Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Аудит власного капіталу підприємстваЗміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аудиту власного капіталу підприємства 5
1.1. Економічна сутність власного капіталу сучасного підприємства 5
1.2. Особливості нормативної бази аудиту власного капіталу 15
1.3. Критичний огляд інформаційних джерел з питань дослідження аудиту власного капіталу 18
1.4. Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства – Державне підприємство Національної енергогенеруючої компанії (ДП НАЕК) "Енергоатом" 21
Розділ 2. Аудит формування та змін власного капіталу досліджуваного підприємства – ДП НАЕК "Енергоатом" 27
2.1. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку 27
2.2. Організація аудиту власного капіталу компанії 28
Розділ 3. Вдосконалювання аудиту з використанням комп’ютерної техніки 42
3.1. Постанова задачі 42
3.2. Технологія обробки інформації 43
3.3. Вхідна та вихідна інформація 45
Висновки 51
Список використаної літератури 53
Додатки 55

ВСТУП

В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним аудитором.
Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, у них нема відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.
Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування.
Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності.
Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами:
- можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);
- залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації;
- необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;
- часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.
Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.
Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різних економічних рішень.
Власний капітал підприємства являє собою фінан¬сові ресурси, які вкладені ним для організації та фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної роботи підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінан¬сової стійкості є ситуація, за якої власний капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів. Сучасні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової "Звітності визначають власний капітал як "частину в акти¬вах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань". Як бачимо, таке визначення стосується лише суто кількісних параметрів його величини. Це підтверджу¬ється також і характеристикою елементів власного капіта¬лу, яка міститься у стандартах П(С)БО 2 "Баланс" і П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".
Мета моєї курсової роботи полягає у тому, щоб розібратися як проводиться аудит власного капіталу підприємства, які розбіжності є при аудиті власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм, яким чином складається аудиторський висновок за статтею “Власний капітал”, спробуємо провести аудит власного капіталу Національної енергогенеруючої компанії (НАЕК) "Енергоатом".
Об'єкт дослідження - НАЕК "Енергоатом".
Предмет дослідження – власний капітал даного підприємства.
При написанні даної роботи мені довелося працювати з законами, багатьма документами, довідниками та підручниками. Які саме джерела - можливо подивитися у списку використаної літератури.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин підприємства можуть самостійно формувати свої фінансові ресурси, основними джерелами яких можуть виступати прибуток, кошти, отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески акціонерів, юридичних та фізичних осіб, а також кредити та інші надходження, що не суперечать законодавству.
Основним джерелом формування власного власних коштів підприємства є статутний капітал — це сукупність коштів, вкладених у підприємство його власником (власниками). Порядок формування статутного капіталу регулюється законодавством та засновницькими документами.
Статутний капітал виступає невід’ємною складовою частиною будь-якого товариства або підприємства.
Так, статутний капітал державних підприємств відображає суму коштів, виділену державою з бюджету на момент введення підприємства в експлуатацію для здійснення його діяльності (вартість всіх витрат на будівництво, монтаж, наладку, вартість обладнання, оборотних засобів та грошові кошти).
Статутний капітал недержавних комерційних структур формується за рахунок коштів (матеріальних, грошових), внесених акціонерами (учасниками), і тому уявляє собою колективну власність декількох юридичних або фізичних осіб — засновників акціонерного товариства або підприємства іншої організаційно-правової форми.
При проведенні перевірки аудитор повинен дотримуватися вимог діючого законодавства (закони, положення, нормативи та ін.). При перевірці формування статутного капіталу необхідно враховувати організаційно-правову форму підприємства, що перевіряється. Тому вивчення операцій з капіталом доцільно починати з перевірки юридичного статусу та права здійснення статутних видів діяльності, складу засновників (учасників), структури і управління підприємства, а також фінансових можливостей для досягнення поставлених цілей діяльності.
В ході перевірки аудитору необхідно вивчити наступні питання:
- перевірка засновницьких документів щодо формування статутного капіталу;
- вивчення законності змін у складі засновників підприємства;
- перевірка правильності розрахунків із засновниками;
- перевірка наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками;
- перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу;
- перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу;
- вивчення рівності сум та узгодженості показників.
Процес аудиторської перевірки та її результати повинні бути документально оформлені. Після завершення перевірки аудитор повинен висловити свою думку у вигляді аудиторського висновку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996 - ХІV від 16.07.1999 р.
2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 р. за №1201 - ХІІ
3. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. за №1577-XII.
4. Закон України від 18 червня 1991 року № 1201-XII "Про цінні папери і фон¬дову біржу";
5. П(с)БО 2 “Баланс”
6. П(с)БО 5 “Звіт про власний капітал”
7. П(с)БО 12 “Фінансові інвестиції”
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів Україна від 30.11.1999 р. №291
9. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 2000. - 573 с.
10. Бутинець Ф.Ф. “Бухгалтерський і фінансовий облік”, ПП “Рута”, Житомир, 2000.
11. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672с.
12. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (с использованием Национальных стандартов): Учебное пособие для студентов вузов. - 5-е изд., доп. и перераб - К.: А.С.К., 2001. - 848 с.
13. Гуцайлюк 3. Аудит фінансових результатів// Бухгалтерський облік і аудит. - 20044. - № 8. - С. 13-16.
14. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998. - 96с.
15. Завгородній В.П. Організація АРМ бухгалтера з обліку і аудиту готової продукції, відвантаження і реалізації // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - №5. - С. 21-24.
16. Кузьминский А.Н. и др. Аудит: Практ. пособие. - К.: Учет-информ, 2000. - 283 с.
17. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Організація і методика аудиту: навч. посібник – Київ, “Каравела”, 2004

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аудит власного капіталу підприємства" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 18:15. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1725 та скачано 68 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...