Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Організація та інформаційне забезпечення інвестиційного менеджментуЗміст

Вступ...3
1. Сучасні методики проведення інформаційного менеджменту на підприємстві...4
2. Розробка інвестиційної стратегії підприємства.......15
3. Методи оцінки рівня інвестиційного ризику..26
4. Основні підходи до мінімізації інвестиційних ризиків....30
Висновки...33
Список використаних джерел.....34

Вступ

Інвестиційна діяльність підприємства — це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання. Термін "інвестування" має більш теоретичне значення, визначаючи модель поведінки інвестора щодо нарощування свого капіталу.
Інвестиційна діяльність підприємства представляє інвестиційний процес в реальних умовах, з акцентом на організаційні засади його реалізації та управління цим процесом. Як правило, інвестиційна діяльність підприємства розглядається стосовно конкретного інвестиційного проекту та підприємства (юридичної особи), що здійснює інвестиційний процес.
Інвестиційна діяльність підприємства реалізується впровадженням в життя окремих інвестиційних процесів в умовах ризикованості та невизначеності майбутніх ситуацій.

Уривки

До комплексу функціональних стратегій підприємства входить й інвестиційна стратегія, яка передбачає напрями здійснення інвестиційної діяльності для забезпечення реалізації загальної стратегії підприємства. Інвестиційні рішення, майже завжди є стратегічними, бо частіше всього передбачають довгострокові вкладення ресурсів. Діяльність підприємства з формування та використання інвестиційних ресурсів (інвестицій) називають інвестиційною діяльністю.
Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» - «...інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект».
Під інвестиціями розуміють довгострокове вкладення капіталу в галузі економіки. Інакше кажучи, інвестиціями є фінансові, матеріальні, майнові та інші цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької і інших видів діяльності, внаслідок чого утворюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Під інвестиційною діяльністю розуміють сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, направлених на розширене відтворення основного і оборотного капіталу з метою задоволення потреб суспільства на основі залучення і вкладення всіх видів майнових і інтелектуальних цінностей в господарські, комерційні, наукові, культурні, добродійні і будь-які інші підприємства і проекти, цілі яких не суперечать законодавству.
Стратегія дає відповіді на головні питання організації інвестиційної діяльності:
- Глибина довгострокового планування інвестиційного процесу.
- Поточний стан об'єкта, для якого розроблюється стратегія.
- Джерела та обсяги коштів для інвестування.
- Стратегічна мета та етапи просування до неї.
- Проміжні цілі та суміжні завдання.
- Пріоритетні сфери та об'єкти для інвестування.
- Прогнозна оцінка зовнішнього середовища для інвестування.
- Прогнозна оцінка розвитку фінансового ринку.
- Альтернативні напрями використання коштів.
- Цільові настанови щодо очікуваної дохідності інвестицій.
- Фактори ризику та довгострокові заходи їх нейтралізації.
- Прогнозні сценарії розвитку інвестиційного ринку та розвитку інвестора.
- Бажані результати інвестиційної діяльності на кінець стратегічного періоду.
Потреба в інвестиціях при реалізації стратегії підприємства обумовлена необхідністю:
- відновлення та розширення матеріально-технічної бази підприємства;
- збільшення обсягів виробничої діяльності;
- освоєння нових видів діяльності;
- підвищення якості продукції.
Період стратегічного планування становить 3-5 років і залежить від ряду факторів, до яких належать:
- тривалість періоду загальної стратегії розвитку підприємства;
- передбачуваність інвестиційного клімату держави, регіону, а також розвитку кон'юнктури інвестиційного ринку;
- специфіка інвестиційної діяльності підприємства.
Вхідними даними для планування інвестицій на підприємстві є:
- інформація про стратегію підприємства;
- результати оцінки обраної стратегії та виявлення в ній «вузьких місць».
Інвестиційна стратегія підприємства- це комплекс довгострокових цілей області капіталовкладень та вкладень у фінансові активи, розвитку виробництва, формування оптимальної структури інвестування, а також сукупність дій з їхнього досягнення. У загальному виді інвестиційна стратегія підприємства реалізується у розробці плану та програми його здійснення на даному етапі розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія підприємства формується з урахуванням існуючих джерел та форм інвестування, їхньої доступності і потенційної ефективності використання.
Інвестиційна стратегія підприємства передбачає досягнення таких цілей:
- максимізація прибутків від інвестиційної діяльності;
- мінімізація інвестиційних ризиків.
Оптимальна інвестиційна стратегія підприємства має відповідати таким критеріям: інвестиційна привабливість запропонованих стратегією регіонів, галузей та ринків; низька чутливість стратегії до змін у зовнішньому середовищі (можливість максимально визначити чутливість до змін); прийнятий часовий діапазон реалізації стратегії; відсутність суттєвих перешкод на шляху до реалізації стратегії; прийнятний рівень інвестиційних і фінансових ризиків; адекватне ресурсне та організаційне забезпечення стратегії.
Розробка стратегії покликана забезпечити:
- безперебійну інвестиційну діяльність у передбачених обсягах;
- найбільш ефективне використання власних і особливо позикових коштів;
- фінансову стійкість підприємства у довгостроковій перспективі.
Формування стратегії є дослідженням довгострокових напрямів розвитку інвестора.
Отже, стратегічна інвестиційна діяльність — це процес планування довгострокових інвестиційних цілей підприємства й шляхів досягнення цих цілей.
Результатом стратегічного планування на підприємстві є розробка інвестиційної стратегії підприємства.
Найбільш поширеними інвестиційними стратегіями підприємств є наступні:
- консервативна ІС (мотив - підтримка потужностей);
- екстенсивна ІС (мотив - розширення існуючого асортименту послуг);
- інтенсивна ІС (мотив - інтенсифікація і модернізація процесу надання послуг);
- прогресивна ІС (мотив - надання нових послуг);
- консервативно-інтенсивна ІС (мотив- підтримка потужностей з інтенсифікацією і модернізацією послуг);
- екстенсивно-прогресивна ІС (мотив - розширення асортименту з оновленням послуг);
- екстенсивно-інтенсивна ІС (мотив - розширення асортименту з його інтенсифікацією і модернізацією).
Крім того, виділяють: позикову інвестиційну стратегію підприємства з мотивацією залучення позикових засобів, які в основному використовуються на інвестиційні потреби, а не прямують на поточні господарські потреби; позикову ІС з мотивацією отримання доходу від фінансових інвестицій, дана стратегія використовується підприємствами в два рази рідше, ніж позикова.
«Чисті» ІС вибираються підприємствами у зв'язку з підвищеним впливом не більше трьох чинників, «змішані» ІС, навпаки, використовуються на тлі підвищеного впливу, причому найістотнішого, не менше трьох чинників.
Зміна ІС підприємства протягом порівняно тривалого періоду часу називається його інвестиційною поведінкою. Стратегія не може різко змінюватися протягом дещо короткого часу (якщо тільки ця зміна, що не спланована менеджментом підприємства, яка частіше відбувається на початку фінансового року). Тривала стійкість інвестиційної стратегії підприємства супроводить фінансовому положенню підприємства, що поліпшується. Це може свідчити на користь довгострокового характеру ІС на відміну від динамічнішої інвестиційної поведінки.
При розробці інвестиційної стратегії підприємства передбачається вирішення таких задач як визначення періоду формування інвестиційної стратегії підприємства, вибір стратегічних цілей інвестиційної діяльності визначення напрямків інвестування та джерел фінансування, оцінку розробленої інвестиційної стратегії підприємства, перегляд стратегії у залежності від зміни зовнішніх умов та становища підприємства.
Формування інвестиційної стратегії підприємства проходить певні етапи, кожен з яких в тій чи іншій мірі обов’язковий для розробки обґрунтованого рішення. Всі етапи між собою взаємопов’язані та можуть виконуватися паралельно. Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства:

Список використаних джерел

1. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: Підручник.-К: Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т, 2003.-398 с.
2. Борщ Л. М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи, Київ: Знання, КОО, 2002; 318с
3. Колтынюк Б.А. Інвестиційні проекти: підручник для вузів. – 2 вид., перепрац., і доп. – Спб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 622 с.
4. Савчук О. В. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Україні /Економіка України/, 2003, № 12, с. 19-25
5. Удалих О. О. Управління інвестиційною діяльністю /Навчальний посібник/, Київ, 2006; 289с
Повна інформація про роботу

реферат "Організація та інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту" з предмету "Інвестиційний менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.12.2011 в 21:04. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1018 та скачано 27 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

відмінний реферат з інвестиційного менеджменту, оцінений в 97 балів


Подібні матеріали