Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Освіта

Кваліфікації вищої освіти в країнах ЄСКраїна/
заклад освіти

Кваліфікації вищої освіти перед здобуттям ступеня доктора (PhD/ doctoral) відповідно до кількості років здобуття вищої освіти

Горизонтальні
ступені PhD/doctoral

1-2 р. +

3 р. +

4 р. +

5 р. +

6/7 р. + (е)

Промі жні ступені

Ступені
PhD/ Doc toral

Австрія
Університет

-

-

Magister/
Magistra (Магістр)

Magister/
Magistra Diplom ingenieur/in

Професійно орієнтовані кваліфікації (напр., в медицині)

-

Доктор

Fachhoch schulen

-

-

Magister/
Magistra (FH) (Магістр) Diptom lngenieur/in (FH) (Диплом інженера)

-

-

-

-

Бельгія (Fr)
Університет

Candidat (Канди дат)(а)

Candidat (Канди дат)(а)

Licentiaat (Ліцензія)

Licencé або професійно орієнтовані ступені, напр., e.g.phar macien, ingenieur Maotre DEA/DES

Професійно орієнтовані ступені (напр., Docteur en Médecine i Docteur en Médecine Vétéri naire)

-

Docteur

Hautes Ecoles

Candidat (Канди дат)(а)

Професійно орієнтовані ступені, напр./ Gradué/in

Licencié або професійно орієнтований ступінь, напр., інженер

Licencié або професійно орієнтовані ступені, напр., architecte, DESS

-

-

-

Бельгія (Nl)
Університет

Kandidaat (Канди дат)(а) Bacca laureus (Бака лавр)(а)

Kandidaat
(Канди дат)(а)

Licentiaat

Licentiaat або професійно орієнтований заголовок, напр., дантист, провізор

Професійно орієнтовані ступені (медицина і ветеринарія)

Посвід чення, видане після доктор ських курсів нав чання

Доктор

Бельгія (Nl)
Hoge scholen

Kandidaat (Канди дат)(а)

Професійно орієнтовані ступені, напр., Gegra dueerde

Licentiaat

Licentiaat або професійно орієнтований заголовок, напр. Meester (у Архі тектурі) або цивільний інженер

-

-

-

Греція
Університет

-

-

Диплом Ptychio

Диплом Ptychio

Диплом Ptychio (у медицині).

Mepty hiako Диплом Eidik efsis

Didaktoriko

Techno logika Ekpaide ftika
Idrymata (ТЕI)

-

Диплом Ptychio

Диплом Ptychio

-

-

-

-

Данія
Університет

-

Bachelor (Бакалавр)

-

Candidatus/a

Candidalus/a (Медицина)

-

PhD h)

Ірландія
Університет

-

Bachelor (Бакалавр) (диплом зага льного зразка або з від знакою)

Bachelor (Бакалавр з відзнакою) Master (Магістр)

Бакалавр (напр., у ветери нарній науці, і архі тектурі) Master (Магістр)

Бакалавр (у медицині)

-

PhD

Інсти тути техно логії

National Certificate Національне посвідчення

Національний диплом Bachelor (Бакалавр)

Національний диплом Master (Магістр)

Master (Магістр)

-

-

-

Ісландія
Університет

-

Bachelor (Бакалавр)

Bachelor (Бакалавр)

Kandi datspryf Master (Магістр)

-

-

PhD h)

Заклади неуні версите тського типу

-

Професійно орієнтовані кваліфікації

Професійно орієнтовані кваліфікації

-

-

-

-

Іспанія
Unitary система універ ситету

-

Diplomado

Diplomado Licenci atura

Licenci atura, або професійно орієнтований заголовок, напр., у архі тектурі

Licenci atura (у медицині)

-

Docto rado

Італія
Університет

Diploma Univer sitario (DU) (універси тетський диплом)

Diploma Univer sitario (DU) (універси тетський диплом)

Diploma di Laurea (диплом "лауреата”) Ступінь: Dottore/
Dottoressa (
ступінь доктора)

диплом di Laurea Ступені: Dottore/
Dottoressa

Диплом dі Laurea (у медицині) Ступені: Dottore/
Dotto ressa

-

Dottore di Ricerca

Заклади неуніверситетського типу

-

-

Diploma (Диплом) (у сфері мистецтва)

-

-

-

-

Ліхтен штейн
Університет

Baccala ureate (Бакалавр)

-

Master (Магістр)

-

-

-

Доктор

Заклади неуніверситетського типу

-

-

Кваліфі кації з інже нерної справи, архі тектури, інфор маційних техно логій

-

-

-

-

Люксем бург
Університет

Одно річна проміжна кваліфікація

-

-

-

-

-

-

Заклади неуніверситетського типу

-

Професійно орієнтовані кваліфікації

Професійно орієнтовані кваліфікації

-

-

-

-

Нідер ланди
Університет

-

Kandidaats

Диплом Docto raal, Ступені: Doctorandus, Meester, Ingenieur, Master (Магістр)

Диплом Docto raal Ступені: Doctorandus, Ingenieur

Професійно орієнтовані кваліфікації

-

Доктор

Hoge scholen

-

-

Getuig schrift Hoger Beroepson derwijs c), Ступені: Bacca laureus, ingeneur Бакалавр.

-

-

-

-

Німеччина
Університет

-

Bachelor (Бакалавр) b)

Diplom Magister Artium (Магістр мистецтв) Staat sexamen Bachelor (Бакалавр) b) Master (Магістр) b)

Diplom Magister Artium Staat sexamen Master (Магістр) b)

Staat sexamen

-

Doktor

Fachhoch schulen

-

Bachelor (Бакалавр)

Dipiom (FH) b) Bachelor (Бакалавр) b) Master (Магістр) b)

Diplom (FH) b) Master (Магістр) b)

-

-

-

Заклади неуніверситетського типу

Професійно орієнтовані кваліфікації, напр., ринковий еко номіст

Професійно орієнтовані кваліфікації, напр., мед сестра

Професійно орієнтовані кваліфікації, напр., учитель

-

-

-

-

Норвегія
Університет

-

-

Candidatus magisterii

Candidatus/a

Candidatus/a (напр., в медицині)

-

D-r Philos Доктор

Statslige hogskoler

Hogskole kandidat

Hogskole kandidat Професійно орієнтовані кваліфікації

Candidatus magis terii (державні коледжі) Професійно орієнтовані кваліфікації

Candidatus/a

-

-

-

Об'єднане Коро лівство
Унітарна універси тетська система

Різні універси тетські посвідчення та дипломи ВТЕС Higher National Certificate (HNC) and Dipioma (HND) Вище Національне чи Диплом Комітету технічної та бізне сової освіти

Bachelor (O) (Бакалавр) диплом звичай ного зразка (Бакалавр) (з від знакою)

Bachelor (Бакалавр) (з відзнакою) Master (Магістр) (з дисци пліни, що вивча ється)

Бакалавр (у медицині, зуболі куванні і ветери нарній науці) Master (Магістр) (що викла дається або дослі дження)

Різні кваліфікації аспі рантів для профе сійних цілей

MPhil (і)

PhD DPhil h)

Порту галія
Університет

-

Bacha relato

Licenci atura

Licenci atura Meslrado

Licenci atura (у медицині) estrado

-

Doutor

Instituto Рoli téспісо

-

Bacha relato

Licenci atura

Licenci atura

-

-

-

Україна
І рівень акреди тації -техні куми, училища ІІ - рівень акреди тації - коледжі ІІІ-IV рівень акреди тації -універ ситет. - навча льний заклад фахового спряму вання (інсти тут, академія, консер ваторія)

-

Молод ший спеці аліст
Молод ший спеці аліст

Базова вища освіта Бакалавр Бакалавр

Повна вища освіта Спеці аліст, магістр

-

Канди дат наук

Доктор наук, про фесор

Фінляндія
Університет

-

Kandidaatti (Канди дат)

-

Maisteri

Lisens iaatti (напр. в меди цині)

Lisens iaatti fg

Tohtori

Ammatti korkea Коulu

-

Професійно орієнтовані кваліфікації

Професійно орієнтовані кваліфікації

-

-

-

-

Франція
Університет

DEUG DEUST DUT

Ліцензія Licence profes sional (Профе сійна
ліцензія f)

Maîtrise

Titre d'ingénieur Magistríre Mastaire f) DEA DESS

Професійно орієнтовані кваліфікації (у напр., меди цині, зуболі куванні та архі тектурі) DRT

-

Docteur

Франція
Grandes Ecoles та інші установи вищої освіти}

-

-

Diplôme des Ecoles de Mana gement (Диплом з мене джменту)

Titre d'ingénieur diplome

-

-

-

Заклади неуніверситетського типу

BTS

-

-

-

-

-

-

Швеція
Унітарна універси тетська система

Професійно орієнтовані кваліфікації Hogskole examen

Kandidat Професійно орієнтовані кваліфікації

Magister Професійно орієнтовані кваліфікації

Професійно орієнтовані кваліфікації

Професійно орієнтовані ступені

Ліцен ціат g)

Доктор

Повна інформація про роботу

доповідь "Кваліфікації вищої освіти в країнах ЄС" з предмету "Освіта". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.07.2010 в 15:42. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 883 та скачано 69 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...