Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Облік розрахунків з органами соціального страхуванняЗміст

ВСТУП
1. Організація облік розрахунків за страхуванням
1.1 Основні засади обліку розрахунків за страхуванням
1.2 Економічна сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування
1.3 Нормативне регулювання обліку розрахунків за страхуванням
2. Облік розрахунків з органами соціального страхування
2.1 Первинний, синтетичний та аналітичний облік розрахунків за страхуванням
2.2.Облік розрахунків з органами соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності
2.3. Облік розрахунків з органами соціального страхування на випадок безробіття
2.4. Розрахунки за зборами на обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
2.5. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність даної роботи полягає в необхідності удосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування для чого важливо правильно організувати облік витрат на підприємстві, побудувати систему аналізу виробничих показників та ефективний пошук резервів поліпшення результатів діяльності. Це і обумовило вибір теми роботи.
Метою дослідження є пошук шляхів покращення обліку розрахунків з органами соціального страхування.
Для досягнення мети поставленої в роботі були вирішені такі задачі:
• опрацьовані теоретичні основи обліку розрахунків з органами соціального страхування;
• проаналізувати організаційно – економічний стан підприємства;
• опрацьовано первинний та зведений, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального страхування;
• визначені і економічно обґрунтовані шляхи покращення обліку розрахунків з органами соціального страхування.
Предметом дослідження даної роботи є вивчення сучасного обліку розрахунків з органами соціального страхування.
Структура роботи визначалась її задачами. Робота містить вступ 3 розділи, висновок, список використаних джерел.

Уривки

Облік розрахунків з органами страхування ведеться на рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”, який має такі субрахунки:
“За пенсійним забезпеченням”;
“За соціальним страхуванням”;
“За страхуванням на випадок безробіття”;
“За індивідуальним страхуванням”;
“За страхуванням майна”;
“За страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”.
Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, їхні філії та інші відокремлені підрозділи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують і які не використовують працю найманих працівників, а також фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору, і фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно із цивільно-правовими договорами.
Об'єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, включаючи витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, у тім числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону про оплату праці (крім виплат, передбачених Переліком видів оплати праці, та інших виплат, на які не нараховується збір на державне пенсійне страхування і які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також винагород, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру.
Ставка збору встановлена в розмірі 33,2% від об'єкта оподаткування. Пенсійний фонд вони формують за рахунок утримання із заробітної плати працівників згідно із законодавством.
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачуться всіма категоріями працюючих громадян (у тім числі й особами, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, і працюючими пенсіонерами). Заяву про сплату збору громадяни не подають.
Утримання збору з працюючих громадян відображується по кредиту рахунка 65 субрахунок 651 і дебету рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”.
При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду дебетується рахунок 65 субрахунок 651 і кредитується відповідний рахунок грошових коштів у банках, які зосереджені на рахунку 31 “Рахунки в банках”.
Витрати, здійснені за рахунок збору до Пенсійного фонду, відображуються по дебету рахунка 65 субрахунок 651 у кореспонденції з рахунком 66 “Розрахунки з оплати праці”.
Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і страхуванням на випадок безробіття Відповідно до основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначено правові, організаційні та фінансові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, які зафіксовані в Законі України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності”.
Підприємства, що здійснюють свою виробничу діяльність з метою отримання прибутку відображують розрахунки по збору на обов'язкове соціальне страхування з профспілковими органами й органами Фонду соціального страхування на субрахунках 652 “За соціальним страхуванням”, 653 “За страхуванням на випадок безробіття” і 656 “За страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”.
По кредиту названих субрахунків відображуються суми:
• нарахованого страхового збору в кореспонденції з дебетом рахунків, на які віднесена нарахована заробітна плата, премії і винагороди;
• отриманої від працівників часткової сплати за путівки, видані за рахунок коштів фонду, у кореспонденції з дебетом рахунка ЗО “Каса”;
• отримані від профспілкового органу чи органу соціального страхування (у випадках перевищення витрат над сумою відрахувань) у кореспонденції з дебетом рахунка 31 “Рахунки в банках”.
По дебету субрахунків 652,653 і 656 ведеться облік сум перерахованих з поточного рахунка у сплату здійснених відрахувань, а також сум, які відповідно до діючих положень виплачуються за рахунок коштів фонду, різних видів допомоги, що виплачуються працівникам.
Суми нарахованої допомоги та інші витрати, здійснені за рахунок відрахувань на соціальне страхування, відносяться з кредиту рахунка 66 в дебет субрахунку 652 рахунка 65.
Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Звертаю увагу, що відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р. № 1105-XIV, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03. 2000 р. № 1533-III та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01. 2001 р. № 2240-III в органах фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування повинні реєструватися як платники страхових внесків страхувальники-роботодавці і страхувальники – фізичні особи, які використовують найману працю. Відповідно до вищеназваних законодавчих актів до страхувальників-роботодавців належать підприємства, установи, організації, які мають найманих працівників. Організації, що не є роботодавцями, тобто не мають найманих працівників, не є страхувальниками та не підлягають реєстрації в органах соціальних фондів.
Система загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття передбачає комплекс заходів, спрямованих на якнайшвидше повернення безробітних до трудової діяльності. Це забезпечується наданням соціальних послуг державною службою зайнятості щодо:
• пошуку роботи з використанням оперативної інформації про вільні робочі місця та вакантні посади не тільки в межах району, а й по інших населених пунктах України;
• сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
• професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації та профорієнтації;
• отримання кваліфікованих консультаційних послуг, пов'язаних із працевлаштуванням.
У разі відсутності роботи громадяни мають право на матеріальне забезпечення, передбачене Законом № 1533-III, зокрема на:
• допомогу по безробіттю, в тому числі одноразову її виплату для організації безробітним підприємницької діяльності;
• допомогу по частковому безробіттю;
• матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
• допомогу на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.
Відповідно до Закону № 1533-III право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають усі застраховані особи, а також незастраховані особи – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, та особи, які вперше шукають роботу, інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.
Громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення за Законом України № 1533-III за умови сплати страховику страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Бухгалтерський облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік розрахунків з органами соціального страхування" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.12.2011 в 12:05. Автором даного матеріалу є Світлана Бикова. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3519 та скачано 173 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Світлана Бикова...

роботу писала дуже довго, детально розглядала кожен з пунктів плану