Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Організація первинного обліку надходження виробничих запасівХочешь на охоту? Очевидно, что тебе необходимо качественное охотничье ружье. В оружейном магазине «STVOL» ты можешь купить охотничье оружие по доступным ценам. Широкий асортимент охотничьего оружия на твой вкус.

Зміст

Вступ 3
1. Економічна сутність виробничих запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. 7
2. Організація первинного обліку по надходженню виробничих запасів. 13
3. Організація обліку надходження виробничих запасів в бухгалтерії. 20
4. Організація синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів. 26
5. Особливості організації обліку виробничих запасів матеріалів в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки. 33
Висновки 37
Список використаних джерел 40
Додатки 42

ВСТУП

З переходом України до ринкових відносин роль обліку виробничих запасів та аналізу їх використання у виробництві набуває важливих значень в діяльності підприємства, адже в умовах ринку всі показники розглядаються у взаємозв’язку з результатами виробничо – господарської діяльності, оцінки дієвості економічних методів управління, ефективності ринкових форм господарювання.
Головним завдвнням діяльності будь – якого промислового підприємства є виготовлення продукції, тобто здійснення виробничого процесу. А кожен виробничий процес не можливий без забезпечення підприємства виробничими запасами. Постачання виробничих запасів та правильна організація обліку за ним повинна проводитись своєчасно, повно та ритмічно, щоб не було затримки виробничого процесу. Правильна організація обліку виробничих запасів та правильне їх відображення в обліку і контроль за їх використанням дає змогу зберегти обротні засоби підприємства і запобігає неефективному використанню грошових ресурсів.
Правильна організація обліку надходження виробничих запасів дає змогу більш чітко визначити затрати запасів на виробництво продукції та розрахувати валові витрати підприємммства. Дані про надходження запасів на підприємство та їх правильний облік необхідний перш за все самим працівникам, котрі працюють на підприємстві у їх повсякденній роботі.
Отже, можна із впевненістю сказати, що дана тема є досить актуальною на сьогоднішній день, оскільки матеріали являють собою матеріальну базу готової продукції і, відповідно, основний елемент собівартості даної продукції. Тому, відповідно, спостерігається пряма залежність між організацією обліку матеріалів та їх раціональним споживанням.
Мета курсової роботи полягає у висвітленні теми: “Організація обліку надходження виробничих запасів та формування їх собівартості”.
Досягнення даної мети можливе лише за умови вирішення даних завдань:
економічна суть виробничих запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу;
організація первинного обліку надходження виробничих запасів;
організація обліку надходження виробничих запасів в бухгалтерії;
організація синтетичного і аналітичного обліку надходження виробничих запасів;
особливості організації обліку запасів в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.
Проблема організації обліку надходження виробничих запасів та формування їх собівартості займає своє відображення в працях багатьох вчених економістів. Серед яких можна виділити: Білуху Т.М., Могилу Г.А., Завгороднього В.П., Смоленюка П.С., Бутинець Ф.Ф., Шмігель А.Д. та інші.
Базовим підприємством для написання курсової роботи став комбінат “Громадське харчування”, котрий знаходиться в смт. Семенівка Полтавської області.
Комбінат “Громадське харчування” був заснований в 1995 році і функціонує до теперішнього часу. Основною метою діяльності комбінату “Громадське харчування” являється отримання максимального прибутку шляхом задоволення потреб споживачів у сфері громадського харчування. Комбінат “Громадське харчування” займається виготовленням продуктів харчування та їх реалівзацією. Основною сировиною для виготовлення продукції є продукція сільського господарства тахарчової промисловості, яка завозиться переважно з усіх районів Полтавської області.
Комбінат “Громадське харчування” характеризується техніко – економічними показниками, які відображені в таблиці 1. Джерелами для написання таблиці стали: Баланс (дод. А, А1) та Зівт про фінансові результати (дод.Б, Б1).

ВИСНОВКИ


Здійснення виробничого процесу будь – якого підприємства не можливе без своєчасного, повного та ритмічного забезпечення виробничими запасами. Налагоджена організація обліку виробничих запасів дозволяє більш чітко визначитися із затратами на виробництво продукції (виконання робіт і надання послуг) та розрахунками валових витрат.
На сьогоднішній день у суспільстві та економіці нашої держави об’єктивно склались умови, коли серед величезної кількості суб’єктів господарювання конкурентноздатними залишається лише та незначна частина підприємств, керівництво яких має ефективне інформаційне забезпечення та застосовує у своїй практиці передовий досвід та новітні досягнення науки і техніки. Вирішення проблеми якісного управління підприємством потребує використання наукових засобів, які має у своєму арсеналі економічна наука і насамперед така її галузь, як організація бухгалтерського обліку. Організація обліку як наукова дисципліна являє собою систему методів, способів та засобів, які забезпечують оптимальне функціонування бухгалтерського обліку та його подальший розвиток. Інакше кажучи, організація обліку визначає порядок ведення бухгалтерського обліку, регламентує основні засади здійснення облікової роботи персоналом бухгалтерського аппарату.
Базою для написання курсової роботи є Комбінат “Громадське харчування”. Основна виробнича діяльність даного підприємстває досить матеріаломістка, що вимагає від організації бухгалтерського обліку запасів, зокрема їх надходження, точності, своєчасності та високої ефективності. Тому від якості організації бухгалтерського та оперативного обліку виробничих запасів в значній мірі залежить безпосередньо ефективність самого обліку, а відтоді, стан забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, стан їх збереженості та ефективність витрачання. Організація обліку, яка передбачає розробку облікових регламентів, дозволяє здійснювати постійний контроль за ефективністю бухгалтерського обліку.
На Комбінаті “Громадське харчування”, що є базою дослідження, можна сказати, що бухгалтерський облік, робота облікового персоналу організовані належним чином, зокрема:
на базовому підприємстві чітко регламентований порядок документообороту, шляхом розробки номенклатур усіх етапів облікового процесу та через формування оперограм руху окремих носіїв облікової інформації;
облік надходження виробничих запасів організований таким чином, щоб забезпечити ефективне кількісно-якісне та своєчасне надходження товарно-матеріальних цінностей, зі всіма відповідними супровідними документами, що само по собі забезпечує ефективну роботу всіх відділів бухгалтерії окремо та вцілому;
робота бухгалтерії також регламентована через затверджені керівником облікові регламенти, а саме: наказ про облікову політику, положення про бухгалтерську службу, положення про матеріальний відділ бухгалтерії, посадові інструкції бухгалтерів з обліку окремих об’єктів обліку;
процес бухгалтерського обліку має відповідне організаційне, інформаційне, технічне, нормативне забезпечення, а працівники апарату бухгалтерії працюють в належних ергономічних умовах праці;
належне забезпечення має також синтетичний та аналітичний облік матеріалів, на базовому підприємстві розроблений детальний перелік усіх форм первинних документів та облікових реєстрів з обліку виробничих запасів, що в свою чергу полегшує поботу облікового апарату;
з метою нормування праці облікового персоналу розроблений графік облікових робіт із зазначенням виконавців та терміну виконання тієї чи іншої операції бухгалтерського обліку;
але негативним моментом в організації обліку на базовому підприємстві є досить низький рівень автоматизації облікового процесу, впровадження передових інформаційних технологій, що в свою чергу уповільнює ведення облікового процесу.
На базовому підприємстві відносно надходження виробничих запасів існує ряд проблем, які потребують оперативного втручання. По-перше, доцільним було б застосування ЕОМ в процесі обліку обліку надходження виробничих запасів, що значно спростило б процес оперативного обліку матеріалів. По-друге, позитивний вплив на обліковий процес мало б максимальне наближення місць зберігання виробничих запасів до бухгалтерії, що дозволить спростити та прискорити процес передачі оперативної бухгалтерської інформації про надходження матеріалів. По-третє, необхідно розширити штат матеріального відділу бухгалтерії і виділити окремого облікового працівника для обліку виробничих запасів. Крім цього, на базовому підприємстві відсутня організація розвитку обліку, що стримує підвищення його ефективності та його раціоналізацію.
Таким чином, за умови вирішення вищенаведених проблем, процес обліку став би значно ефективнішим, що підвищило б якість інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень, та, відповідно, підвищило б ефективність таких рішень.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація первинного обліку надходження виробничих запасів" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 23.11.2011 в 01:47. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 746 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали