Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Звіт про виробничу аналітичну практику на прикладі "РОІППО"О чем в основном говорят женщины? Конечно же о похудении или отношениях. Тема похудения одна из самых распространенных в наше время. На видеопортале http://talia.ua Вы можете узнать, как быстро похудеть и по каким рецептам надо готовить, чтобы похудеть. Кроме того, Вы узнаете какая диета самая безопасная для женщины.

Зміст

Вступ.3
1.Загальна характеристика РОІППО………..4
2.Аналіз ресурсів РОІППО……..11
2.1.Аналіз необоротних активів РОІППО...11
2.2.Аналіз трудових ресурсів і оплати праці РОІППО………..21
2.3.Аналіз матеріальних ресурсів РОІППО27
Висновок…….30
Список використаної літератури..32

Уривки

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є державним вищим навчальним закладом III рівня акредитації, який забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти, удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією.
Інститут є складовою частиною загальної системи післядипломної освіти в Україні.
Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, власну печатку і штамп зі своїм найменуванням.
«Власником» та «Засновником» Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є Рівненська обласна рада.
Повна назва інституту – Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, а скорочена – РОІППО.
Юридична адреса – 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 74.
Головною метою діяльності інституту є: приведення професійної компетентності працівників освіти у відповідність з визнаними світовими стандартами, розвиток їхнього творчого потенціалу, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівня.
Головними завданнями інституту є:
- провадження освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти:
- здійснення наукових досліджень із проблем розвитку педагогічної галузі та післядипломної педагогічної освіти;
- здійснення моніторингових досліджень якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
- аналіз, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій, створення гнучкої системи інформування педагогічних працівників про здобутки психолого-педагогічної науки та практичного досвіду;
- координація діяльності рай/міськ/методичних служб;
- сприяння інформатизації освітньої галузі регіону;
- видавництво та пропаганда нової науково-методичної літератури;
- здійснення заходів щодо науково-методичного супроводу діяльності сільської школи;
- участь у міжнародних програмах, проектах у галузі післядипломної освіти;
- створення умов для системи дистанційного та заочного підвищення кваліфікації педагогічних працівників області;
- зміцнення навчально-матеріальної бази інституту;
- реалізація заходів щодо інтеграції освітньої галузі в європейський освітній простір.
Управління РОІППО має автономний, демократичний, державно-громадський. гуманістичний характер.
Інститут підпорядковується управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації. У частині нормативно-правового забезпечення - Міністерству освіти і науки, з питань науково-методичного забезпечення - Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти.
Керівництво інститутом здійснює ректор, який призначається на посаду у порядку, встановленому Законом України «Про освіту».
Основною метою управління закладом є створення умов для творчої праці педагогічних працівників інституту та навчальних закладів області, здійснення організаційного, науково-методичного, матеріально-технічного, фінансового, кадрового забезпечення діяльності закладу.
Для вирішення основних питань функціонування інституту, обговорення найважливіших напрямків наукової та інших видів діяльності, перспектив розвитку функціонують вчена, науково-методична. редакційно-видавнича ради та інші робочі органи.
Напрямки діяльності РОІППО:
1.Навчальна діяльність передбачає:
• підвищення кваліфікації, стажування педагогічних та інших працівників усіх категорій у системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;
• підготовку резерву керівних кадрів у системі дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
• організацію культурно-освітньої та просвітницької роботи у системі освіти і серед населення.
2.Науково-дослідна діяльність передбачає:
• експертизу та дослідження в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
• прогнозування та моделювання в системі безперервної освіти;
• експериментальну апробацію та запровадження освітніх нововведень у системі післядипломної педагогічної освіти.
Науково-дослідну діяльність і наукову спрямованість змісту навчальної діяльності забезпечують кафедри: управління освітою, педагогіки та психології, методики та змісту загальної середньої освіти.
3.Наукова діяльність Інституту
Наукова та методична діяльність в Інституті є невід’ємною складовою діяльності й здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Інститут здійснює наукову та методичну діяльність з метою поліпшення навчання та виховання слухачів, впровадження в навчальний процес інтерактивних педагогічних і інформаційних технологій, сучасних технічних процесів навчання та прогнозує головні напрямки, зміст післядипломної освіти педагогічних та керівних працівників системи освіти України.
Наукові дослідження в Інституті виконуються науковими, науково-методичними працівниками кафедр, працівниками інших структурних підрозділів, слухачами.
4.Науково-методично-консалтингова діяльність передбачає:
- надання науково-методичних послуг закладам освіти та педагогічним працівникам;
- науково-методичний супровід атестації педагогічних працівників, відстеження її результативності;
- забезпечення організації та участь у проведенні атестації загальноосвітніх навчальних закладів;
- управлінсько-педагогічне консультування та сприяння професійному зростанню керівних кадрів;
- організацію та проведення науково-методичних заходів для всіх категорій педагогічних працівників;
- розробку та видання науково-методичних посібників;
- створення системи моніторингу з усіх напрямків діяльності закладів освіти;
- методичний супровід викладання базових дисциплін і виконання державних освітніх стандартів у навчальних закладах.
В інституті запроваджуються такі форми методичної роботи: педагогічні читання, науково-практичні конференції (спільно з навчальними закладами і науково-дослідними установами), семінари, в тому числі авторські, наради з найбільш актуальних питань навчально-виховної роботи, постійно діючі та епізодичні виставки педагогічної творчості, опорні школи, школи перспективного педагогічного досвіду, педагогічні майстерні, майстер-класи, авторські школи, професійні педагогічні конкурси, огляди-конкурси з окремих напрямів роботи закладів освіти, консультативно-методична допомога педагогічним працівникам усіх категорій, дні аналізу та регуляції безпосередньо в закладах освіти (на їх замовлення).
5.Інформаційно-аналітична діяльність передбачає:
- надання інформаційних послуг закладам системи безперервної освіти та педагогічним працівникам;
- забезпечення контролю за виконанням усіма структурними підрозділами РОІППО планів роботи та рішень колегії, заходів управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;
- надання необхідної інформації районним (міським) відділам (управлінням) освіти;
- збір інформації від районних (міських) відділів (управлінь) освіти, її узагальнення та аналіз;
- узагальнення інформації від структурних підрозділів РОІППО;
- контроль за веденням банків даних;
- підготовка планових і поточних аналітичних матеріалів:
- здійснення організаційно-методичного керівництва бібліотеками загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів;
- проведення апробації нових програм, підручників, тестів, курсів, спецкурсів;
- ознайомлення та впровадження інноваційних технологій, нових форм та критеріїв оцінювання знань і вмінь учнів;
- створення регіональних комп’ютерних баз даних нормативно-правового забезпечення, навчально-методичної літератури і періодики з інформатики та інформаційних технологій навчання;
- науково-методична підтримка розробки та застосування інформаційних технологій навчання;
- проведення організаційно-підготовчої роботи щодо створення регіонального освітянського серверу.
З метою координації наукової та методичної діяльності в системі загальної середньої освіти області у РОІППО створена вчена, науково-методична та редакційно-видавнича ради.
Структура інституту визначається власником або уповноваженим ним органом і включає в себе: кафедри, центри, навчально-методичні кабінети, науково-методичні лабораторії.
Інститут має у своєму складі: бібліотеку, навчальну майстерню, кабінет редакційно-видавничої діяльності, спортивний зал. гуртожиток, санаторій-профілакторій.
Основними ланками форм діяльності закладу є курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників (очна, заочна, очно-дистанційна форми), методична робота в міжкурсовий період, організація самоосвітньої діяльності педагогів.
Підвищення кваліфікації в процесі курсової підготовки спрямоване на задоволення потреб самих педагогів, педагогічних колективів.

Висновок

Під час проходження виробничої практики у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, я була ознайомлена з процесом проведення економічного аналізу в даній установі. В процесі практики мною була опрацьована та вивчена різна бухгалтерська інформація у вигляді документів, які надавалися мені головним бухгалтером. Опрацьована мною інформація викладена у звіті про виробничу практику, а основні документи та форми звітності прикладені до звіту у вигляді додатків.
В ході написання звіту було виконано поставлені раніше завдання, а саме:
- досліджено загальну характеристику РОІППО;
- проведений аналіз необоротних активів підприємства;
- здійснений аналіз трудових ресурсів і оплати праці РОІППО;
- проаналізовано матеріальні ресурси підприємства.
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є державним вищим навчальним закладом III рівня акредитації, який забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти, удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією.
Головною метою діяльності інституту є: приведення професійної компетентності працівників освіти у відповідність з визнаними світовими стандартами, розвиток їхнього творчого потенціалу, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівня.
Основними видами діяльності інституту є навчання дорослих та інші види освіти та діяльність санаторно-курортних організацій.
За досліджуваний період з 2009 по 2010 рік вартість основних засобів зросла на 2891717 грн. (на 36,85%). Це позитивно для РОІППО, оскільки основні засоби є основою діяльності підприємства. Найбільшу частку у структурі основних засобів займають земельні ділянки. У 2009 році вони складали 56,38%, а у 2010 році збільшилися до 65,48%.
Коефіцієнти спрацювання та придатності основних засобів мають позитивну тенденцію.
Стан основних засобів РОІППО є дуже позитивним. Проте можна порадити підприємству не лише закупляти нові машини і обладнання та транспортні засоби, а й покращувати стан старих, тобто проводити їх модернізацію, або у крайньому випадку заміняти їх на нові.
Вартість нематеріальних активів у 2010 році зросла на 98500 грн. так як відбулися зміни у складі нематеріальних активів, а саме придбання авторських та суміжних з ним прав, яких не було у 2009 році.
Середньооблікова чисельність працюючих за досліджуваний період зросла на 25 чоловік і становить у 2010 році 169 осіб. У 2009 році було прийнято 32 особи, а у 2010 році вже 26 – це свідчить про скорочення кількості робочих місць. Також кількість звільнених осіб у 2010 році теж збільшилася на 80%, Коефіцієнти обороту по звільненню та коефіцієнт плинності кадрів на протязі досліджуваного періоду збільшилися на 51,43%, що негативно для підприємства, оскільки це свідчить про те, що на підприємстві немає усталеності трудових ресурсів. Коефіцієнт обороту по прийому у 2010 році зменшився на 31,82%, це свідчить про те, що зменшується кількість осіб які приймають на роботу, це є наслідком того, що зменшується загальна кількість робочих місць.
Ступінь фактичного використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності є меншим у порівнянні із ступенем запланованого використання персоналу установи. Це говорить про те, що персонал не використовується на повну потужність. Проте обидва ці показники мають тенденцію до збільшення.
Фонд оплати праці 2010 році зріс на 29,37%, тобто на 1209,8 тис.грн. Дана тенденція оцінюється позитивно, оскільки сприяє покращенню соціально-економічного становища працівників.
Найбільшу частку у структурі фонду оплати праці займає фонд додаткової заробітної плати. У 2009 році він складає 50,27%, а у 2010 році – 51,83% тобто трошки більше половини загального фонду оплати праці. Це свідчить про те, що багато виплачується як винагорода за працю понад встановлені норми та за трудові досягнення.
Вартість матеріальних витрат зросла за досліджуваний період на 16472,11 грн. (7,19%), тобто незначно. Це пов’язано з підвищенням цін та збільшенням обсягу наданих послуг. Ступінь фактичного використання матеріальних ресурсів РОІППО для забезпечення функціональної діяльності є меншим ніж ступінь запланованого використання матеріальних ресурсів. Це свідчить про неповне використання матеріальних ресурсів. Загалом на протязі досліджуваного періоду ці показники зростали.
Отже, в загальному показники діяльності РОІППО мають позитивну тенденцію.

  

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт про виробничу аналітичну практику на прикладі "РОІППО"" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.11.2011 в 10:12. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2230 та скачано 88 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали