Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Фінансовий контрольЗміст

Вступ
I. Розділ. Поняття державного фінансового контролю
1. Сутність, цілі та завдання фінансового контролю. 5
2. Форми та види фінансового контролю 9
3. Принципи та методи здійснення державного фінансового контролю…… 12
II. Розділ. Аналіз організації фінансового контролю в Україні
1. Здійснення державного фінансового контролю… 16
2. Внутрішній фінансовий контроль на підприємствах та фінансових установах………….. 26
3. Організація незалежного фінансового контролю в Україні.. ..30
III. Розділ. Методи вдосконалення та шляхи підвищення ефективності фінансового контролю
1. Методи вдосконалення проведення ревізій та перевірок органами, що здійснюють державний фінансовий контроль…………34
2. Підвищення ефективності здійснення фінансового контролю в Україні... 36
Висновки………...41
Список використаної літератури…....44
Додатки

ВСТУП

В даний час в Україні складається новий тип державності. Успішне реформування української економіки крім усього іншого передбачає і облік теорії та практики щодо основних функцій системи державного управління на всіх його рівнях. Наприклад, одна з основних функцій державного управління це — створення та підтримка ефективної фінансової системи і, відповідно, адекватної системи фінансового контролю.
Незавершеність процесів пере¬ходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу нейрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це зумовлено його об'єктивною ролю в реалізації державної фінан-сової політики, його складністю і всеохоплюючим характером. Тому що він стосується як держави (яка з його допомогою збільшує збирання податків), так і підприємства, організації та установи (які за допомогою фінансового контролю можуть скоротити свої витрати, збільшуючи таким чином свій прибуток).
Ліквідація адміністративно-командної системи управління економікою з всебічної регламентацією господарської діяльності серйозно похитнула основи, що склалася раніше в системі фінансового контролю, який перестав відповідати потребам суспільства, його соціально-економічним реаліям. Це викликало низку негативних наслідків.
Як свідчить світовий досвід, цивілізований економічний розвиток можливий лише при дотриманні встановлених державою законів і норм, захисту інтересів громадян. Дотримання економічними суб'єктами чинного законодавства, ефективне розпорядження керуючими ввіреній їм власністю необхідно контролювати. Саме тому в розвинених країнах приділяється така увага питанням організації фінансового контролю всіх сторін економічного життя і особливо сфери державних фінансів.
Для України надзвичайно актуальна організація ефективної та всеохоплюючої системи фінансового контролю. Система фінансового контролю, яка існувала раніше в країні, була орієнтована на економіку, в якій основна роль належала державної власності, керованої адміністративно-командними методами. Економічні перетворення викликали необхідність побудови принципово нової системи фінансового контролю - цілісної, що діє на єдиних принципах, що охоплює всі сторони економічного життя.
Фінансовий контроль — це одна з функцій управління фінансами пов’язана з перевіркою, формуванням, використанням фондів фінансових ресурсів.
Фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управ¬ління фінансами. Водночас він є необхідною умовою ефектив¬ності управління фінансовими відносинами в цілому. Складність розуміння фінансового контрою зумовлена складністю самих фінансів. Так само, як фінанси є основою суспільної діяльності в будь-якій сфері і водночас відображають її матеріальну ре¬зультативність, так і фінансовий контроль виступає в ролі сво¬го роду лакмусового папірця, з допомогою якого зримо прояв¬ляється весь процес руху фінансових ресурсів, починаючи зі стадії їх формування, що необхідно для початку здійснення діяльності в будь-якій сфері публічного життя, і завершуючи одержанням фінансових результатів цієї діяльності.
Особливе місце фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними про¬цесами зумовлюється його специфікою, що найяскравіше про¬являється в контрольній функції самих фінансів. Об'єктивно властива фінансам здатність виражати специфічну сторону ви¬робничо-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним.
Актуальність теми фінансовий контроль, викликана об'єктивними причинами соціально-економічного і політичного становища в країні, забезпечила певний інтерес вчених-економістів. Тому можна сказати, що дана тема широко висвітлена в навчальній літературі. Сучасний стан фінансового контролю в Україні, його розвиток, органи й організація, зміни у сфері фінансового контролю в достатній мірі відображаються в періодичних виданнях.
Мета даної курсової роботи — дати загальне уявлення про фінансовий контроль, зробити аналіз організації фінансового контролю і його здійснення в Україні.
Відповідно до поставленої мети можна виділити наступні завдання роботи:
• дати загальну характеристику фінансового контролю в Україні;
• проаналізувавати організацію державного, внутрішнього та незалежного фінансового контролю в Україні;
• зробити висновки по підвищенню та вдосконаленню ефективності фінанансового контролю в Україні.
Об’єктом вивчення роботи є фінансовий контроль.
Предмети вивчення — організація та здійснення фінансового контролю в Україні в Україні.
При написанні курсової роботи використовувалися такі методи, як аналіз і синтез, які належать до загальнонаукових методів. Був проведений аналіз навчальної літератури, обробленні періодичні видання, підведені підсумки виконаної роботи.

