Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Органи державної влади УкраїниЗміст

Вступ. 3
1. Поняття, ознаки та форми органів державної влади 4
1.1. Поняття та ознаки державного органу. 4
1.2. Форми діяльності органів державної влади. 5
2. Органи законодавчої влади. 8
2.1. Поняття органу законодавчої влади…. 8
2.2. Повноваження Верховної Ради України….. 8
3. Органи виконавчої влади… 12
3.1. Загальні основи діяльності органів виконавчої влади 12
3.2. Компетенція органів виконавчої влади 15
3.3. Президент України. 19
3.4. Кабінет Міністрів України…. 20
3.5. Центральні органи виконавчої влади… 24
4. Органи судової влади... 27
4.1. Система судової влади України…. 27
4.2. Суди загальної юрисдикції…. 28
4.3. Конституційний Суд України 30
Висновки… 33
Список використаної літератури…. 34

Вступ

Цілі, завдання і функції управління здійснюються системою державних та інших органів. Відповідно до основних актів законодавства державне управління здійснює Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх виконавчі комітети та державні адміністрації, а також спеціально уповноважені на те державні органи згідно з їх компетенцією, встановленою законодавством України.
Система державних органів базується на загальновизнаному в теорії управління їх поділі на органи загальної та спеціальної компетенції. В основу такої класифікації покладено обсяг і характер правомочностей по відношенню до об’єктів та функцій управління ними.
Державне управління як вид соціального управління обов'язково містить три елементи: прийняття рішення, його виконання та контроль за реалізацією. Державне управління — це частина державної діяльності, що має своїм основним призначенням здійснення виконавчої влади. Державний характер такого управління полягає в тому, що в його процесі реалізуються завдання, функції та інтереси держави. Для його здійснення створюють спеціальні органи (встановлюють посади), які діють у рамках законів і в межах своїх повноважень.
Метою курсової роботи є визначення державних органів, їх поняття та ознак.
Завданнями роботи є:
- визначення загального поняття органів держави;
- визначення характерних ознак органів держави;
- дослідження розподілу державних органів за сферами діяльності, визначення їх повноважень та компетенцій;
- зробити висновки.

Висновки

Аналізуючи вищенаведене, можна зробити наступні висновки:
Державний орган – це одна особа або організована група осіб, спеціально призначені для реалізації державної влади в передбачених законом випадках.
Основні ознаки державних органів:
- створюються й функціонують у відповідності й на основі норм права;
- відносна структурна й функціональна відособленість у механізмі держави по ознаці їхньої спеціалізації;
- функціональна взаємодія один з одним у процесі реалізації кожним своїх повноважень, обов'язків.
Державні органи влади поділяються на три гілки – законодавчі, виконавчі та судові.
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України.
Органи виконавчої влади розподіляються в залежності від територіального масштабу діяльності та від предмета спрямованості компетенції.
Залежно від територіального масштабу діяльності органи виконавчої влади поділяють на чотири групи: центральні, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим (далі – АРК), міжтериторіальні, місцеві.
Залежно від предмета спрямованості компетенції органи виконавчої влади поділяються на органи загальної компетенції, органи галузевої компетенції, органи спеціальної (функціональної) компетенції, органи предметної компетенції.
Судову систему України утворюють Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції. Останні у свою чергу складаються з загальних та спеціалізованих судів.
Діяльність всіх державних органів регулюється Конституцією України, законами України та відповідними законодавчими актами.

Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Київ, Преса України, 1997
2. Указ президента України від 15.12.1999 року «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» (зі змінами станом на 28.04.2007)
3. Авер’янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні: Наукова доповідь. – К., 1995.
4. Авер’янов В.Б. Виконавча влада і адміністративне право: – К., видавничий дім «Ін Юре», 2002.
5. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні: – К., видавничий дім «Ін Юре», 1997.
6. Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики: – К., Факт, 2003.
7. Бойко В. Нова Конституція і судова влада // Право України, № 1, 2003.
8. Дерець В.А. Органи виконавчої влади в Україні та управлінські відносини: – К., ВД «Юридична думка», 2007.
9. Євченко В.О., Євченко О.О. Органи виконавчої влади в Україні. – К, 2007.
10. Коляда І.А., Лозовий Я.П. Основи правознавства. Київ, Магістр – S, 1997
11. Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник. – Київ, Вентурі, 1995
12. Марченко М.Н. Общая теория государства и права, академический курс. Изд. Зерцало. Москва, 1998.
13. Нижник Н.Р., Плахотнюк Н.Г. Виконавча влада в Україні. – К., видавництво УАДУ, 2002.
14. Наровлянський О.Д. Основи правознавства. Київ, Каннон, 1998
15. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. – М.: Юрист, 1999.
16. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: 2-ге видання. – К., 1994.
17. Стефанюк В. Судова реформа в Україні // Право України, 2008, № 1.
18. Стефанюк В. Реалізація судами норм Конституції // Право України, № 8, 1997.
19. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 1995.
20. Юридична енциклопедія. – Київ, 1998.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Органи державної влади України" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 21:57. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4589 та скачано 137 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали