Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Роль, значення, основні складові статуту територіальної громадиЗміст

Вступ
1. Поняття місцевого самоврядування
1.1 Система місцевого самоврядування
1.2 Гарантії місцевого самоврядування
2. Законодавча база функціонування органів місцевого самоврядування
3.Статут територіальної громади як основа організації муніципального управління
Використана література

Вступ

Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві й державі. Логічним вираженням процесу демократизації е місцеве самоврядування. Основи організації та функціонування місцевого самоврядування в сучасний період мають прояв у процесах, пов'язаних із становленням громадянського суспільства, формуванням системи парламентаризму, захистом прав та свобод людини і громадянина тощо.
Формування системи місцевого самоврядування, конституювання територіальної громади як її первинного суб'єкта активізує глибинні процеси політичної і соціально-економічної реновації суспільства і держави, є об'єктивною і тому неодмінною передумовою та вагомим чинником процесу реформування, який відбувається в нашій країні та має на меті побудову демократичної, правової та соціальної держави. Така об'єктивація викликана тим, що, по-перше, в місцеве самоврядування включені всі громадяни України — жителі певних адміністративно-територіальних одиниць, а, по-друге, всі реформи, які здійснюються в Україні — політична, економічна тощо, або безпосередньо здійснюються на місцях, або мають вихід на локальний рівень. Таким чином, місцеве самоврядування, відображаючи політичні, географічні, соціально-економічні, національно-культурні та інші особливості різних територіальних одиниць, сприяє набуттю ними своєї індивідуальності, посилює почуття належності людини до певної територіальної громади, має стратегічне значення в процесі соціальної інтеграції та політичної мобілізації суспільства.
Місцеве самоврядування є важливим засобом включення населення в сучасні демократичні процеси. Воно виховує почуття відповідальності і громадянськості та, за влучним висловом одного з найвидатніших теоретиків місцевого самоврядування Алексіса де Токвіля, покликане відігравати для демократії, встановлення незалежності ту саму роль, що й початкові школи для науки; громадські інститути відкривають народові шлях до свободи й навчають його послуговуватися тією свободою, втішатися її мирним характером. Без громадських інститутів нація може сформувати вільний простір, одначе справжнього духу свободи вона так і не набуде. Скороминущі пристрасті, хвилинні інтереси, випадкові обставини можуть тільки створити видимість незалежності, але деспотизм, загнаний усередину громадського організму, рано чи пізно знову з'явиться на поверхні.
Становлення ефективного місцевого самоврядування в сучасній Україні значною мірою стримується як внаслідок об'єктивних (наприклад слабка фінансово-економічна база), так і суб'єктивних факторів, як-то наявність суперечливих, а часом і діаметрально протилежних підходів до розуміння справжньої природи, функцій та завдань місцевого самоврядування.
Важливою нормативною умовою функціонування територіальних громад та органів місцевого самоврядування є правові акти, прийняті в системі місцевого самоврядування. Це – статути територіальних громад, рішення, прийняті на місцевих референдумах, регламенти місцевих рад, рішення рад, розпорядження сільських, селищних, міських голів, рішення виконавчих комітетів місцевих рад, договори про розмежування предметів відання місцевих рад та органів місцевої державної виконавчої влади тощо. Реалізація права видавати такі муніципальні акти є своєрідним засобом саморегуляції територіальної громади, системи місцевого самоврядування та прямо передбачена Конституцією України, ст. 140 якої закріплює, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а ст. 144 визначає, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими для виконання на відповідній території.
Особливе місце у системі актів місцевого самоврядування посідає статут територіальної громади. Адже саме він є важливою нормативною умовою функціонування територіальної громади та її органів, виступаючи необхідним елементом правової основи муніципальної демократії.

Використана література

1. Статут територіальної громади: проблеми розробки, прийняття та впровадження в практику місцевого самоврядування. Навчальний посібник. – К.: Книга почтой, 1999.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Просвіта, Київ 1996.
3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. ВВРУ. – 1997. – №24. – Ст.170.
4. Супровідна записка до проекту Закону України “Про затвердження Примірного Статуту територіальної громади”, підписана народними депутатами України Р.Безсмертним, Л.Супрун, М.Сиротою, К.Жевого від 30.07.98р.
5. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999.
6. Мамонова В. Залучення громадськості до участі в управлінні місцевими справами // Аспекти самоврядування. - 2004. - № 5 (26). - С 15-18.
7. Патей-Братасюк М., Довгунь Т. Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України. - Тернопіль: Мандрівець, 1999. - 254 с.
8. Петришин О. Громадянське суспільство - підґрунтя формування правової держави в Україні // Вісн. Акад. прав. наук України, 2003. - № 2-3. - С. 142-161.
9. Писарев А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: Учеб. пособ. - М.: ИМПЭ, 1997. - 112 с.
10. Поживанов М.О. Українські вектори місцевого самоврядування. - К.: Альтерпрес, 2004. - 368 с.
11. Реформа як мистецтво можливого // Аспекти самоврядування. - 2005. - № 4. - С. 2-8.
12. Руда Н.І. Територіальна громада - суб'єкт конституційно-правових відносин: теоретичний та історичний аспекти // Правова держава: Щорічн. наук. пр. ІДП НАН України. - Вип. 12. - К., 2001. - С. 235-242.
13. Тимченко С.М. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.01 / Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2001. - 18 с.
14. Тодика О.Ю. Проблеми реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень в аспекті здійснення народовладдя // Держ. будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. - Х.: Право, 2004. - Вип. 7. - С. 49-61.
15. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

Повна інформація про роботу

реферат "Роль, значення, основні складові статуту територіальної громади" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 12:04. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 912 та скачано 40 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали