Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік та аналіз дебіторської заборгованостіЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
1.1. Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості
1.2. Теоретичні засади обліку дебіторської заборгованості
1.3. Економічний аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна характеристика ЗАТ «Агросвіт»
2.2. Формування облікової політики ЗАТ «Агросвіт»
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ЗАТ «АГРОСВІТ»
3.1. Порядок документального оформлення дебіторської заборгованості
3.2. Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості
3.3. Відображення заборгованості з дебіторами у звітності підприємства
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ЗАТ «АГРОСВІТ»
4.1. Аналіз дебіторської заборгованості на ЗАТ «АГРОСВІТ»
4.2. Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Наказ про облікову політику ЗАТ «Агросвіт»
Додаток Б. Фінансова звітність ЗАТ «Агросвіт» за 2005 р.
Додаток В. Фінансова звітність ЗАТ «Агросвіт» за 2006 р.
Додаток Д. Форми первинних документів та зведених регістрів з обліку дебіторської заборгованості ЗАТ «Агросвіт»
Додаток Е. Ілюстративний матеріал

Вступ

У сучасних умовах, при частій зміні законодавства, яке регулює відносини між суб’єктами господарювання, облік операцій із відображення сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості ускладнюється необхідністю враховувати всі аспекти як фінансового так і податкового обліку.
Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість, особливості створення резерву сумнівних боргів досліджували багато науковців, зокрема: Бутинець Ф.Ф, Голов С.Ф, Пушкар М.С, Хом’як Р.Л., документальному оформленню та відображенню операцій із списання безнадійної дебіторської заборгованості в податковому обліку значну увагу приділили Кушина О, Держирук Л., правові аспекти виникнення та погашення дебіторської заборгованості досліджував О.Єфімов.
В Україні господарська діяльність здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. В цілому можна сказати, що господарська діяльність – це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення продажу споживчих товарів з метою отримання прибутку[2]. Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення в якісній продукції, яка також представляє собою сукупність технологічних та господарських операцій.
Особливості сільськогосподарської діяльності в Україні зумовлюють різноманітні фактори. З одного боку – це економічна ситуація взаємовідносин між суб’єктами господарювання, з другого – це податкова та бюджетна політика, сертифікація продукції та захист прав споживачів. Бухгалтерський облік господарської діяльності завжди мав свої особливості в порівнянні з обліком інших видів діяльності [3,4]. Сьогодні бухгалтерам підприємств постійно доводиться долати складнощі перехідного періоду. Тому необхідно привернути належну увагу до організації бухгалтерського обліку діяльності підприємств, що займаються сільськогосподарськими послугами в умовах його реформування з метою забезпечення користувачів повною, достовірною та об’єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства та результати його діяльності [7, 3].
Недостатня розробка теоретичних і методологічних питань обліку та аналізу торговельних операцій, а також науково-теоретична і практична значимість вказаних проблем зумовили вибір теми дипломного дослідження та визначили його актуальність та основні напрями.
Мета дипломної кваліфікаційної роботи – обґрунтувати теоретичні і методичні положення та розробити науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо удосконалення обліку розрахункових операцій на рівні окремого підприємства (ЗАТ „Агросвіт”) на підставі вивчення стану та критичного аналізу діючої в Україні практики обліку і аналізу дебіторської заборгованості.
Однак, ця тема і надалі залишається актуальною, зокрема, у зв’язку із набранням чинності Закону України від 01.07.2004р. № 1957-IV “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, який ще більше загострив не лише проблему узгодженості фінансової та податкової звітності, але й відображення безнадійної заборгованості у Декларації з податку на прибуток підприємства [52]. Часта зміна законодавства значною мірою утруднює ведення обліку операцій із сумнівною та безнадійною заборгованістю й допускає можливість суб’єктивного трактування законодавства та різних підходів при веденні обліку операцій із списання безнадійної дебіторської заборгованості. Усе вище викладене зумовило актуальність даної теми, мету та завдання для написання дипломної роботи.
Метою роботи є узагальнення методичних підходів до відображення в обліку дебіторської заборгованості та розмежування етапів її існування.
Відповідно з поставленою метою визначені такі завдання дослідження:
- узагальнити теоретичні засади та практичний досвід обліку дебіторської заборгованості, з’ясувати її економічний зміст, виходячи з чинної нормативно-правової бази та навести основні аспекти документального оформлення дебіторської заборгованості у розрізі її етапів;
- здійснити опис основних законодавчо-нормативних актів, якими керуються сільськогосподарські підприємства в своїй діяльності;
- викласти основні завдання бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості;
- виділити рахунки бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості;
- здійснити загальну характеристику базового підприємства ЗАТ „Агросвіт”,а також провести аналіз фінансового стану, приділивши основну увагу аналізу дебіторської заборгованості, охарактеризувати наказ про облікову політику;
- здійснити опис аналітичного і синтетичного обліку дебіторської заборгованості на ЗАТ „Агросвіт”, описати процедуру інвентаризації заборгованості з дебіторами і відображення її результатів в звітності підприємства;
Дипломна кваліфікаційна робота складається із вступу, основної частини, яка містить чотири розділи, висновків, списку використаних джерел, а також ілюстративного матеріалу.
Об’єкт дослідження – операції з дебіторами, що знайшли відображення в бухгалтерському обліку базового підприємства (ЗАТ „Агросвіт”). Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань обліку та аналізу дебіторської заборгованості.
Актуальність питання полягає у широкому розповсюдженні операцій із дебіторами серед підприємств України, тому всі питання, що можуть бути розглянуті з приводу аудиту дебіторської заборгованості, знаходять своє застосування безпосередньо у практиці здійснення бухгалтерського обліку на підприємствах України.
Проблемність питання обліку і економічного аналізу дебіторської заборгованості полягає в тому, що після переходу бухгалтерського обліку в Україні на використання нових стандартів бухгалтерського обліку з’явилося багато нових моментів у здійсненні бухгалтерського обліку, яким раніше не приділялося багато уваги, так як вони не застосовувалися практично у діяльності підприємств України. В той же час питання аналізу дебіторської заборгованості підприємства висвітлюються у досить великій кількості літературних джерел [10].

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Бухгалтерський облік та аналіз дебіторської заборгованості" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.10.2010 в 22:13. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3550 та скачано 192 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали