Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Інфляція: її сутність та видиЗміст

Вступ
1. Сутність та причини інфляції
2. Типи інфляції
3. Види інфляції
4. Економічні та соціальні наслідки інфляції
Висновок
Список літератури

Вступ

Різке підвищення значення грошей зумовив перехід нашої економіки на ринкові відносини. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Велике число діючих чинників та висока вартість аналізу інфляційних процесів ускладнюють виробіток правильної грошової політики. Як показує досвід нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо правильно оцінити, чи є самий перехід на ринкові відносини причиною заглиблення інфляції чи при цих відносинах накопичений раніше інфляційний потенціал одержує свій реальний вислів. Очевидно, що в умовах ринкових відносин можливості штучного стримування інфляції різко скорочуються. Разом з тим непослідовність в прийнятті рішень по переходу до ринку, непродуманість деяких кроків усугубляють існуючі труднощі, підсилюють інфляційні процеси. Досвід багатьох країн показав, що тривале функціонування централізованого планування, як правило, призводить до порушення збалансованості матеріальних і грошових струмів.
Як правило, раніше інфляція виникала в надзвичайних обставинах. Так, під час війн держави часто випускали велику кількість незабезпечених паперових грошей для покриття військових видатків. В останні двадцять - тридцять років інфляція стала хронічним захворюванням економік багатьох країн світу.

Висновок

Закінчені невдачею спроби фінансового оздоровлення народного господарства як першого кроку в здійсненні переходу до ринкової економіки тільки посилили тяжкість фінансового положення країни. Ідея, закладена в основу більшості програм, укладалася в приводженні матеріально-речовинних й цінових пропорцій у відносно рівноважне становище та здійсненні на цій основі лібералізації цін. Припускалося, що вдасться уникнути їх навального зростання.
В основу наданої ідей була покладена помилкова посилка, оскільки рівновага при адміністративно-керованій і ринковій економіці досягається в різноманітних точках економічного простору. Саме в цьому бачаться причини невдалих мір по фінансовому оздоровленню і того погіршення загальноекономічної і фінансової ситуації, що мало місце в 1989-1991 г. г. і виразилось в найміцнішому струмі інфляції.
Джерела інфляційних явищ коріняться в складених і постійно відтворюваних макроекономічних диспропорціях; у створеної в адміністративній економіці формі управління, що зумовлює модель ціноутворення, засіб прийняття інвестиційних та зовнішньоекономічних рішень; в специфічній моделі бюджетно-фінансової і кредитно-грошової політики. Розділення глибинних причин інфляції на структурні, керівницькі і монетарні дуже умовно, оскільки всі вони тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені, між ними існують численні прямі і зворотні зв'язки. Макроекономічна структура визначає характер механізму управління і виявляє істотний вплив на фінансові пропорції і відносини.
З вище сказаного можна зробити такий висновок, що засоби регулювання інфляції будуть ефективні лише в разі їх адекватної відповідності її сутнім причинам. Оскільки інфляція в нашій країні носить, по-перше, структурно-системний характер, тобто породжена структурою, що склалася економіки і діючої тривалий час системою управління господарством, і тільки по-друге, традиційними монетарними чинниками, підойми регулювання цього процесу повинні базуватися на знятті всіх бар'єрів на шляху дії ринкових механізмів, забезпеченні умов структурної перебудови економіки і включати в собі широкий спектр кредитно-грошових і бюджетно-фінансових регуляторів.
Інфляції та економічну кризу не уникнула жодна країна. Навіть найважчі кризи закінчувалися, як правило, оновленням економіки і її підйомом. Тому більшість дослідників роздивляються кризи як переломний момент в науково-технічному, соціальному, політичному і економічному розвитку. Історичні ситуації не повторюються однозначно, і тому навіть власний досвід потребує переосмислення в умовах сьогодення. Засоби, що допомогли іншим країнам вийти із кризи і подолати інфляцію, мабуть, повинні по-іншому використатися стосовно до конкретної ситуації. Тому потрібно визначити, якого виду інфляцію і кризу ми переживаємо. Тоді можна буде оцінити альтернативи виходу з ситуації, що склалася.

Список літератури

1.Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. та ін. Гроші та кредит: Підручник, 3-тє вид., перероб. і доп. / За заг.ред. М І.Савлука. - К.:
КНЕУ, 2002. - 598 с.
2.Кочетков В.М., Сироцинський Д.Г., Андрушко Н.Ю. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник /. - К.: Вид-во Європ. ун-ту. - 2002. - 84 с.
3.Балабанов І. Т. Валютні операції - М.: Фінанси і статистика, 1993.
4.Лушин С. І. "Звідкіля взялась інфляція?" //Фінанси №9, 1992
5.Маневич В. І., Перламутров В. Л. "Про iнфляційну політику" //Фінанси №8, 1993
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Інфляція: її сутність та види" з предмету "гроші і кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.09.2011 в 11:16. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1409 та скачано 49 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

контрольна робота написано на відмінно


Подібні матеріали