Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Резерви забезпечення ефективного використання оборотних засобів підприємстваПовна назва роботи: Резерви забезпечення ефективного використання оборотних засобів підприємства
(на прикладі ВАТ «Лебідь» Сумська область, Лебединський район, с. Будилка)

ЗМІСТ

ВСТУП... 3-4
1. Теоретичні основи ефективності використання оборотних засобів ….5
1.1.Поняття, суть та класифікація оборотних засобів підприємства …...…..5-10
1.2. Основні показники ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.10-13
1.3. Джерела формування оборотних коштів...13-15
2. Рівень використання оборотних засобів на підприємстві...16
2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства..16-26
2.2. Рівень забезпеченості та ефективності використання оборотних засобів …26-31
2.3.Ефективність використання оборотних фондів на підприємстві у динаміці..31-34
3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства ... 35
3.1. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів на падприємстві ... 35-39
3.2. Прогназування вартості оборотних засобів підприємства ВАТ «Лебідь» на 2011 рік…. 39-41
3.3. Розв’язання проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягу в умовах кризової економіки ....41-45
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..46-48
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…49-50
ДОДАТКИ....51

ВСТУП

Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізувати.
З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації оборотних засобів без заперечно. Саме оборотні засоби поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Немає оборотних засобів, немає виробництва.
Актуальність дослідження. На підприємствах мають місце поточні витрати фінансових (грошових) коштів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругообіг (проходять грошову, виробничу й товарну стадії). Оборотні кошти різногалузевих підприємств країни становлять значну частину їхніх матеріально – грошових активів. Тому раціональне та економне використання оборотних засобів суб’єктів господарювання має неабияке економічне значення. Для оцінки ефективності використання оборотних засобів виробничих підприємств застосовують певні показники, а для підвищення ефективності – відповідні конкретні заходи.
Отже, актуальність дослідження даної курсової роботи полягає у необхідності вивчення проблеми ефективного використання оборотних засобів підприємства задля покращення ситуації в цій галузі.
Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді вивчення ефективного використання оборотних засобів підприємства та шляхи її покращення.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
1. Розкриття поняття оборотних засобів підприємства.
2. Висвітлити основні положення нормування оборотних засобів підприємства.
3. Дослідити рівень та ефективність використання оборотних засобів підприємства та шляхів її покращення.
Об’єктом даної курсової роботи виступає проблема вивчення ефективного використання оборотних засобів підприємства ВАТ «Лебідь» Сумська область, Лебединський район, с. Будилка у 2008-2010 роках.
Предметом дослідження даної курсової роботи є особливість вивчення ефективного використання оборотних засобів підприємства та шляхи її покращення.
Джерелами інформації для проведення досліджень були: фінансова звітність підприємства та основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за 2008-2010 роки.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Ефективне управління оборотними коштами, метою якого є їх раціональне використання визначає в цілому розвиток підприємства, а формування і використання оборотного капіталу вимагають ретельного аналізу.
В умовах ринкової економіки підприємство повинне приділяти велику увагу не тільки маркетинговим дослідженням, вивченню ринку, але й ефективному використанню наявних внутрішніх ресурсів.
У ході проведення дослідження виявилось, що площа ріллі зросла на 874 га, що вплинуло на обсяг реалізованої продукції, оскільки цей показник зріс на 8072,2 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у структурі товарної продукції становить продукція рослинитства – 86,1% в середньому за 3 роки. Виробництво зернової та зернобобової продукції – 63,1% за останні роки, також спостерігається тенденція зростання вирощування соняшника з 11,7 в 2008 до 12,6 в 2008 та значний підйом в 2010 до – 21,1%. В структурі твариництва перевагу мають виробництво молока та приріст ВРХ, відповідно 3,6 та 3,5 % в середньому за 3 роки. За аналізований період спостерігається тенденція зростання кількості робітників, як у сфері тваринництва так і у сфері рослинництва. На 8 та 6 чоловік відповідно. Загальне збільшення середньооблікової чисельності працівників склало 14 чоловік.
Підприємство в першу чергу повинне піклуватися про одержання прибутку, тому що прибуток є важливим показником положення фірми на ринку. Величина прибутку залежить від ефективного використання оборотних коштів (їх оборотності). В нашому випадку чистий прибуток зменшився на 22,5 %. В розрахунку на 100 га с/г угідь цей показник становить 10,7 тис. грн. А в розрахунку на одного працівника – 4,6. Показник рентабельності знизився на 73,2%. Якщо значення його в 2008 році було 16,4, в 2008 – 18,2; то в 2010 воно становить 4,4%.
Таким чином слід зазначити, що поряд з основними фондами для успішної роботи підприємства величезне значення мають оборотні кошти, їхня оптимальна кількість і ефективне використання. Управління оборотними коштами повинно чітко регулювати їх кількість, оборотність та ефективність використання. Проте на досліджуваному підприємстві спостерігається зростання вартості основних виробничих фондів на 39,9 тис. гривень і зниження валового доходу на 3495,5тис. грн., що призвело до зростанню фондовіддачі основних виробничих фондів на 0,61 грн. та зниження фондомісткості на 1,47.
Розумне керування цими коштами має забезпечити оптимальний рівень ефективності використання оборотними коштами, що призведе до економії ресурсів підприємства і тим самим подальшого розвитку.
Коли говориш про основні фонди й оборотні кошти, обов'язково постає питання про ефективність їх використання і застосування.
Обсяги валової продукції зросли на 8072,2 тис. грн. або на 151,3%. На 100 га сільськогосподарських угідь в 2010 році припадає 13405,8 тис. грн. валової продукції, в 2008 році цей показник становив 5333,6 тис. грн. в той час коли на одного працівника у 2008 припадало 40,1 то в 2010 вже – 91,2 тис. грн.
Має місце також збільшення чистого прибутку підприємства, оскільки збільшення власного капіталу, зазвичай, відбувається саме через ріст чистого прибутку. За період з 2008 по 2010 рік відбулося падіння у авансах підприємства з бюджету на 180 тис. грн. Дане підприємство повністю відмовилось від короткострокових кредитів. Хоча і збільшилась кількість кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги, проте поточні зобов’язання за розрахунками за аванси з позабюджетних платежів взагалі відсутні в звітному році.
Приріст виручки від реалізації становить 17837 тис.грн., прибуток знизився на 198,1 тис. грн., що показує не досить ефективну діяльність підприємства. Коефіцієнт оборотності з 1,5 скоротився до 1,3 в 2009 та зріс 1,31 в 2010 роках. Чим швидше відбувається кругообіг оборотних коштів, тим менша їхня сума буде потрібна підприємству для успішного виконання виробничої програми. Разом з тим спостерігається зменшення періоду одного обороту на 51 день. Однак рентабельність підприємства скоротилося майже у 3 рази.
Підвищення ефективності основних фондів здійснюється за рахунок більш швидкого освоєння нових потужностей, підвищення змінності роботи машин і устаткування, удосконалювання організації матеріально-технічної бази, ремонтної служби, підвищення кваліфікації робітників, технічного переозброєння підприємств, модернізації і проведення організаційно-технічних заходів.
При найбільш економічному використанні оборотних коштів, при ресурсах, що вивільняються, необхідно зміцнити фінансовий стан підприємств, підвищити матеріальну зацікавленість робітників та службовців у підвищення ефективності виробництва.
В ході дослідження було виявлено, що зменшення вартості оборотних фондів підвищить чистий дохід на 1586,5 тис. грн. Завдяки чому господарство зможе закупити додаткові машини, обладнання, сировину. Необхідно підвищувати даний показник, оскільки чим більша кількість оборотних засобів, тим більша ефективність основних засобів.
При управлінні оборотними коштами важливо також правильно вибрати метод оцінки матеріально-виробничих запасів, що у підсумку впливає на розмір прибутку підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗУ Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій"- internet www.rada.gov.ua
2. "Баланс"- internet www.rada.gov.ua
3. Антикризисное управление: производственные и территориальные аспекты: Тр. II Всерос. науч.-практ. конф., февраль 2008 г. / Под общ. ред. И.Г. Степанова: НФИ КемГУ.– Новокузнецк, '3 2008. – 274 с.
4. Антикризисное управление и финансовое оздоровление предприятия: Учеб. пособие /Г.А.Сазонова; Нижегород. гос. техн. ун-т. – Н. Новгород, 2007. – 150 с.
5. Бригхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: "Молодь", 2006.-323с.
6. Грузинов В.П., Грибов В.Д. «Экономика предприятия»- «ЮНИТИ», 2002г.- 310 с.
7. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-356с.
8. Золоторев А.И. Эфективное использование оборотных средств. - Экономика Украины, 1999.280 c.
9. Кизим Н.А., Благун И.С., Копчак Ю.С. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятия: Монография. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2006. – 144 с.
10. Пушкарь А.И., Тридед А.Н., Колос А.Л. Антикризисное управление: модели, стратегии,механизмы. Научное издание. – Харьков: ООО «Модель Вселенной», 2005. – 452 с.
11. Ресурсы предприятия и антикризисное управление: Сб. науч. тр. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркаськ: ЮРТУ, 2001. – 124 с.
12. Саблук П.Т. Розвитку АПК – надійність і стабільність // Ринкова трансформаціясоціально-економічних відносин в АПК: Тези доповідей Другої Міжнародної науково-практичної конференції 13-15 червня 2003 р. м. Мелітополь, 2007. – С. 198–202.
13. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2009. - 460 с., іл.
14. Шайтан Б.И., Брыкин Д.В. Антикризисное управление предприятием АПК. Учебно-практическое пособие. – М.: МСХА, 2007. – 155 с.
15. Нужна І. Особливості аналізу показників ліквідності під час вивчення оборотного капіталу підприємства// Регіональна економіка.- 2008.-№3.-С.173-177
16. Матвієнко К.Р. Організація раціонального використання оборотних засобів//Економіка,фінанси,право№12, 2008 рік
17. Каблухова С.В. Основні напрямки управлінського аналізу оборотного капіталу//НАН України-Донецьк,2007.-С.10.
18. Кремчук Л. Нормування оборотних засобів// Економіка, фінанси, право,№2-2008 рік

Повна інформація про роботу

курсова робота "Резерви забезпечення ефективного використання оборотних засобів підприємства" з предмету "Економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.01.2012 в 20:40. Автором даного матеріалу є Олексенко Ю. Ю.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1448 та скачано 75 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олексенко Ю. Ю....

курсова робота про використання оборотних засобів підприємства


Подібні матеріали