Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Господарські товариства (економіка підприємства)Зміст

Вступ 3
1. Теоретичні основи функціонування господарських товариств 5
2. Господарські товариства як юридичні особи 11
2.1. Поняття і ознаки юридичних осіб 11
2.2. Порядок створення юридичних осіб 20
2.3. Порядок припинення юридичних осіб 21
3. Види та особливості господарських товариств 23
3.1. Повне товариство 23
3.2. Командитне товариство 25
3.3. Товариство з обмеженою відповідальністю 26
3.4. Товариство з додатковою відповідальністю 29
3.5. Акціонерне товариство 31
4. Розвиток законодавчої бази щодо діяльності господарських товариств 34
Висновки 40
Список використаної літератури 42

Вступ

Серед організаційно-правових форм підприємництва України визначальне місце належить господарським товариствам. Історія їх розвитку самим безпосереднім чином пов’язана з розвитком ринку, оскільки завдяки цій формі зростає можливість залучення до господарювання в якості суб’єктів підприємництва більш широких верств населення суспільства, перетворення громадян на активних, відповідально-правових учасників економічних відносин
Розвиток господарських товариств є в значній мірі основою збільшення внутрішнього інвестування економіки, оскільки є засобом концентрації капіталу за допомогою об’єднання індивідуальних капіталів, постійного розширення обсягу внутрішнього капіталу країни.
В сучасних умовах господарювання, коли Україна знаходиться на етапі переходу до ринкової економіки. Важливим і необхідним є дослідження господарських товариств, як сучасної форми господарювання. Оскільки, найбільш поширеною організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є господарські товариства, які являються основою ринкової економіки у більшості країн Європи.
Також актуальність цієї теми полягає в тому, що господарські товариства засновують свою діяльність на активній участі в управлінні товариством відносно великої групи підприємців. Тобто, громадське товариство є засобом демократизації господарських відносин. Ефективна робота підприємства можлива лише тоді, коли функції господаря закріплені не за однією особою, а хоча б невеликою, але згуртованою групою людей ,що асоціює інтереси всього колективу, в правовому в правовому відношенні опосередковує деякі найбільш складні сфери діяльності (фінанси, рух майна, оплата праці тощо).
Метою роботи є дослідження правового регулювання функціонування господарських товариств як юридичних осіб в Україні.
Завданнями дослідження є:
- дослідження теоретичних основ функціонування господарських товариств;
- визначення поняття, ознак та способів функціонування юридичних осіб, якими є господарські товариства;
- визначення видів господарських товариств та їх аналіз;
- дослідження стану розвитку законодавчої бази господарських товариств на теперішній час.

Висновки

Господарські товариства є юридичними особами, та їх створення, діяльність і ліквідація регулюються тими законодавчими і нормативними актами, що регулюють діяльність юридичних осіб взагалі та положеннями щодо регулювання окремих видів господарських товариств.
На сьогодні господарські товариства є найбільш популярною формою організації підприємницької діяльності як за кордоном, так і в Україні.
Але, на жаль в Україні розвиток господарських товариств гальмується в основному через невідповідність нормативно-правової бази, до умов розвитку ринкової економіки і господарських товариств.
Законодавство ж України про господарські товариства останнім часом суттєво еволюціонувало та зазнало позитивних змін. Оскільки багато питань, врегульованих спеціальним законом, знайшли регулювання також і в нових кодексах, це призвело до конфлікту відповідних норм та виникнення питань щодо порядку їх застосування. Одночасне набуття чинності Цивільним і Господарським кодексами призвело не тільки до конфлікту норм із нормами інших законів, а й навіть до конфлікту між самими кодексами, позаяк їх норми досить суперечливі і по-різному регулюють однакові питання.
Попри зміни, які відбулись у законодавстві протягом останнього часу, все ж таки залишається велика кількість неврегульованих, конфліктних питань. Але як свідчать статистичні дані останніх років господарські товариства в Україні набули широкого поширення, і далі спостерігається тенденції до їх розвитку.
Уряд України поставив перед господарськими товариствами у 2009 ряд завдань серед, яких: підвищення технологічного рівня виробництва (розвиток нових форм взаємодії підприємств – зі створенням численних інноваційних та екоінноваційних кластерів; розвиток експортного потенціалу кластерів; розвиток експортного потенціалу та імпортозаміщення, запровадження європейських принципів державного ринкового нагляду за додержанням вимог щодо безпеки продукції та послуг); прискорений розвиток машинобудування з метою техніко-технологічного оновлення підприємств галузей економіки, випереджаючий розвиток легкої і харчової промисловостей, переробки металургійної, сільськогосподарської, хімічної та іншої продукції з високою часткою доданої вартості; удосконалення нормативно-правової бази з питань акціонування підприємств; удосконалення механізму контролю за ефективністю використання підприємствами матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, зменшення обсягів непродуктивних витрат і втрат ресурсів під час виробництва послуг, забезпечення цільового використання амортизаційних відрахувань, що входять до складу собівартості послуг; забезпечення фінансової підтримки.
Для досягнення цих цілей і завдань необхідне подальше реформування нормативно-правової бази України у сфері господарських товариств, а також підтримка уряду у сфері інвестування та нормування податкових ставок.
Оскільки, розвиток господарських товариств свідчить про розвиток ринкової економіки в Україні, що може означати приближення нашої країни до входу в Європейську спільноту.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 із змінами до 27.04.2010. – http://zakon.rada.gov.ua
2. Закон України «Про власність», остання редакцiя вiд 20.06.2007 (втратив чинність) – http://zakon.rada.gov.ua
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91, із змінами до 27.04.2010 – http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів» вiд 10.12.1997, остання редакцiя вiд 30.04.2009 – http://zakon.rada.gov.ua
5. Закон України «Про підприємства в Україні» вiд 27.03.1991, остання редакцiя вiд 01.01.2004 – http://zakon.rada.gov.ua
6. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» вiд 23.02.2006, остання редакцiя вiд 30.10.2009 – http://zakon.rada.gov.ua
7. Декрет КМУ «Про довірчі товариства» від 17.03.1993, із змінами до 19.01.2006 – http://zakon.rada.gov.ua
8. Господарський кодекс України зі змінами до 25.12.2008 – http://yurist-online.com
9. Господарський процесуальний кодекс України із змінами до 17.09.2008 – http://yurist-online.com
10. Цивільний кодекс України із змінами до 25.12.2008 – http://yurist-online.com
11. Цивільний процесуальний кодекс України із змінами до 19.04.2007 – http://yurist-online.com
12. Вінник О.М. Господарське право / Курс лекцій – К: Атіка, 2004. – 624 с.
13. Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів/ Щербина В.С. – К: Атака, 2001. – 464 с.
14. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: підручник / Євтушевський В.А ., 2006. – 406 с.
15. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навчальний посібник / Вища освіта XXI століття, 2008. – 437 с.
16. Лібанов М. «Кому і чому потрібен закон України «Про акціонерні товариства»?», Дзеркало тижня, № 29 (708) 9 – 15 серпня 2008.
17. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навчальний посібник / за редакцією професора Воротіної Л.І., 2002. – 307 с.
18. Правові основи підприємницької діяльності /за редакцією Шакуна В.І., Мельника П.В. – К.: Правові джерела. – 1997. – 780 с.
19. Пугач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2002 – 160 с.
20. Щербина В.С. Господарське право. – Київ.: Юрінком Інтер, 2001. – 471 с.
21. Юридична газета // Трансформація законодавства України про господарські товариства. Бондарєв Тимур – №19(31) – 20.10.2006.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Господарські товариства (економіка підприємства)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 20:15. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 912 та скачано 113 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...