Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Виховання культури праціЗміст

Вступ 2
Розділ І. Виховання культури праці – педагогічна проблема. 7
1.1. Теоретичні передумови вдосконалення змісту і засобів виховання 7
1.2. Психолого-педагогічні аспекти виховання культури праці учнів початкових класів у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених. 21
Розділ ІІ. Дослідно – експериментальна перевірка виховання культури праці молодших школярів. 45
2.1. Організація та методика експериментальної роботи. 45
2.2. Виховання культури праці молодших школярів у процесі виконання творчих завдань. 51
2.3. Розвиток культури праці учнів початкових класів у процесі колективної роботи. 72
Висновки 85

Вступ

Одним з найважливіших завдань сьогоднішнього дня є поліпшення підготовки учнів до життя, до громадської праці, виховання особистості, готової і здатної творчо, з повною віддачею сил працювати на різних ділянках народного господарства після закінчення школи.
У вирішенні цього завдання немала роль належить початковій школі, де закладаються основи підготовки, в процесі якої учні початкової школи (І – IV класи) оволодівають необхідними в житті елементарними прийомами ручної роботи з різними матеріалами.
У процесі виготовлення найпростіших виробів, наочних посібників, іграшок, учні оволодівають вміннями і навичками роботи ручними інструментами, пізнають властивості матеріалів, їх застосування у повсякденному житті, знайомляться з елементами графічної грамоти. В учнів виробляються такі цінні якості як цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, формуються у школярів і навички дотримуватися санітарних вимог щодо робочого місця та правил особистої гігієни.
Система трудової підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до практичного впровадження знань, умінь та навичок на практиці, усвідомленого вибору майбутньої професії, виховання культури праці. Виховання культури праці в початковій школі є однією з головних умов становлення особистості молодших школярів і повинно розглядатися як наслідок розумового , морального, трудового, естетичного, фізичного виховання, як один із результатів комплексного підходу до навчання і виховання.
Вчитель – центральна фігура навчально-виховного процесу. Від його творчої діяльності залежить успіх у вихованні і навчанні молодших школярів. Важливим є те, щоб засвоєні учнями знання як елементи культури праці переходили б в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку праці поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей, творчої ініціативи та самостійності.
Загальноосвітня школа накопичила значний досвід роботи з трудового навчання, вченими педагогами визначені основні поняття та ведучі напрямки виховання культури праці проведені численні дослідження з методики виховання окремих елементів культури праці.
Політехнічна підготовка учнів початкових класів – важлива складова частина єдиної системи навчання, виховання і розвитку учнів. Значною мірою вона здійснюється на уроках трудового навчання, під час яких учні здобувають теоретичні знання, набувають практичних умінь і навичок, що сприяє розвитку їхнього інтересу до праці, трудовому вихованню.
Педагогічні аспекти виховання елементів культури праці розглядаються в дослідженнях Б.А. Адаскіна, В.І. Андріяшина, Д.М. Зембицького, С.В. Журавля, В.П. Струманського та ін.
Дослідженню психолого-педагогічних особливостей виховання культури праці учнів різних вікових груп присвячені роботи Є.А. Мілерана, Є.А. Фарапонової, В.В. Чебишевої.
Актуальність проблеми, в тому, що недостатньо методичної літератири для вчителів початкових класів, що містять відомості про наступність виховання культури праці, на що могли б спертися у своїй роботі при проведенні уроків трудового навчання. Її важливе соціально-педагогічне значення, недостатність наукових розробок, спрямованих на її розв’язання, це спонукало, до обрання теми дослідження і визначили його напрямок.
Об’єкт дослідження – процес трудового навчання і виховання учнів у початковій школі з метою його вдосконалення.
Предмет дослідження – зміст і засоби виховання культури праці учнів 1-4 класів у процесі трудового навчання і виховання.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності.
Вивчення досвіду роботи початкової школи, пов'язаного з проблемою виховання культури праці, та проведені попередні дослідження дозволили сформулювати гіпотезу, згідно з якою рівень культури праці набагато успішніше буде здійснюватися за умов:
- оволодіння учнями початкової школи відповідною поглибленою графічною підготовкою;
- систематичне залучення до аналізу продукту праці, читання ескізів, складання креслень площинних та об'ємних фігур;
- використання комплексу творчих конструкторських і технологічних завдань, спрямованих на застосування у незнайомих ситуаціях;
- забезпечення наступності в процесі засвоєння знань, практичних умінь і навичок;
- використання активних методів трудового навчання.
Предмет, мета і гіпотеза дослідження обумовили його основні завдання:
- вивчити стан дослідження проблеми виховання культури праці у філософській, соціологічній та психолого-педагогічній літературі, методиці трудового навчання і практиці початкової школи;
- визначити підходи у відборі змісту та засобів ефективного виховання культури праці учнів 1-4 класів;
- узагальнити результати дослідно-експериментальної перевірки виховання культури праці учнів початкової школи.
Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового пізнання, основні положення системного і діяльнісного підходів у педагогіці і психології.
У процесі дослідження ми орієнтувались на педагогічну методологію відображену в працях П.Р. Атутова, Ю.К. Бабанського, А.С. Макаренка, М.І. Мамутова, В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського.
Для розв'язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, також, теоретичних:
- вивчення праць педагогів, психологів, соціологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників;
- аналіз літератури з питань культури праці, програм 1-4 класів з трудового навчання;
емпіричних:
- спостереження, бесіда;
- дослідно-експериментальна перевірка методики проведення занять з трудового навчання у початкових класах.
Експериментальною базою дослідження були школи: ЗОШ №1 м. Рівне і Рівненської області (с. Антонівка Володимирецького району ЗОШ І-ІІІ ступенів).
Етапи дослідження:
І етап 2005-2006р.р. – вивчався стан проблеми дослідження, проводився констатуючий експеримент, проводилися експерименти по перевірці моделі методичної системи, виявленню ефективних форм організації навчально-трудової діяльності з урахуванням отриманих експериментальних даних і експертних оцінок
ІІ етап 2006-2007р.р. – проводився основний навчаючий експеримент, якмй дозволив зробити узагальнення і висновки щодо ефективності використання в шкільній практиці методики виховання культури праці.
Наукова новизна дослідження полягає в уточненні сукупності знань і практичних умінь, які є елементами культури праці; в розробці критеріїв оцінювання рівнів сформованості культури праці молодших школярів; в розробці змісту і педагогічних засобів, які забезпечують ефективне виховання культури праці 1-4 класів у процесі навчальної трудової діяльності.
Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що розроблені теоретичні основи змісту навчального матеріалу з виховання культури праці учнів 1-4 класів в залежності від їх вікових та психологічних особливостей; обґрунтовано форми і методику організації з місту трудової підготовки молодших школярів, які забезпечують ефективне виховання культури праці в процесі навчальної трудової діяльності.
Практичне значення дослідження визначається розробкою змісту творчих конструкторських і технологічних завдань, спеціальних вправ з виховання культури праці учнів початкової школи і методики їх проведення в процесі навчальної трудової діяльності; отримані в ході виконання роботи результати , висновки і рекомендації використані в навчально-виховному процесі початкової школи на уроках трудового навчання.

  

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Виховання культури праці" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.11.2010 в 21:22. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1926 та скачано 128 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...