Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Організація і методика обліку розрахунків по соціальному страхуваннюЗміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ 5
1.1. Економічна сутність, значення та задачі обліку по соціальному страхуванню 5
1.2. Порядок проведення розрахунків по соціальному страхуванню 22
1.3. Огляд нормативно-правових актів з обліку розрахунків по соціальному страхуванню 28
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ НА ТОВ «ТІБК» 32
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ТІБК» 32
2.2. Документальне оформлення обліку розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ «ТІБК» 39
2.3. Методика обліку розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ «ТІБК» 43
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ НА ТОВ «ТІБК» 48
3.1. Вдосконалення документообігу з обліку розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ «ТІБК» 48
3.2. Автоматизація обліку розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ «ТІБК» 53
Висновок 57
Список використаної літератури 60
ДОДАТКИ 63

ВСТУП


Право громадян України на соціальний захист передбачено Конституцією України. Сьогодні в Україні поряд із системою оподаткування діє ще одна загальнообов’язкова державна система – соціальне страхування.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.
Актуальність теми полягає в тому, що законодавством України про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванням передбачено встановлення працівникам гарантій щодо їх соціального захисту, яке включає право на забезпечення їх у разі хвороби, втрати працездатності, безробіття, народження дитини, догляду за малолітньою дитиною або дитиною інвалідом, хворим членом сім’ї, смерті годувальника. Також невірне здійснення нарахувань та утримань з заробітної плати працівників та недостовірне подання звітності тягне за собою накладення штрафних санкцій.
Отже, обліку розрахунків за соціальним страхуванням слід приділяти особливу увагу.
Таким чином, метою написання курсової роботи являється дослідження сутності соціального страхування в Україні, його значення та задач в обліку, розгляд видів соціального страхування в Україні, методології та порядку ведення обліку розрахунків за соціальним страхуванням, а також шляхів та напрямків його вдосконалення на підприємствах України.
Для досягнення мети, поставленої в роботі, слід вирішити наступні завдання:
• опрацювати теоретичні основи обліку розрахунків з органами соціального страхування;
• розглянути законодавчо-нормативну базу з обліку розрахунків із соціального страхування;
• проаналізувати організаційно – економічний стан підприємства за декілька років;
• розглянути організацію та методику обліку розрахунків з соціального страхування на підприємстві;
• визначити і економічно обґрунтувати шляхи покращення обліку розрахунків з органами соціального страхування.
Об’єктом дослідження в роботі є підприємство ТОВ "ТІБК".
Предметом дослідження даної роботи є вивчення сучасного обліку розрахунків з органами соціального страхування на прикладі ТОВ "ТІБК".
Структура роботи визначалась її задачами.
Робота містить вступ, 3 розділи, висновок, список використаних дже-рел та додатки.
У першому розділі розкривається економічна сутність соціального страхування, методичні особливості обліку розрахунків за соціальним страхуванням. Так само розкрито сутність методики обліку розрахунків за соціальним страхуванням.
У другому розділі розкривається організація обліку розрахунків за соціальним страхуванням на досліджуваному підприємстві.
У третьому розділі представлені пропозиції щодо удосконалення ве-дення розрахунків за соціальним страхуванням.

ВИСНОВОК

Отже, було розглянуто тему «Організація і методика обліку розрахунків по соціальному страхуванню» на матеріалах ТОВ «ТІБК».
Питання обліку розрахунків за соціальним страхуванням являється досить актуальним на сьогоднішній день. Адже невірне здійснення нарахувань та утримань з заробітної плати працівників та недостовірне подання звітності тягне за собою накладення штрафних санкцій.
Отже, обліку розрахунків за соціальним страхуванням слід приділяти особливу увагу.
Таким чином, цілі курсової роботи (дослідження сутності соціального страхування в Україні, його значення та задач в обліку, розглянення видів соціального страхування в Україні, методології та порядок проведення обліку розрахунків за соціальним страхуванням, а також шляхів та напрямків його вдосконалення) були розглянуті.
У курсовой роботі було опрацьовані теоретичні основи обліку розрахунків з органами соціального страхування; були розглянуті нормативно-правові акти з обліку розрахунків по соціальному страхуванню; було проаналізувано організаційно – економічний стан підприємства; і також було визначені і економічно обґрунтовати шляхи покращення обліку розрахунків з органами соціального страхування.
Таким чином, загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.
Розглянувши економічні основи обліку розрахунків з органами соціального страхування, визначили види соціального страхування, види послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, визначили об’єктів та суб’єктів соціального страхування.
Основними завданнями обліку розрахунків за соціальним страхуванням являється:
- проведення нарахувань та утримань внесків до фондів соціального страхування;
- відображення на рахунках синтетичного обліку розрахунків з фондами соціального страхування;
- ведення аналітичного обліку розрахунків з фондами соціального страхування;
- складання звітності до фондів соціального страхування.
До нормативно-правової бази соціального страхування належать Постанови Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства праці і соціальної політики та Накази Міністерства охорони здоров’я.
Більшість питань, яким приділяють увагу в періодичних виданнях - це розміри ставки внесків до фондів соціального страхування та база оподаткування. Потрібно зробити акцент на тому, що ставки внесків до фондів соціального страхування змінюються майже кожного року , і тому треба уважно слідкувати за змінами в нормативній базі, щоб уникнути помилок.
Установи Пенсійного фонду України є контролюючими органами стосовно внесків до Пенсійного фонду України, які мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням та надходженням збору, інших платежів здійснюється органами Пенсійного фонду України.
Облік розрахунків з Пенсійним фондом та Фондами соціального страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку може вестися в типовій конфігурації на рахунку 65“Розрахунки за страхуванням” у розрізі :
651 – за пенсійним забезпеченням;
652 – за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
653 – за страхуванням на випадок безробіття;
656 – за страхуванням від нещасних випадків
657 -- рахунку для ЄСВ.
Операції з обліку розрахунків з фондами соціального страхування відображаються в Журналі 5 по кредиту рахунку 65. Журнал містить інформацію про кредитові обороти витратних рахунків. Заборгованість перед фондами соціального страхування відображається в Балансі у складі зобов’язань (ряд.570 ).
Аналіз розрахунків за соціальним страхуванням дає змогу пізнати його окремі сторони, процеси, елементи, існуючи зв'язки і взаємодії.
Для вирішення проблем пропонуємо наступне:
1. Впровадити єдину форму обліку – комп’ютерну і переглядати Наказ про облікову політику щороку.
2. Для покращення аналітичної роботи на підприємстві ми пропонуємо автоматизувати процес аналізу на підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України від 01.02.2011 N 2952-VI (із змінами і доповненнями) // Харьків, ПП «Ігвіні», 2011 р. – 70 с.
2. Кодекс законів про працю України від 03.02.2011 N 2978-VI (із змінами і доповненнями) // Харьків, «Одіссей», 2011 р. – 143 с.
3. Цивільний кодекс України від 12.01.2010 N 3166-VI (із змінами і доповненнями) // http:// zakon.rada.gov.ua
4. 4. Закон України «Про зайнятість населення» від 17.11.2009 N 1725-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua
5. Закон України «Про охорону праці» від 17.02.2011 N 3038-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
6. Основи законодавства України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 N 2464-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
7. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 13.01.2011 N 2921-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
8. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 23.12.2010 N 2856-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
9. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 08.07.2010 N 2464-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
10. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 08.07.2010 N 2464-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
11. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
12. Закон України "Про страхування" від 15.03.2011 N 3138-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
13. Закон України «Про господарські товариства» від 23.12.2010 N 2856-VI (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
14. Закон України «Про підприємства в Україні» від 10.07.2003 N 1096-IV (із змінами і доповненнями), (втратив чинність).
15. Закон України «Про підприємництво» від 21.05.2009 N 1391-VI (із змінами і доповненнями). Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року, крім статті 4 на підставі Господарського кодексу України N 436-IV.
16. Закон України «Про господарські суспільства» (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua
17. Закон України «Про власність» від 14.09.2006 N 139-V (із змінами і доповненнями). Закон втратив чинність на підставі Закону N 997-V.
18. Постанова «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» від 22.10.2010 N 25-1.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. за №85/4306.
20. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 392 с.
21. Волкова І. А. Фінансовий облік - 2: навч. Посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] І. А. Волкова - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 224 с.
22. Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 320 с.
23. Коблянська О.І.Фінансовий облік: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 473 с.
24. Сопко В. В. «Організація обліку» КНЕУ, 2004 р. – 411 с.
25. Ковтун «Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами» Фактор, 2005.-340с.
26. Захожай В.Б. «Бухгалтерський облік у галузях економіки» Харьків 2005 р.
27. Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку
28. Олександра ФЕДАК «Графік документообігу» Головбух № 29 (580) від травня 2008 р., стор. 20
29. Інна Журавська «Письмо ПФУ от 18.02.2011 г. № 3116/03-30 (начисление единого социального взноса) + комментарий» Бухгалтерия N13 (948) від 28.03.2011 - с. 32
30. Інна Журавська «Единый взнос на социальное cтрахование: отчет страхователя» Бухгалтерия № 38 від 2010 — 8-31 с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація і методика обліку розрахунків по соціальному страхуванню" з предмету "Соціальне страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.11.2011 в 00:46. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2155 та скачано 211 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали