Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Статистика

Контрольна робота з фінансової (економічної) статистики



Завдання 1

За наведеними даними необхідно визначити:
1) середню капіталовіддачу в базовому і поточному періодах;
2) індекс динаміки середньої капіталовіддачі змінного складу;
3) індекс капіталовіддачі фіксованого складу;
4) індекс впливу структурних зрушень у розподілі основного капіталу за галузями на динаміку середньої капіталовіддачі;
5) зміну валового випуску продукції в кожній галузі за рахунок окремих факторів.
Зробити узагальнюючі висновки. 

Дані для завдання 1

Завдання 2

По підприємству "Ласощі" за червень попереднього року склалася така ситуація (у людино-днях): відпрацьовано 4607, цілоденні простої 30; усього невиходів 1963, у тому числі у зв'язку зі святковими та вихідними днями -1760, черговими відпустками - 60. У червні було 22 робочих дні.
Визначте:
1) календарний, табельний і максимально можливий фонди робочого часу;
2) середньооблікову чисельність працюючих;
3) середню кількість днів неявок у складі максимально можливого фонду робочого часу в розрахунку на одного працюючого.
Зробіть висновки.

Завдання З

Маємо такі дані про ситуацію із виробництвом продукції, що склалася по країні, млрд. грн. (дані умовні) :
- Оплата праці найманих працівників............................................... .260
- Податки на виробництво та імпорт.................................................. 96
- Субсидії на виробництво та імпорт................................................... 26
- Валовий прибуток економіки........................................................... 270
- Дохід від власності:
- отриманий від «решти країн світу.............................................................................6
- переданий «решті країн світу» 11
Сальдо поточних трансфертів, отриманих із-за кордону..................... ....+4
Споживання основного капіталу...................................................... ..129
Визначте:
- валовий внутрішній продукт;
- валовий національний дохід;
- чистий національний дохід;
- чистий національний наявний дохід.
Зробіть висновки стосовно ситуації, що склалася у виробництві продукції в країні та за її межами.

Завдання 4

Маємо дані про динаміку випуску товарів-представників продую галузі в регіоні та цін на них (табл.).

Дані для завдання 4

Обчисліть:

1) зведені індекси цін за трьома товарами за формулами Ласпейреса, Пааше та Фішера;
2) розміри так званого ефекту Гершенкрона;
3) середньорічний приріст цін для кожного товару та у цілому за трьома товарами.

Завдання 5

Маємо умовні дані щодо податку на прибуток:
1. По кожній галузі визначити суму податку на прибуток за кожен період та виконати факторний аналіз зміни суми податку.
2. Визначити темп приросту кожного показника для кожної галузі та розрахувати коефіцієнти еластичності.
3. Використовуючи систему загальних агрегатних індексів, проаналізувати динаміку податку на прибуток в цілому для двох галузей.
Зробити узагальнюючі висновки. 

Дані для завдання 5

Список використаної літератури

1. Волошина Н.А., Навроцька Н.Г. Статистика: навчально - методичний посібник (ч. І) та (ч. II). Дніпропетровська державана фінансова академія.
2. Єріна А. М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. - 5-те вид., стер. -К.: Знання, 2006. - 255 с - (Вища освіта XXI століття).
3. Єріна A.M., Моторин P.M. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.; КНЕУ, 2001. - 448 с
4. Моторин P.M., Чекотовський Е.В. Статистика. Збірник індивідуальних завдань з використанням Excel: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. 2005.-268 с
5. Нариси з історії статистики України, - К.: Держкомстат, 2001. - 56с.
6. Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.
7. Плошко В.Г., Елисеева И.И. История статистики. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 196 с;
8. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие./ Под ред. Р.А. Шмойловой - М: Финансы и статистика, 1999 - 416 с.
9. Статистика підприємництва: Навч. посібник / Під ред. П.Г. Вашківа, В.П. Сторожука, - К.: Слобожанщина, 1999. - 600 с.
10.Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навч. Посіб. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор.- 2-е вид. оновлене і доповнене.- Львів: "Інтелект-Захід", 2003. - 576 с.
11.Статистика: Підручник / С.С. Герасименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. – 468 с.
12.Теорія статистики: Навч. посіб. / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. - К.: Либідь, 2001. - 320 с.
13.Теория статистики: Учебник /Под ред. Р.А.Шмойловой - М: Финансы и статистика, 1999 - 560 с.





Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з фінансової (економічної) статистики" з предмету "Статистика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.12.2010 в 20:31. Автором даного матеріалу є Николай (sakramento50@yahoo.com). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1299 та скачано 69 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Николай...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...