Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Засоби вираження майбутнього часу в сучасній англійській мовіЗміст

Вступ……...……….3
Розділ I. Теоретичний аналіз проблеми засобів вираження майбутнього часу в сучасній англійській мові………5
1.1. Класичне розуміння поняття майбутнього часу. Типові засоби вираження майбутнього часу….5
1.2. Нетипові засоби вираження майбутнього часу у сучасній англійській мові..11
Висновки до розділу I…………..15
Розділ ІІ. Практичний аналіз питання засобів вираження майбутнього часу в сучасній англійській мові. ……...16
2.1. Аналіз основних тенденцій вираження май бутнього часу в сучасних публікаціях……….16
Висновки до розділу II…………26
Загальні висновки……………...27
Резюме...…………28
Список використаної літератури ……………30

Вступ

Актуальність даної курсової роботи зумовлена наступними аспектами вивчення іноземної мови. Мова не являється поняттям сталим. Будучи явищем суспільним, вона постійно видозмінюється, відображаючи нові події, явища, тенденції, що відбуваються у суспільстві. Тому під час вивчення мови необхідно відстежувати зміни у мові, щоб потрапивши у англомовне середовище не зрозуміти, що «тут так не говорять вже 20 років». Результатом вивчення іноземної мови не в природному середовищі часто являється, відповідно, «неприродність» мовлення, що одразу відчувають носії мови. Отже, надзвичайно важливою навчальною діяльністю є вивчення та аналіз сучасних аутентичних матеріалів, у ролі яких можуть виступати всі види засобів масової інформації; книги сучасних авторів, пісні та фільми на мові оригіналу.
До лінгвістів, що займались вивченням граматичної категорії майбутній час, належать Есперсен, Лайонз, Слюсарева, Бархударов, Palmer, Fries, Fowler, Sweet, Close, Quirk, Greenbaum, Leech, Иванова, Ильиш, Ривлина, Вейхман та ін.
Об'єкт дослідження – засоби вираження майбутнього часу.
Предмет – засоби вираження майбутнього часу в англійській мові на сучасному етапі розвитку.
Мета дослідження – проаналізувати засоби вираження майбутнього часу в сучасній англійській мові та в ході аналізу з’ясувати, які засоби належать до найпродуктивніших.
Завданнями даного дослідження є:
1.Здійснити теоретичний аналіз питання;
2.Проаналізувати сучасний аутентичний матеріал « статті» на предмет засобів вираження майбутнього часу;
Практичне значення роботи полягає у можливості використовувати її результати у мовній практиці.

Загальні висновки

1. В ході дослідження нами була досягнута поставлена на початку мета – було проаналізовано засоби вираження майбутнього часу та виявлено найпродуктивніші з них. Отже, у сучасній англомовній пресі, як в серйозних виданнях, так і в таблоїдних газетах, а також у журналах превалює Future Simple (50%), на другому місці Present Simple (вираження майбутнього часу у підрядних реченнях умови та часу – 24% ) і на третьому Subjunctive Mood (10%).
2. Найменш продуктивними виявились Present Continuous та Future Continuous – лише по 2 випадки вживання з 42-х.
3. Вищезгадане являється ще одним підтвердженням загальної тенденції спрощення сучасної мови – більшість мовців мінімізують вживання складних часів і обмежуються простими.
4. Іншим проявом процесу спрощення сьогоденної англійської мови є майже стовідсотковому скороченні повних форм допоміжних дієслів shall/will до …‘ll (I’ll, he’ll, we’ll і т.ін.), а також у тенденціїї вживання одного допоміжного дієслова замість двох – will.
5. Всі ці прояви спрощення мови (превалювання простих часів, скорочення) є природним результатом постійного прискорення темпу життя сучасної людини, коли за все менший проміжок часу потрібно встигнути, в тому числі і сказати, все більше.

Список використаної літератури

1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику / МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. фак. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.– 358 с.
2. Бистров Я.В. Лекції з теорії граматики. Київ. 1995.
3. Бонк Н.А., Лукъянова Н.А. Учебник английского языка. Т.2. Москва, 2004.
4. Верба Г.В., Верба Л.Б. Довідник з граматики англійської мови. Київ. 1995.
5. Зайковскі С.А., Адамовська Л.М. Англійська мова. Довідник. Тернопіль, 2003.
6. Клементьєва Т.Б. Повторяем времена английского глагола. Москва, 1990.
7. Клоуз Р.«Довідник з граматики для вивчення англійської мови». Москва. 979. – 86 с.
8. Коганов А.Б. Грамматика английского языка. Киев, 2003.
9. Колпакова, А.В. Семантика конструкции will + infinitive в истории развития лингвистики / Колпакова А.В. // Филологические чтения факультета иностранных языков: Материалы и тезисы докл. - Вып. 4. - Вологда: ВГПУ, 2002.-С.18.
10. Колпакова, А.В. Место конструкции will + infinitive в современном английском языке / А.В. Колпакова // Актуальные проблемы прикладной лингвистики: сб. материалов I Всерос. научно-практической конф. - Пенза: ПГСХА, 2003.-С. 80-82.
11. Колпакова, А.В. К вопросу о средствах выражения футуральности в современном английском языке / А.В. Колпакова // Филологические чтения факультета иностранных языков: Материалы и тезисы докл. - Вып. 5. -Вологда: ВГПУ, 2003. - С.20 -21.
12. Колпакова, А.В. К вопросу о некоторых средствах выражения будущего / А.В. Колпакова // Сб. тр. V Межвуз. конф. молодых ученых. Ч. 1. - Череповец: ЧГУ, 2004. - С. 69 - 73.
13. Кривий А. Дискурсний аналіз і сучасне мовознавство // Дискурс іноземномовної комунікації (колективна монографія). – Львів: Видавництво Львівського Національного університету імені Івана Франка, 2001. – С. 158-162.
14. Раєвська Н.М. «Теоретична граматика сучасної англійської мови» Видавниче об’єднання «Вища школа». Київ. 1976. – 141 с.
15. Слюсарева Н.А.Проблемы функциональной морфологи современного английского язика (монография). – М: Наука.1986. – 216с.
16. Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США. // Москва «Высшая школа» 1983 р.
17. Jesperson O. Expressive Language // Style in Language. – Cambridge,
1960.-P.109-144
18. Англійська мова. Граматика. Режим доступу:
http://english-grammar.com.ua
19. Англійська мова. Граматика. Режим доступу:
http://opentalk.org.ua/langstory
20. Англійська мова. Граматика. Режим доступу:
http://opentalk.org.ua/grammartag
21. Англійська мова.Граматика. Режим доступу:
http://opentalk.org.ua/langstory/future_tense
22. The Sun. Режим доступу: http://www.thesun.co.uk.
23. The Time. Режим доступу: http://www.timeslive.co.m
24. The Mirror. Режим доступу : http://www.mirror.co.uk/opinion/
25. The Vogue. Режим доступу: http://www.vogue.com.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Засоби вираження майбутнього часу в сучасній англійській мові" з предмету "Англійська мова". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.12.2011 в 18:02. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 767 та скачано 31 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...