Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Правила вживання великої літери. Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого родуВступ

На якому б рівні управління організацій не перебували менеджери (менеджери загального керівництва, лінійні та функціональні менеджери), вони повинні досконало володіти професійним мовленням. Менеджер посідає одну з вирішальних позицій у системі управління організацій.
Професійне мовлення – це процес обміну думками у певній галузі знань, в якому б вигляді воно не здійснювалося, це функціональна дійсність мови в усіх її матеріальних і ситуативних формах.
Професійне мовлення людини свідчить про її духовний, інтелектуальний розвиток, внутрішню культуру. Дослідниками встановлено, що представник ділового світу протягом дня вимовляє близько 30 тисяч слів. Уміння правильно говорити – це не віяння моди, а нагальна потреба.
З огляду на це, абсолютно виправданою є позиція Міністерства освіти і науки України стосовно місця української мови в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра. Так, за галузевим стандартом вищої освіти України за спеціальностями напряму 0502 – „Менеджмент” виділено на вивчення української мови професійного спрямування 90 годин.
Зміст курсу „Українська мова професійного спрямування” розкривається у темах :
- Лексичні, орфографічні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української мови.
- Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні, граматичні норми, норми слововживання.
- Синонімічний вибір слова. Багатозначні слова та контекст.
- Номенклатурні назви в професійній мові. Терміни, професіоналізми та фразеологізми. Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі.
- Озвучене мовлення та його особливості. Композиція мовлення. Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі.
- Культура мовлення. Мовленнєвий етикет спілкування .
Менеджер повинен володіти грамотною, фаховою, логічно вибудованою мовою, вміти вести ділові переговори, у виробничих умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування готувати публічні виступи, застосовувати певні форми ведення дискусії, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру та ін. Саме на професійно-комунікативний розвиток студентів спрямований курс „Українська мова професійного спілкування”.
Майбутній спеціаліст-менеджер повинен володіти нормами сучасної української літературної мови; користуватися фаховою термінологією; здійснювати комунікацію, доречно використовуючи власне українську лексику та слова іншомовного походження; працювати зі спеціальною (фаховою) літературою; вільно користуватися різними функціональними стилями та їх підстилями у професійному вжитку; поповнювати та активно використовувати особистий термінологічний тезаурус; орієнтуватися в типових і нетипових ситуаціях професійного спілкування; мати навички спонтанного мовлення; здійснювати аналіз власного мовлення з позиції нормативності та оптимальності використаних мовних засобів.
Професійне мовлення повинно передбачати формування системи інтегрованих професійних знань та вмінь, зокрема мовної спеціалізації, найтіснішого зв’язку курсу мови з профілюючими дисциплінами, насамперед, у координації викладання фахових дисциплін та української мови. Врахування міждисциплінарних зв’язків є одним із способів паралельного та взаємопов’язаного навчання мови і професії. Процес інтеграції знань, головною передумовою якого є професійна мотивація, визначає нові підходи до розбудови засад підготовки спеціаліста, де професійне мовлення є засобом його реалізації.
Безумовно, викладачі всіх навчальних дисциплін слідкують за мовою студентів: пояснюють значення нових слів, рецензують усні відповіді, виправляють мовленнєві помилки, проте лише на заняттях з української мови студенти можуть набути осмисленого мовленнєвого досвіду, а це сприяє формуванню загальної культури майбутнього менеджера.
Головною метою є формування у студентів високого рівня інтелекту, розвитку особистісних якостей, оскільки значущість знань може усвідомити лише людина з високим рівнем мовленнєвої культури.
Оволодіння мовленнєвими уміннями й навичками повинно стати шляхом до здатності за допомогою мовних засобів розв’язувати комунікативні завдання в конкретних ситуаціях професійного спілкування.
Найпродуктивніше мовленнєві навички студентів формуються на занятті, умови якого максимально наближені до майбутньої мовленнєвої діяльності, спонукають до реального спілкування й розв’язання типових комунікативних завдань. Варто уникати штучності спілкування шляхом моделювання ситуацій майбутньої професійної діяльності.
Роботу з формування мовленнєвих навичок студентів доцільно проводити за такими напрямами:
- характеристика та контроль правильного використання норм української мови;
- формування і розвиток основних комунікативних навичок.
Проведений аналіз наукових джерел і власний досвід дають можливість зробити висновок, що для оптимізації процесу формування мовленнєвих умінь необхідно: навчати української мови професійного спрямування у цілісній системі здобуття студентами фахової освіти, не градуюючи дисципліни на фахові та нефахові; виробляти у студентів навички ретельного добору мовних засобів залежно від мети і завдань висловлювань; стимулювати їх до аналізу та вдосконалення власного мовлення; забезпечувати діяльнісний підхід до формування мовленнєвих навичок у професійному спілкуванні; організувати процес формування мовленнєвих навичок на матеріалі мовленнєвих ситуацій, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності, уникаючи надуманості та штучності; звертати постійну увагу на мову методичного забезпечення фахових дисциплін менеджерів-економістів, за необхідності вводити в курс української мови основи перекладу (російсько-український, англо-український та ін.); активізувати роботу над формуванням мовленнєвих навичок студентів на заняттях з вузькоспеціальних дисциплін шляхом постійного залучення викладачів української мови до перевірки та оцінювання контрольних робіт; стимулювати студентів до мовної свідомості, спочатку в навчальній діяльності, а згодом і в приватному спілкуванні; використовувати латентне навчання, яке через випадкове знайомство із ситуацією або низкою подій надасть змогу в майбутньому легше засвоювати навчальний матеріал і бути підготовленим до виконання практичних дій у професійному житті.
Оволодівши системою мовленнєвих умінь і навичок, студент матиме змогу встановлювати вербальні контакти із співрозмовником, будувати висловлювання в різних стилях та жанрах, використовуючи відповідну термінологію. Проте прагнення до унормування власного мовлення, усвідомлення мовної доцільності виникає у студентів лише як наслідок безперервної копіткої праці викладачів усіх предметних циклів.
Отже, формування професійного мовлення студентів менеджерів – це безперервний процес, який важливо стимулювати на заняттях не лише з мовних, а й з фахових дисциплін, де студенти можуть постійно розвивати навички оперування термінологією майбутньої спеціальності.

Список використаної літератури

1. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
2. Пахненко І.І. Методика навчання студентів-словесників професійно-орієн-тованого мовлення. – К., 1995. - 22 с
3. Фрэнк Снелл. Искусство делового общения. – М.: Знание, 1990. – С. 60.
4. Галузевий стандарт вищої освіти. Підготовка бакалаврів з напряму 0502 „Менеджмент”, 2001.
5. http://shkolyar.in.ua/pravopys-imennykiv/2-vidminy
6. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. — Львів: Світ, 1996.
7. Культура мови на щодень. — К.: Довіра, 2000.
8. Культура української мови: Довідник. — К.: Либідь, 1990.
9. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. — К.: Техніка, 1992.
10. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. — К.: Довіра, 1998.
11. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.— К.: Наук, думка, 1976.
12. Пономарів О. Д Культура слова: Мовностилістичні поради. - К.: Либідь, 1999.
13. Пономарів О. Д Стилістика сучасної української мови. - Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2000.
14. Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини”. -К.: Основи, 1995.
15. Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. -К: Криниця, 1999.
16. Словник-довідник з культури української мови. - Львів: ФЕНІКС, 1996.
17. Український правопис. - К: Наук. думка, 1996.
18. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: Довіра, 1998.
19. Чак Є. Д Чи правильно ми говоримо? - К: Освіта, 1997.
20. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. - К.: Літера, 1999.
21. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища шк., 1997.
Повна інформація про роботу

реферат "Правила вживання великої літери. Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду" з предмету "Українська мова за професійним спрямуванням". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.11.2011 в 01:04. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1356 та скачано 233 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...