ВИСНОВОК

Фінансовий контроль — це одна із функцій управління фінансами пов’язана з перевіркою, формуванням та використанням фондів фінансових ресурсів.
Від стану державних фінансів, ступеня їх прозорості, ефективності використання фондів бюджетних ресурсів значною мірою залежать довіра до держави з боку власних громадян та зарубіжної спільноти, умови функціонування фінансової системи. Значним фактором впливу на стан державних фінансів є чинна система державного фінансового контролю. За умов загального занепаду та розбалансованості економіки, росту тіньового капіталу в усіх сферах діяльності, неефективного та безвідповідального витрачання коштів бюджетів усіх рівнів та коштів централізованих державних цільових фондів актуального значення набуває фінансовий контроль з боку органів державної влади та управління. Призначення фінансового контролю полягає у сприянні успішної реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів в усіх ланках фінансової системи. Він покликаний забезпечувати інтереси і права громадян, держави, державних установ та інших економічних суб'єктів. Важливе значення має фінансовий контроль за бюджетним процесом як форма контролю з боку держави за законністю та обґрунтованістю, активним використанням бюджетних коштів, створення і використання державних фондів фінансових ресурсів на цілі економічного та соціального розвитку держави.
В першому розділі курсової роботи розкрито суть та значення фінансового контролю, цілі, завдання, форми та методи здійснення фінансовго контролю.
У другому розділі проведено аналіз здійснення державного, внутрішнього та незалежного фінансового контролю.
В третьому розділі розглядалося підвищення ефективності здійснення фінансового контролю в Україні.
Таким чином після поглибленого розкриття даної теми, можна зробити наступні висновки:
1. Фінансовий контроль є формою реалізації контрольної функції фінансів.
2. Призначення фінансового контролю полягає у сприянні успішної реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів у всіх ланках народного господарства.
3. Фінансовий контроль - це сукупність дій і операцій по перевірці фінансових і пов'язаних з ними питань діяльності суб'єктів господарювання і управління з застосуванням специфічних форм і методів його організації.
4. Для здійснення фінансового контролю створюються особливі контрольні органи, укомплектовані висококваліфікованими фахівцями. Їхні права, обов'язки і відповідальність строго регламентовані, у тому числі і в законодавчому порядку.
5. Об'єктом фінансового контролю є грошові, розподільчі процеси при формуванні та використанні фінансових ресурсів, у тому числі у формі фондів грошових коштів, на всіх рівнях і ланках народного господарства.
Проблеми удосконалення та посилення державного фінансового контролю залишаються актуальними й сьогодні у зв’язку з невирішеністю ряду як теоретичних, так і практичних питань.
Для посилення функцій державного контролю, його подальшого становлення як повномасштабної системи, що охоплює інтереси держави і її громадян у фінансовій сфері, потрібно:
• прийняти Закон України "Про державний фінансовий контроль", який би унормував усі найважливіші складові цього дуже важливого для життєдіяльності держави процесу;
• прийняти Закон України "Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства і відповідальність за бюджетні правопорушення", який має регулювати відносини у сфері здійснення державного контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
• підвищити дієвість поточного контролю з боку органів казначейства в координації з органами виконавчої влади та державної податкової адміністрації
• встановити систематичного обміну інформацією між усіма фінансовими і контролюючими органами, які забезпечують виконання бюджету;
• запровадити автоматизації проведення ревізій та перевірок за допомогою персональних ЕОМ;
• скоординувати діяльність котролюючих органів у здійсненні контрольних функцій та уникати дублювання за тими напрямками контролю, які входять до компетенції кількох органів.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Фінансовий контроль" з предмету "Фінансовий аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.11.2011 в 16:16. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3722 та скачано 92 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали