктів і виробничих проблем
в) ліберальний тип керівництва в організації
г) спроби підлеглих покласти свої функції на безпосередніх керівників

9. Нормування управлінської праці - це:
а) встановлення витрат праці керівника в межах визначеного періоду
б) визначення чисельності працівників для виконання певного виду робіт
в) встановлення міри витрат праці на виконання визначеного обсягу робіт у даних організаційно-технічних умовах
г) визначення трудомісткості робіт в організації

10. До методів нормування управлінських робіт відносять:
а) метод аналогів
б) метод дерева рішень
в) статистичний метод
г) математичне моделювання

11. Хронометраж - це:
а) аналіз використання робочого часу
б) порівняння фактичних витрат часу за різними видами робіт з нормативами
в) спостереження і вимірювання витрат часу за операціями, що повторюються
г) порівняння фактичних витрат часу з середніми витратами часу менеджерів певного рівня

12. Діагностика робочого часу менеджера - це:
а) встановлення міри витрат праці на виконання визначеного обсягу робіт у даних організаційно-технічних умовах
б) виявлення видів діяльності, на які час керівника витрачається даремно і яку можуть виконувати інші особи
в) визначення трудомісткості робіт менеджера на протязі доби
г) порівняння фактичних витрат часу за різними видами робіт з нормативами

13. Серед основних причин втрат часу менеджера виділяють:
а) нечітке визначення цілей і пріоритетів
б) перешкоди в комунікаційному процесі
в) значні витрати часу на обмірковування проблем, розробку рішень, підготовку документів
г) необхідність контролю за підлеглими

14. Назвіть основну особливість управлінської праці:
а) керування підлеглими
б) виконання функцій планування, організації, мотивації та контролю
в) необхідність прийняття управлінських рішень
г) переважно розумова праця, менеджер безпосередньо не виступає творцем матеріальних благ

15. Обов’язковими реквізитами службового документа є:
а) резолюція
б) місце складання або видання
в) гриф затвердження
г) індекс

16. Засвідчення документів це:
а) візуванням проекту документа посадовою особою
б) форма виразу відповідальності за зміст і законність документа
в) напис, зроблений керівником, що містить вказівки з виконання документу
г) затвердження документа посадовою особою

17. Наказ - це:
а) це письмова вимога керівника до підлеглих виконати визначене завдання
б) документ інформаційного характеру, що описує, підтверджує та встановлює факти, події
в) акт управління, вимога до підлеглих для вирішення окремих питань
г) правовий акт для встановлення правил, які регулюють різні сторони діяльності установ, урядових осіб, громадян

18. Етична поведінка - це:
а) сукупність загальноприйнятих юридичних та моральних правил
б) вимоги, які людина ставить перед собою або які вимагає суспільство у певному середовищі та соціальній групі
в) сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі , свідомості чи порядку, що склались в суспільстві або до яких воно прямує
г) сукупність вчинків та дій людей, які відповідають їх життєвим цінностям

19. Ділова оцінка персоналу - це:
а) оцінка відносно стійких ознак особистості, її потенціалу, перспективних можливостей
б) визначення норм виробітку, продуктивності праці, якості виконуваної роботи
в) оцінка відповідності працівника вимогам керівництва
г) визначення відповідності кількості і якості праці вимогам встановленої технології виконання роботи

20. Робоче місце керівника складається з трьох функціональних зон:
а) робочої зони, зони нарад, зони відпочинку
б) робочої зони, зони нарад, зони переговорів
в) зони нарад, зони переговорів, зони відпочинку
г) зони відпочинку, зони переговорів, танцювальної зони

21. За місцем складання документи поділяють на:
а) індивідуальні, типові
б) термінові, нетермінові
в) внутрішні вхідні, зовнішні вихідні
г) прості, складні

22. Дисципліна „Організація праці менеджера” тісно пов’язана з такими дисциплінами:
а) „Економіка підприємства”, „Бухгалтерський облік”, „Маркетинг”
б) „Основи менеджменту”, „Менеджмент персоналу”, „Основи психології та педагогіки”
в) „Основи менеджменту”, „Менеджмент персоналу”, „Бухгалтерський облік”
г) „Економіка підприємства”, „Основи менеджменту”, „Облік і аудит”

23. Нарада - це:
а) форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості учасників управлінського процесу
б) форма організації роботи постійно діючого органу (комітету, колегії, ради, комісії, групи)
в) спільна присутність у певному місці людей, об’єднаних конкретною метою
г) засіб, взаємозв’язок між людьми, призначений для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси

24. Збори - це:
а) форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості учасників управлінського процесу
б) форма організації роботи постійно діючого органу (комітету, колегії, ради, комісії, групи)
в) спільна присутність у певному місці людей (працівників підприємства, підрозділу, членів товариства та ін.), об’єднаних конкретною метою
г) засіб, взаємозв’язок між людьми, призначений для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси

25. Засідання - це:
а) форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості учасників управлінського процесу
б) форма організації роботи постійно діючого органу (комітету, колегії, ради, комісії, групи)
в) спільна присутність у певному місці людей (працівників підприємства, підрозділу, членів товариства та ін.), об’єднаних конкретною метою
г) засіб, взаємозв’язок між людьми, призначений для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси

26. Переговори - це:
а) форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості учасників управлінського процесу
б) форма організації роботи постійно діючого органу (комітету, колегії, ради, комісії, групи)
в) спільна присутність у певному місці людей, об’єднаних конкретною метою
г) засіб, взаємозв’язок між людьми, призначений для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси

27. Виділяють такі основні форми впливу керівника на підлеглих:
а) переконання, спонукання, примус
б) прохання, пропозиція, наказ
в) наказ, рекомендація, порада
г) спонукання, прохання, пропозиція

28. До особистих якостей керівника належать:
а)високий рівень освіти, виробничий досвід, прагнення до самовдосконалення
б) доброзичливе відношення до людей, вміння планувати свою роботу, виробничий досвід
в) фізичне і психологічне здоров’я, доброзичливе відношення до людей, впевненість у собі
г) високий рівень освіти, фізичне і психологічне здоров’я, виробничий досвід

29. До професійних якостей керівника належать:
а) високий рівень освіти, виробничий досвід, прагнення до постійного самовдосконалення
б) високий рівень освіти, фізичне і психологічне здоров’я, виробничий досвід
в) доброзичливе відношення до людей, вміння планувати свою роботу, виробничий досвід
г) вміння планувати свою роботу, впевненість у собі, оптимізм

30. За походженням документи поділяють на:
а) документи на паперовій основі, документи на фото-, кіноплівці
б) офіційні, особисті
в) прості, складні
г) оригінали, чернетки, копії

Повна інформація про роботу

тести "Тести з організації праці менеджера (з відповідями)" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.09.2010 в 00:54. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4172 та скачано 220 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...