Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Аналіз стану і ефективності використання оборотних коштівПовна назва роботи: Аналіз стану і ефективності використання оборотних коштів (на прикладі СФГ «Агро-Стиль»)

Зміст

Вступ 3
1. Теоретичні основи стану і ефективності використання оборотних коштів 5
1.1. Поняття, сутність оборотних засобів та показники 5
ефективності використання оборотних коштів
1.2. Склад і структура оборотних коштів підприємства 10
1.3. Джерела формування оборотних коштів 12
2. Аналіз складу та використання оборотних коштів 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16
2.2. Аналіз складу і структури оборотних засобів 23
2.3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів 28
3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів 33
Висновки та пропозиції 37
Список використаної літератури 39

Улучшеный электрошокер
Вступ

Успішне функціонування підприємств в умовах ринкової економіки неможливе без планування його діяльності. Досвід розвинених країн світу показує, що планування на рівні підприємства має бути навіть більш жорстким і детальнішим, ніж в умовах командно-адміністративної економіки. Єдина особливість планування на мікрорівні полягає в тому, що планові і нормативні показники визначає і затверджує саме підприємство, а не держава.
Економічний аналіз процесу виробництва або окремих галузей суспільного господарства дає змогу виявити конкретні можливості підвищення ефективності діючої системи їх роботи за допомогою певних прийомів і методів.
За таких умов роль аналізу значно зростає. Він покликаний дати оцінку стану оборотних коштів, належного використання.
Кожне підприємство на початку своєї діяльності повинно мати певну суму грошових коштів. Для існування підприємств насамперед необхідно мати певний капітал, на ці грошові ресурси підприємство закуповує на ринку чи в інших підприємств сировину, матеріали, паливо, сплачує рахунки за електроенергію, виплачує заробітну плату, витрачає кошти на розробку нових товарів. Все це являє собою один із важливих елементів господарювання, що має назву “оборотні активи” підприємства. В умовах ринкових відносин оборотні активи мають особливо важливе значення, тому що вони являють собою частину виробничого капіталу, що переносять повністю свою вартість на знову виготовлений товар і повертається до підприємства в грошовій формі в кінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, оборотні кошти є важливим критерієм при вирахуванні прибутку підприємства.
Стан і ефективність використання оборотних коштів - одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їхньої організації. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їхнього використання.
Співвідношення оборотних коштів, що перебувають у сфері виробництва й у сфері обігу, є неоднаковим у різних галузях народного господарства. Це залежить від особливостей організації виробництва, постачання, збуту, а також системи розрахунків. Важливість обігових коштів підсилюється тим що вони беруть участь у фінансовому забезпеченні господарської діяльності. Для забезпечення безперервності процесу виробництва і реалізації продукції необхідно досягти оптимального співвідношення оборотних коштів у сфері виробництва й обігу. При цьому підприємство зацікавлене у зменшенні оборотних коштів у сфері обігу за рахунок поліпшення системи постачання, раціональних форм розрахунків.
Метою курсової роботи є аналіз сучасного стану забезпеченості і ефективності використання оборотного капіталу на підприємстві.
Об‘єктом дослідження є СФГ “Агро-Стиль”, що спеціалізується на вирощуванні продукції рослинництва.
Завданням курсової роботи є дослідження ефективного і раціонального використання оборотних активів, проблем і шляхів їх вирішення; розглядається значення оборотних активів в діяльності підприємства.

Висновки та пропозиції

Ефективне управління оборотними коштами, метою якого є їх раціональне використання, визначає в цілому розвиток підприємства, а формування і використання оборотного капіталу вимагають ретельного аналізу.
В умовах ринкової економіки підприємство повинне приділяти велику увагу не тільки маркетинговим дослідженням, вивченню ринку, але й ефективному використанню наявних внутрішніх ресурсів. Важливий показник економічного аналізу - собівартість. Вона багато в чому залежить від методів керування запасами.
Підприємство в першу чергу повинне піклуватися про одержання прибутку, тому що прибуток є важливим показником положення фірми на ринку. Величина прибутку залежить від ефективного використання оборотних коштів (їх оборотності). Таким чином слід зазначити, що поряд з основними фондами для успішної роботи підприємства величезне значення мають оборотні кошти, їхня оптимальна кількість і ефективне використання. Управління оборотними коштами повинно чітко регулювати їх кількість, оборотність та ефективність використання. Розумне керування цими коштами має забезпечити оптимальний рівень ефективності використання оборотними коштами, що призведе до економії ресурсів підприємства і тим самим подальшого розвитку. Коли ми говоримо про основні фонди й оборотні кошти, обов'язково постає питання про ефективність їх використання і застосування. Підвищення ефективності основних фондів здійснюється за рахунок більш швидкого освоєння нових потужностей, підвищення змінності роботи машин і устаткування, удосконалювання організації матеріально-технічної бази, ремонтної служби, підвищення кваліфікації робітників, технічного переозброєння підприємств, модернізації і проведення організаційно-технічних заходів.
У системі заходів щодо підвищення ефективності суспільного виробництва важливе місце займають питання раціонального використання оборотних коштів у всіх сферах діяльності людини.
При найбільш економічному використанні оборотних коштів, при ресурсах, що вивільняються, необхідно зміцнити фінансовий стан підприємств і об'єднань, підвищити матеріальну зацікавленість робітників та службовців у підвищенні ефективності виробництва.
Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що оборотні активи є однією з головних складових здійснення процесу виробництва. Їх ефективне і раціональне використання дозволить отримувати більший прибуток і бути лідером серед підприємств конкурентів.

Список використаної літератури

1. Бабець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.І., Стасюк В.П. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 384 с.
2. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Навч.посібн. – К.: Вища школа, 1999. – 164 с.
3. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посібник: Пер. з рос. – К.: вища школа, 1992. – С.98.
4. Купалова Г.І.,Теорія економічного аналізу :Навч. посіб. – К.:Знання, 2008. – 639 с.
5. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С.151.
6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.- 3-тє вид., випр. і доп. К. : Знання, 2007. – 668 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
7. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навч. посіб. 4-те видання, стереотипне. – Львів: “Новий Світ - 2000”, 2008. – 344.
8. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 240 с.
9. Боровик О.А. Аналіз динаміки оборотних коштів за видами економічної діяльності // О.А.Боровик, с.95-99.
10. Ватченко О.Б. Політика управління оборотним капіталом на підприємстві /О.Б.Ватченко// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». Вип.1(20), 2006 : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми:СНАУ, 2006, с. 99-101.
11. Дригус Г.М. Механізм формування оборотних активів підприємства // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». Вип.1(20), 2006 : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми:СНАУ, 2006, с.370-373.
12. Кирилова О.В. Дослідження сутності оборотних засобів // Агровісник Причорномор’я. Вип. 36: Економічні науки: збірник наукових праць.- Одеса: Одеський ДАУ, 2006, с.150-152.
13. Кононова О.О. Нормування оборотних коштів на підприємствах переробної галузі АПК // О.О.Кононова. Журнал «Агро Світ» : інформаційно – аналітичний журнал. – Київ : ТОВ «Соло-Фінанс», – 2008 р., №10, с.39-44.
14. Лиса О.В. Методичні питання нормування оборотного капіталу підприємства // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». Вип.1(20), 2006 : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми:СНАУ, 2006, с.73-76.
15. Евенко В.В. Оцінка ефективності використання оборотних засобів на підприємстві // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». Вип.2, 2007 : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми:СНАУ, 2007, с.446-451.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз стану і ефективності використання оборотних коштів" з предмету "Аналіз господарської діяльності". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.01.2012 в 21:25. Автором даного матеріалу є Лобанов В.В.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1049 та скачано 73 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Лобанов В.В....

курсова робота про використання оборотних коштів підприємства


Подібні матеріали